3JO208 Praktisk hovedprosjekt

Alle versjoner:
3JO208 (2017—2018)

Emnekode: 3JO208

Emnenavn: Praktisk hovedprosjekt

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

120 studiepoeng i JO-emner

Relevans i studieprogrammet

Emnet tar studenten et steg videre i journalistisk produksjon, gir rom for fordypning og krever større grad av selvstendighet og ansvar for eget arbeid. JO208 bygger særskilt videre på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse oppnådd i JO109, JO108 og JO219.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

  Kunnskap og forståelse

 • Om hva som kreves for å arbeide frem et større journalistisk prosjekt tilpasset ulike medier.
 • Om hvordan man innhenter grundige og relevante kunnskaper om et valgt emne.

  Ferdigheter

 • til å utvikle gode ideer til ferdige, profesjonelle produkter tilpasset de ulike mediene.
 • til å planlegge og gjennomføre grundig research med bred og relevant kildebruk.
 • Til å reflektere over styrker og svakheter ved eget arbeid innenfor gitte rammer.

  Kompetanse

 • til å forsvare verdien av å kunne gå journalistisk i dybden på et tema.

Innhold

Hver student skal produsere et praktisk hovedprosjekt i form av medieproduksjoner laget i henhold til nærmere angitte retningslinjer. Sammen med medieproduksjonene leverer studentene en skriftlig rapport.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med praktisk hovedprosjekt er i stor grad lagt opp som et selvstendig arbeid. Studentene har en felles oppstart med blant annet informasjon, eksempler, gruppearbeid og plenumssamtaler. I tillegg settes de sammen i mindre veilederteam på tvers av spesialisering. Studentene anbefales å delta på to veiledningssamtaler underveis. Spesifikasjoner for oppgaven er gitt i Manual for praktisk hovedprosjekt.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

 •   Skriftlig prosjektskisse

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Skissen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent skisse kan studenten lever ny skisse en gang til samme semester før eksamen.

Avsluttende vurdering

 • Praktisk hovedprosjekt.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk hovedprosjekt vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

556 s.

 • Sjue, Finn: Undersøkende journalistikk. En innføring. (Kristiansand: IJ-forlaget, 2011). 256 s.
 • Dokumentarfilmen «Operasjon Sjøbris», NRK Brennpunkt,2011
 • Utvalgte metoderapporter fra Skup. 80 s

200 sider selvvalgt, journalistisk relevant pensum. ikke hentet fra tidligere emner i studiet.

Forslag til selvvalgt pensum:

 • Bastiansen, Henrik G.: Vaktbikkjefjernsynet. Kritisk journalistikk og undersøkende dokumentar i norsk TV (Kristiansand: IJ-forlaget, 2011)
 • Bull, Andy: Multimedia journalism: a practical guide (New York: Routledge, 2010)
 • Hedemann, Ole: Idéutvikling i mediehuset (Kristiansand: IJ-forlaget, 2010)
 • Larsen, