VUFOR1G Muntlig formidling

Alle versjoner:
VUFOR1G (2017—2018)

Emnekode: VUFOR1G

Emnenavn: Muntlig formidling

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Videreutdanning.

Innledning

Muntlig formidling  tilbys som videreutdanning for lærere i grunnopplæringen, ansatte i barnehager, barne- og ungdomsarbeidere, ledere og mellomledere i skolen og i organisasjoner, museumspedagoger og museumsformidlere o.a.

Læringsutbytte

Målet med kurset er at studentene skal bli trygge og tydelige formidlere som med troverdighet formidler sitt innhold og budskap. 

Kunnskaper:

Studenten

 • kan gjøre rede for kjennetegn ved ulike formidlerroller og formidlingssjangre
 • har teoretisk forståelse for stemmebruk og stemmetrening
 • kan gjøre rede for noen grunnleggende dramaturgiske og retoriske teorier
 • har noe kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid om muntlig formidling

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende variert og tilpasset stemmebruk og kroppsspråk i formidlingssituasjonen
 • kan planlegge og gjennomføre grunnleggende stemmetrening
 • kan anvende dramaturgiske og retoriske teorier og kunne begrunne slike valg i eget formidlingsarbeid
 • kan kommunisere gjennom ulike formidlingssjangre
 • kan vurdere og anvende relevante hjelpemidler som formidler
 • kan anvende relevante fysiske og mentale strategier i formidlingssituasjoner
 • kan anvende dialogbasert formidling i forhold til gitt målgruppe
 • kan utfordre, analysere og reflektere over egen faglig utvikling i formidlerrollen og justere denne under veiledning
 • kan vurdere muntlig formidling og gi faglig/konstruktiv tilbakemelding til andre

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan individuelt planlegge, gjennomføre og evaluere muntlig formidling i ulike sammenhenger
 • har kunnskap om den muntlige formidleren sitt etiske ansvar
 • kan bruke faglig kunnskap til delta kritisk og konstruktivt i samtaler om muntlig formidling sin rolle i samfunnet

Innhold

Muntlig formidling er et praktisk kurs som bevisstgjør og utvikler den enkeltes formidlingsuttrykk. Kurset har fokus på eneformidleren, og studenten vil utfordres til å jobbe med eget uttrykk i ulike formidlingssituasjoner. Studenten må være motivert for å jobbe med egen formidlingsevne og motta veiledning på dette.

Aktuelle undervisningstema vil være:

 • Formidlerroller og formidlingssjangre
 • Formidlingens dramaturgi
 • Grunnleggende retorikk
 • Den gode presentasjon
 • Stemmebruk og stemmetrening
 • Kroppsspråkets betydning
 • Bruk av fortelling og fiksjon
 • Dialogbasert formidling
 • Møtelederen
 • Hjelpemidler
 • Muntlig formidling i samfunnet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert (6 samlinger á 2 dager). Arbeidsformene vil være en veksling mellom foredrag, seminarer, responsgrupper og individuell veiledning. Undervisning med utforsking og opptrening gjennom dramapedagogiske arbeidsmåter, vil ha stor plass. Det forventes egentrening mellom samlingene. Slik legger emnet til rette for den enkeltes utvikling over en lengre periode.

Arbeidsomfang

375-400 timer.

Arbeidskrav

1/7 Tilstedeværelse og aktiv deltakelse i undervisning

2/7 Observasjonsoppgave

3/7 Loggskriving

4/7 Lede stemmetrening

5/7 Formidlingsoppgave 1, individuell muntlig formidling i fortellingsform

6/7 Formidlingsoppgave 2, individuell muntlig formidling i foredragsform

7/7 Formidlingsoppgave 3, individuell muntlig formidling med valgfri formidlingsform

     a)  Skriftlig disposisjon for oppgaven (formidlingsform, tema, innhold og selvvalgt litteratur)

     b)  Arbeidsvisning for faglærer og medstudenter

Formidlingsoppgave 3 vil gå over siste del av studiet, og skal knyttes til studentens yrkes- og/eller formidlingsfelt. Eksempel på formidlingsformer er foredrag, tale, møteledelse, fortelling eller monolog.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Den avsluttende vurderingen består av:

