KMA_AVH Masteroppgave

Alle versjoner:
KMA_AVH (2017—2018)

Emnekode: KMA_AVH

Emnenavn: Masteroppgave

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 40 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i teologi.

Læringsutbytte

Masteravhandlingens mål er opplæring i det å tenke vitenskapelig og kunne drive forskning. Hvorvidt avhandlingen kan vurderes som vellykket, beror følgelig ikke nødvendigvis på originalitet og hittil ukjente resultater, men på om den dokumenterer vitenskapelig-metodisk arbeidsmåte. Følgende krav stilles til studenten i så måte:

1.  Studenten skal lære seg å utforme en arbeidsoppgave som er presis, oversiktlig og angripelig ved hjelp av tilgjengelige metoder. Oppgaven skal være gjennomførbar innenfor en definert arbeidsperiode.

2.  Studenten skal lære seg å finne fram til relevant forskningslitteratur gjennom litteratursøk, og til å lese og anvende denne på sakssvarende måte.

3.  Studenten skal lære seg metodisk kilde- eller tekststudium.

I de fleste avhandlinger vil hovedvekten ligge på kilde- og tekststudiet. Men avhandlingen kan også være forskningshistorisk. I så fall vil sentrale forskeres arbeider til det aktuelle forskningsfelt utgjøre kilde- eller tekstmaterialet for avhandlingen. I særlige tilfeller kan metodologiske eller andre teoretiske temaer godkjennes. Bl.a. for studenter som har valgt spesialisering i religionsdidaktikk, kan det være aktuelt å arbeide med et empirisk materiale i masteravhandlingen. Likeledes kan det her være aktuelt med masteravhandlingen som går over mot prosjektarbeid eller pedagogisk utviklingsarbeid. Også for studenter som har valgt spesialisering i kateketikk, kan det være aktuelt med masteravhandlinger som går i retning av prosjektarbeid eller pedagogisk utviklingsarbeid.

Bortsett fra spesialiseringsretning teologiske emner må studenten velge et forskningsmetodisk pensum (se modul KMA 306.2) som samsvarer med avhandlingens metodiske forutsetninger.

Innhold

Tema og veiledning

KMA306 tjener som forberedelse for masteravhandlingen. Arbeidet med dette emnet munner ut i en oppgave der studenten skisserer og begrunner tema og opplegg for den planlagte avhandlingen. Dette forutsetter normalt kontakt med en faglærer som er aktuell som veileder.

Tema for masteravhandlingen godkjennes i neste omgang av seksjonsleder/programansvarlig for kristendomsstudiet etter søknad. Samtidig med godkjenningen av tema oppnevnes veileder for arbeidet med masteravhandlingen. Det settes også opp en kontrakt om faglig veiledning. Veileder gir siden en endelig godkjenning av tittel og plan for avhandlingen.

Etter søknad fra studenten kan det unntaksvis oppnevnes en ekstern veileder i tillegg. Denne er å forstå som fagkonsulent på områder der det kan være naturlig og nødvendig. Det er utarbeidet egne regler for ekstern veiledning.

Masterstudenter må ha gjennomført KMA306 for å få godkjent avhandlingstema og oppnevnt veileder.

Tema/temaområde kan velges fra en av de disipliner som inngår i masterstudiet eller fra en kombinasjon av disiplinene. Problemstillinger fra disiplinenes hjelpevitenskaper kan inngå som del av tema. Det tas hensyn til høgskolens muligheter til å veilede studenten på det aktuelle område. I særlige tilfeller kan disse kriteriene fravikes.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med masteravhandlingen foregår individuelt og selvstendig, under veiledning av oppnevnt veileder. Det inngår likevel obligatorisk framlegging i et masterseminar (se eksamens- og vurderingsordninger).

Arbeidsomfang

Ca. 1200 timer.

Arbeidskrav

I løpet av arbeidet med avhandlingen skal studenten minst én gang legge fram deler av avhandlingen i et masterseminar. Veileder sender melding til studieadministrasjonen om at slik framlegging har funnet sted.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

  • Masteravhandling.

En kandidat kan ikke framlegge masteravhandlingen for prøving før alle andre deler av masterstudiet er vurdert til bestått. Masteravhandlingen gis gradert karakter. Under forutsetning av at avhandlingen får ståkarakter, skal studenten i samme semester framstille seg til en muntlig prøve i emner fra masteravhandlingen. Den endelige karakteren for masteravhandlingen blir fastsatt etter den muntlige prøvingen.

Omfang

Masteravhandlingens omfang svarer til 40 sp. Minimum 24000 og maksimum 36000 ord inkl. noter og litteratur. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Veileder kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å fravike disse grensebestemmelsene. I avhandlingen skal det være et sammendrag på inntil 400 ord.
 På it's learning finnes generell veiledning og informasjon knyttet til arbeidet med masteravhandlingen.

Tillatte hjelpemidler

Masteravhandling: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Masteravhandlingen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

No.

Pensum

Selvvalgt.