Nasjonale breddetiltak i trosopplæringen

Emnekode: RELPED210

Emnenavn: Nasjonale breddetiltak i trosopplæringen

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

År: 2017

Språk: Bokmål

Studiepoeng: 10

Privatist: Nei

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført 60 sp på bachelornivå innenfor PTL, teologi eller lignende.

Relevans i studieprogrammet

Emnet kan inngå i bachelor i teologi.

Emnet kan også tas som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:


Kunnskap

Studenten

 • har grundig kjennskap til nasjonale breddetiltak i trosopplæring i Den norske kirke rettet mot aldersgruppen 0-12 år, herunder satsingen på babysang, 4-årsbok, Lys våken, Tårnagenthelg og Kode B.
 • har bred kunnskap om barns religiøse utvikling.
 • har kunnskap over trosopplæringsplanen til Den norske kirke
 • har kjennskap til sentrale problemstillinger knyttet til forkynnelse og trosopplæring for barn og unge
 • har kunnskap om hjemmets betydning for barnets trosopplæring
 • har kunnskap om trosopplæringens rolle i spenningen mellom kirken som folkekirke og trosfellesskap.
 • forstår sammenhengen mellom trosopplæringens enkelttiltak og helheten i trosopplæringen


Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over muligheter og utfordringer knyttet til trosopplæring for aldersgruppen 0-12 år
 • har evne til å reflektere over og anvende kunnskap om tilhørere og planer for trosopplæring, egne formidlingsevner og formidlingsmetoder i arbeidet med forkynnelse og opplæring
 • kan planlegge større trosopplæringstiltak og gjennomføre disse
 • kan integrere barn med forskjellige tilretteleggingsbehov i trosopplæringstiltak
 • kan lede foreldre og frivillige som har forskjellige roller i et trosopplæringstiltak
 • kan reflektere over forkynnelsens rolle i trosopplæringstiltak, og forholdet mellom kunnskaper, ferdigheter og holdninger i formidlingen av tro.
 • kan forberede, utforme og framføre preken eller andakt knyttet til tiltakene.


Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til, og kan gjennomføre, prosesser som forbereder og utvikler trosopplæringstiltak

Innhold

Dette emnet gir innføring i og refleksjon rundt de mest utbredte nasjonale breddetiltakene i trosopplæringen i Den norske kirke, den såkalte «Gullrekka»: Babysang, Utdeling av 4-årsbok, Tårnagenthelg, Lys Våken og Kode B. Gjennom emnet vil studentene få innblikk i hvordan disse tiltakene gjennomføres i forskjellige menigheter. De vil også få teoretisk bakgrunn for teologisk og pedagogisk grunntenkning knyttet til tiltakene. Emnet utvikler også refleksjon og strategisk tenkning knyttet til disse tiltakenes plass i forhold til de målsettingene for trosopplæring som Den norske kirkes planer gir.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir knyttet til fagdager i bispedømmet eller sammen med IKO-kirkelig pedagogisk senter. Forelesninger, gruppearbeid og gruppeøvelser vil samles i en blokk som strekker seg over en uke med intensiv undervisning. Forelesningene vil ha både praktisk og teoretisk fokus. En del av de praktiske forelesningene vil være presentasjoner av erfaringer gjort i menighetssammenheng.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Som en del av den totale vurderingen, og for å få framstille seg for avsluttende eksamen, skal studenten få godkjent

 • deltagelse på minst 80% av undervisningen
 • et refleksjonsnotat (ca 3000 ord) der studenten presenterer et trosopplæringstiltak, og reflekterer over dette tiltakets betydning for det enkelte barn og menighetens fellesskap

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

5 timers skriftlig skoleeksamen. 

Tillatte hjelpemidler

Info i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

 • Kirkerådet, Den norske kirke (2010): Gud gir ¿ vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet.s. 4-22, 27-42,45-49.
 • Egan, Kieran (2005): An Imaginative approach to teaching. San Fransisco: Jossey-Bass.
 • Fauske, Sonja (2011): «Bruk av kunst i trosformidlingen» i Gunleiksrud, Kristin (red): Bibelfortellinger, metode og formidling. Oslo: IKO-Forlaget.
 • Gardner. Howard (1999): Den intelligente skole: Gardner i praksis. Gyldendal dansk forlag. København.
 • Gardner, Howard (2013): ¿Multiple intelligences¿ are not ¿learning styles¿ . Artikkelen kan hentes på: http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2013/10/16/howard-gardner-multiple-intelligences-are-not-learning-styles/?tid=auto_completehttp://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2013/10/16/howard-gardner-multiple-intelligences-are-not-learning-styles/?tid=auto_complete
 • Høeg, Ida Marie & Trysnes, Irene: Menighetens samvirke med hjemmet. Evalueringsforskning på trosopplæringsreformen. Rapport 1. Kan hentes på: http://kifo.no/index.cfm?id=380391http://Kifo.no/index.cfm?id=380391 .
 • Lilleaasen, Robert (2014): «Gudsmøtet og det tredje ledd» i Hamre, Tom Erik, Lundeby, Erling og Redse, Arne (Red) Barnetro og trosopplæring. Bergen: Fagbokforlaget, s. 263 ¿ 278.
 • Olsholt, Øyvind (2009): "Wandering Through Life"¿Introducing Philosophical Practice with Children and Adolescents in the Church of Norway. I Eva Marsal, Takara Dobashi, Barbara Weber (eds.):¿Children Philosophize Worldwide¿Theoretical and Practical Concepts. Band 9 in Hodos¿Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie,¿published by Institut für Philosophie und Theologie der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe Peter Lang Verlag.¿Frankfurt am Main. S. 633 ¿ 644. (Hentet fra: http://filosofimedbarn.ning.com/page/dokumenter-oghttp://filosofimedbarn.ning.com/page/dokumenter-og
 • Sørebø, Silje (2011): «Fortellingsmetodikk ¿ Hvordan fortelle en fortelling muntlig» i Gunleiksrud, Kristin (red): Bibelfortellinger, metode og formidling. Oslo: IKO-Forlaget:
 • Øystese, Rune (2014): Å lære det kristne språket i Hamre, Tom Erik, Lundeby, Erling og Redse, Arne (Red) Barnetro og trosopplæring. Fagbokforlaget. Bergen. S.247 - 262

Støttelitteratur:

 • Hjemmesidene til Lys Våken, Tårnagenthelg, og Kode B (Kirken.no):
  • http://lysvaken.no/http://lysvaken.no/http://lysvaken.no
  • http://tarnagenthelg.no/http://tarnagenthelg.no/http://tarnagenthelg.no
  • http://www.kodeb.no/http://www.kodeb.no/http://www.kodeb.no
 • http://www.barnogtro.no/trosopplaering-i-kirken/babysanghttp://www.barnogtro.no/trosopplaering-i-kirken/babysanghttp://www.barnogtro.no/trosopplaering-i-kirken/babysang
 • http://www.barnogtro.no/trosopplaering-i-kirken/kirkebokhttp://www.barnogtro.no/trosopplaering-i-kirken/kirkebokhttp://www.barnogtro.no/trosopplaering-i-kirken/kirkebok
 • Blindheim, Jorunn (2010).  Gynge lite grann, Babysang som trosopplæring. Oslo: IKO-forlaget.
 • Blindheim, Jorunn (red) (2013): Fra babysang til skolestart. Oslo: IKO-Forlaget.

Alle versjoner