4MW100 Music in worship

Alle versjoner:
4MW100 (2022—2023)
4MW100 (2020—2021)
4MW100 (2019—2020)
4MW100 (2018—2019)
4MW100 (2017—2018)

Emnekode: 4MW100

Emnenavn: Music in worship

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse, valgemne
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving, valgemne

Innledning

Emnet er en introduksjon til det bibelske grunnlaget for musikk og tro. I tillegg gir emnet en oversikt av det brede spekter av kunst, særlig musikk, som all slags gudstjenesteliv uttrykker. Utfra et bibelsk og kristendomshistorisk perspektiv, vil emnet gi studenten et helhetsbilde av musikk, dens opprinnelse og mål, dens betydning for menneskers relasjon til Gud og hverandre, og dens plass i kirke og samfunn. Emnet vil ta for seg musikkens forhold til andre kunstformer, dens kobling til emner som teologi, filosofi og sosiologi, og gir studenten veiledning til en kristen refleksjon over musikk som en kulturell bærer av verdier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om bibelske prinsipper for musikkens kunstneriske, teologiske og sosiale verdier
 • forståelse for et bibelsk helhetsbilde av musikken, dens opprinnelse og mål
 • kunnskap om salmer, hymner og åndelige sanger
 • forståelse for den kristne sangens forhold til kreativitet, estetikk, form og funksjon
 • forståelse for musikkens evne til innvirkning og påvirkning
 • grunnleggende kunnskap om musikere i Bibelen og deres tjeneste
 • grunnleggende kunnskap om bruk og funksjon av musikkinstrumenter i Bibelen
 • grunnleggende kunnskap om musikkens plass i jødiske og nytestamentlige gudstjenestemodeller og forståelse for deres overføringsverdi til vår samtid

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for sentrale bibeltekster som beskriver musikkens betydning og funksjon
 • gjøre rede for musikere som beskrevet i Bibelen
 • gjøre rede for musikkinstrumenter som beskrevet i Bibelen og deres ulike funksjoner
 • gjøre rede for musikeres identitet, integritet, rolle og relasjoner
 • forklare sentrale hebraiske og greske musikkbegreper og termer
 • forstå musikkens funksjon i det gamle og det nye testamente og overføringsverdien til kirken i dag

Generell kompetanse

Studenten har:

 • utviklet identitet og rolle som musiker og leder
 • evne til å overføre verdier om musikk fra Bibelen til kirke og samfunn
 • grunnleggende kunnskap for å selv forske videre om musikkens forhold til teologi
 • utviklet forståelse for dagens mangfold av musikalsk praksis i kristent møte- og gudstjenestesammenheng

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger i ett semester.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Innlevering av 2 skriftlige arbeidskrav. Omfang for hver oppgave: 1200 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen: 2 dager. Omfang 2000 ord +/- 10%.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Sandwall, Peter. 2013. –Den Nya Sången–. H. Tønnesen Schuff (red.). Forankring og fornyelse. Oslo: Portal Forlag. 371 - 392

Best, Harold M. 1993. Music Through The Eyes of Faith. New York: Harper-Collins. 11- 61, 107- 158, 183 - 216

Hustad, Don. 1993. Jubilate II – Church Music in Worship and Renewal. Carol Stream: Hope Publishing. 3 - 156

Liesch Barry. 2001. The New Worship – Straight Talk on Music and the Church. Grand Rapids: Baker. 37 -51, 53 - 75, 77 - 90, 141- 159, 161 - 175