GL17MUS2 Musikk 2 1.-7.trinn

Alle versjoner:
GL17MUS2 (2023—2024)
GL17MUS2 (2022—2023)
GL17MUS2 (2021—2022)
GL17MUS2 (2020—2021)
GL17MUS2 (2019—2020)
GL17MUS2 (2018—2019)
GL17MUS2 (2017—2018)

Emnekode: GL17MUS2

Emnenavn: Musikk 2 1.-7.trinn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fulgt Musikk 1, 30 sp eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i grunnskulelærerutdanningen 1-7

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innledning

Musikk 2 (30 sp)gir sammen med Musikk 1(30 sp) en årsenhet i musikk.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har solid kunnskap om læringsressurser og læringsmateriell til bruk i skolefaget på 1.-7.trinn og til uformelle læreprosesser utenom skolen, for eksempel på internett, og kan vurdere disse kritisk
 • har kunnskap om kjennetegn på et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for trinnene 1-7.
 • har kunnskap om musikalsk sjanger-, komposisjons- og formlære
 • har kunnskap om musikk fra ulike utenomvestlige sjangrer og kulturer
 • har kunnskap om historien til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitenskaps- og utøvingsfag
 • har kunnskap om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike former for samfunnsuttrykk, for eksempel i film og media, og om hvordan musikk kan musikk kan være et formende element i slike sammenhenger
 • har kunnskap om musikk og følelseskunnskap og om ulike sider ved musikkens virkning på sinn og kropp.

FERDIGHETER

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosesser knyttet til musikk, dans/bevegelse og skolekonserter for trinnene 1-7 og drøfte hvordan skolen og samfunnet kan legge til rette for slike opplevelser som del av musikkopplæring
 • kan framføre et variert repertoar av musikk, musikalsk og uttrykksfullt, alene, og i samspill med andre i skolen og på andre opplæringsarenaer
 • kan improvisere, komponere, arrangere og produsere, utøve og lede, og framføre musikk på konserter og i andre offentlige rom
 • kan vise et godt utviklet musikkgehør som kan danne grunnlag for musikalsk forståelse, egen musisering og skaping
 • kan notere egne komposisjoner og legge til rette musikalsk materiale for ulike framføringsformål og for musikkundervisning og læreprosesser på trinnene 1-7.
 • kan lytte aktivt og reflekterende til et utvalg av utenomvestlig musikk fra ulike sjangrer og kulturer
 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det flerkulturelle samfunnet
 • kan drøfte hvilken rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikk- og danseopplæring av elever på 1.-7. trinn og hva slags virkning slike erfaringer kan ha for musikkopplæringen på skolen
 • kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teori om estetikk og kulturutvikling
 • kan vurdere, analysere og delta i varierte fagdidaktiske forsknings- og utviklingsprosesser

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig musikkopplæring i samarbeid med skolens samarbeidspartnere og i tråd med gjeldende læreplan for grunnskolen
 • kan vurdere ulike verktøy for elevvurdering i musikkfaget og sammenlikne med tilsvarende for andre fagområder, og kommunisere grunnlaget for vurdering til elever, foresatte, kolleger og skoleledelse

Innhold

Musikk er noe alle mennesker i alle aldre har et forhold til, og musikk er for mange en viktig dimensjon i livet. Musikk kan være en kilde til opplevelse, følelser, refleksjon, selverkjennelse, uttrykk, kommunikasjon, kulturell forståelse og sosial samhandling. Musikkfaget både i grunnskole og høgskole favner bredt med ulike tilnærminger til musikk og musikkopplevelse.

Valgfaget Musikk 2 gir studenten mulighet til å videreutvikle

 • egne musikalske ferdigheter
 • kunnskaper innen musikk
 • pedagogisk forståelse knyttet til anvendelse av musikk og musikkrelaterte aktiviteter i skolen

Undervisningen er organisert i hovedområdene musisering, komponering, lytting og didaktikk.