a)      muntlig formidling

b)      skriftlig innlevering av refleksjonsnotat

Eksamen er en muntlig formidling, som bygger på arbeidsvisningen studenten formidler i arbeidskrav 7/7Formidlingsoppgave 3. Prosessen skal dokumenteres gjennom et refleksjonsnotat som leveres til avsluttende vurdering. Eksamen er individuell og det gis en samlet vurdering.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Pensumtradisjonen innen praktiske- og estetiske fag tilsier at noe litteratur blir erstattes av praktisk arbeid. Pensumlitteraturen for Muntlig formidling utgjør dermed ca. 800 sider.  Det vil være et kjernepensum (ca. 650 sider) og et selvvalgt pensum (ca.150 sider) inn mot formidlingsoppgave 3, som skal godkjennes av faglærer.  Pensum vil bli revidert ved behov.

 

Kjernepensum ca. 650 sider:

Litteratur i kompendium er merket med *  

*Andersen, Ø. (2012). I retorikkens hage. Oslo: Universitetsforlaget. (7.opplag), (s. 93-136. 44 sider)

*Bakken, J. (2009). Retorikk i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 18-32. 15 sider)

*Barratt-Due, E. (2011) På scenen i ditt eget liv. Hvordan formidle et budskap og trives foran publikum, Oslo: Cappelen Damm (s 98-120. 22 sider)

Handagard, I. (2005). God i muntlig? Fortellerteknikk, retorikk og fremføringskunnskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget (280 sider)

*Kaufmann, G. (2006). Hva er kreativitet. Oslo: Universitetsforlaget. (utdrag ca. 20 sider)

*Kjeldsen, J. (2011). Tale med billeder - tegne med ord : Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle. Oslo: Scandinavian Academic Press. (utdrag 15 sider)

Lognvik, E. (2015). Publikum på alle kantar : Ei stemmehandbok. Bergen: Fagbokforlaget

Nilsen, R. (2011): Talekunstens 12 hemmeligheter. Presentasjonsteknikk. Oslo: Cappelen Damm. (120 små sider = 60 vanlige)

*Mikkelsen, T. (2009). Kreativitetens psykologi. Hvad du som kreativ bør vide om dig selv og din psyke. København: Nyt nordisk forlag Arnold Busck (s.156 -177, 22 sider)

*Penne, S. & Hertzberg, F. (2008). Muntlige tekster i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget. (s.62-68, 86-96. 17 sider)

*Schøien, K. S. (2012). «Det muntliges kunst». I Østern, Stavik-Karlsen og Angelo (red.) Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Oslo: Universitetsforlaget (s.83-95. 13 sider)

Singsaas, Ø. & Sivertsen S. (2012). Vel møtt! Håndbok for bedre møter. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS (100 små sider = 50 vanlige)

*Svarstad, M. (2012). Da Sannheten fikk klærne på. En innføring i muntlig fortellerkunst. Oslo Biblioteksentralen (s. 72-88, 17 små sider = 8 normal).

*Steinsholt, K. & Sommerro H. (2006). Improvisasjon - det å være til stede når noe skjer. I Steinsholt, K. & Sommerro H. Improvisasjon. Kunsten å sette seg sjølv på spill. Oslo: N.W.Damm & Søn AS. S (s. 9-22. 12 sider)

*Steinsholt, K. (2006). På den andre siden av ingensteds - Improvisasjon, kreativitet og ansvar for den Andre. I Steinsholt, K. & Sommerro H. Improvisasjon. Kunsten å sette seg sjølv på spill. Oslo: N.W.Damm & Søn AS. (s.23- 43. 20 sider)

*Svennevis, J., Tønnesson, J.L., Svenkerud S. & Klette, K. (2012). «Retoriske ressurser i elevers muntlige fremføringer». Rhetorica Scandinavica,nr 60, s 68 - 89. (20 sider)

*Svenkerud, S., Klette, K. & Hertzberg, F. (2012) «Opplæring i muntlige ferdigheter». I: Nordic Studies in Education, nr. 1, s.35 -49. (13 sider)