KME212 Nytestamentlig metode og eksegese

Alle versjoner:
KME212 (2018—2019)
KME212 (2017—2018)

Emnekode: KME212

Emnenavn: Nytestamentlig metode og eksegese

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studiet forutsetter

 • bibelvitenskaplige basiskunnskaper, dokumentert ved at studentene har bestått eksamen i KRLE101 og KRLE102, eller KRLE110 eller REL110/TEOL11 og TEOL120  tilsvarende
 • tilstrekkelige greskkunnskaper: For å melde seg opp til eksamen i dette emnet kreves det at studentene enten har tatt 20 stp. nytestamentlig gresk eller at de er oppmeldt til eksamen i dette i samme semester.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i teologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Det forventes at studenten ved fullført emne skal ha

 

 • blitt fortrolig med anerkjente vitenskapelige metoder i arbeidet med NT
 • blitt i stand til å tolke grunnspråklige nytestamentlige tekster ut fra deres litterære og historiske egenart og kontekst
 • tilegnet seg et grunnlag for videre bibelfaglige studier.

Innhold

Det nye testamente (NT) er på den ene side den viktigste historiske kilde til kunnskap om Jesus og urkirken, på den annen side den fremste og avgjørende norm for kristen tro, lære og liv. Historisk og filologisk velfundert fortolkning av NTs tekster fremstår derfor som en av de viktigste og mest sentrale arbeidsoppgaver i et kristendomsfaglig eller teologisk studium.

Dette studieemnet omfatter en innføring i bibelvitenskapelig metode i dens bredde og mangfold med tanke på grunnspråkbasert fortolkning av nytestamentlige tekster, konkretisert  og øvelsesmessig praktisert gjennom et detaljeksegetisk studium av et utvalg tekster fra Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet og fra Romerbrevet. Tekstene fra de synoptiske evangeliene studeres på grunnlag av en greskspråklig synopse. Det såkalte synoptiske spørsmål skal studeres inngående.

Tekster

 • Mark 1,1-20; 2,1-22; 3,13-30; 12,37b-44
 • Luk 5,1-11; 6,17-49; 7,24-50                
 • Joh      1,1-51; 3,1-21; 5,1-6,71; 9,1-41
 • Rom 1,1-17; 3,21-31; 6,1-23

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger. Deler av eksegeseundervisningen vil være koordinert med undervisningen i nytestamentlig gresk (NTGRE101).

Arbeidsomfang

ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

 • 5 timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Se https://www.nla.no/nor/studentside-bergen/eksamen/hjelpemidler-til-eksamen-kristendom

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Litteratur - allment

 • Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece. 28. oppl. Stuttgart 2012 : -Introduction-, s. 44*-83* (alternativt: -Einführung-, s. 1*-43*).
 • Synnes, M: Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster? Innføring i bibelfaglig metode. Rev. og utvidet utg. Oslo 2008.

Det benyttes følgende tekstutgave for studiet av de synoptiske parallelltekstene:

 • Aland, K. (utg.): Synopsis Quattuor Evangeliorum, 15. oppl. Stuttgart 1996 (eller senere).

Videre pensumslitteraur

 • Carson, D. A., Moo, D. & Morris, L.: An Introduction to the New Testament. Grand Rapids, Mich. 2005, s. 77-168.

Til det detaljeksegetiske arbeid med enkeltperikoper:

 • France, R. T.: The Gospel of Mark. NIGTC. Carlisle 2002.
 • Bock, D.L.:  Luke. Volume 1: 1:1-9:50. ECNT. Grand Rapids 1994. 
 • Kieffer, R.: Johannesevangeliet. KNT 4A. Uppsala 1987.
 • Thielman, F.: Romans. Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids 2018.
 • Annen tilsvarende litteratur kan legges opp i samråd med faglærer.