Musisering: Studenten skal få videreutvikle sine ferdigheter innenfor sang, spill og dans. Innenfor disse områdene skal studenten også tilegne seg et repertoar som kan brukes i skolen. Hovedområdet involverer undervisning og øving på eget hovedinstrument og samspill på eget og andre instrumenter som for eksempel bandinstrumenter, stavspill og rytmeinstrumenter. I Musikk 2 1-7 legges det vekt på musikkformidling rettet mot barn og unge i på trinnene 1-7.

Komponering: Studenten skal her få erfaring med å ta i bruk egne skapende evner gjennom improvisering og komponering. Det vil bli lagt til rette for at studenten blant annet skal tilegne seg bedre ferdigheter innen improvisasjon og komponering, få større innsikt i sjanger-, komposisjons- og formlære, og få trening i arrangering og tilrettelegging av musikalsk materiale. I hovedområdet inngår bruk av IKT i form av opptaksutstyr og musikkprogram.

Lytting: Innenfor lytting som hovedområde skal studentene få mulighet til å videreutvikle sitt musikalske gehør og utvide sine musikkteoretiske og musikkhistoriske kunnskaper. De skal få kjennskap til utenomvestlig musikk. Gjennom aktiv lytting og refleksjon skal studenten vurdere og analysere musikk både som estetisk og kulturelt objekt. IKT vil bli brukt i form av hørelæreprogram.

Didaktikk: Hovedområdet inneholder både teoretiske og metodiske komponenter. Studenten skal her få mulighet til å tilegne seg kunnskap om musikk som fag i skolen og bli kjent med ulike metodiske innfallsvinkler til undervisning på trinnene 1-7. Noen av de emnene som berøres er: Musikk og følelse, elevvurdering, musikk, kultur og identitet, musikk og media.

I didaktikk vil det også arbeides med teori og metode knyttet til hovedområdene musisering, komponering og lytting. Det jobbes mot at studentene skal utrustes til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk og utvikle evne til didaktisk refleksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Musikkfaget krever en stor bredde i arbeidsformer. Undervisningen vil foregå i praktiske seminarer, forelesninger, samt undervisning, veiledning og eget arbeid i mindre grupper og individuelt.

Presisering av organisering vil fremkomme av semesterplanen. Seminar og gruppeaktiviteter er obligatoriske.

Arbeidsomfang

900 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav inngår i studiet:

 • Musisering: Konsert for en gruppe barn/unge, og praktisk oppgave (ledelse) med refleksjon
 • Komponering: Et gitt antall øvings-/mappeoppgaver
 • Lytting: Et gitt antall teori- og lytteoppgaver.
 • Didaktikk: Individuell muntlig/praktisk presentasjon i gitt emne og skriftlig musikkdidaktisk oppgave
 • Deltakelse på kurs i rytmisk musikk
 • Godkjent frammøte

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplanen. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Det vil bli gitt en individuell, skriftlig hjemmeeksamen i didaktikk. Tidsramme er én uke.

  Denne delen teller 49 %
 • I tillegg skal studentene ha en praktisk/muntlig eksamen med disse elementene:
 • Hovedinstrument
 • Mappeoppgaver i komponering
 • Spørsmål knyttet til musikkteori/hørelære og musikkhistorie, samt oppfølgende samtale knyttet til hovedinstrument og mappe i komponering.

Denne delen teller 51 %.

Tillatte hjelpemidler

Skriftlig eksamen: Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes individuelt med karakterer fra A - til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Studenter som har gått 3 år i GLU-utdanningen skal ha veiledet praksis i sitt fjerde år, se praksisplan for GLU4.

Andre studenter skal ha ikke-veiledet praksis med et omfang på 10-12 timer. Den kan enten tas sammenhengende eller som punktpraksis. Studenten har selv ansvar for å skaffe seg praksisplass i grunnskolen, og skal der planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg i musikk.

Evaluering av emnet

Det vil bli emneevaluering etter kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Hanken,I. og Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 6-9, 15-16

Ophus, Tone (2011). Nyt notene. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S

Sætre, J.H. & Salvesen, G. (red.) (2010). Allmenn musikkundervisning. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap. 5-7, 9-10, 15-17

Tronshaug og Tørnquist (2011). Musikk i perspektiv 2. Fagbokforlaget. s.13-211, 223-225, 230-285

Kompendium

Lytte- og øvepensum i musikkhistorie og hørelære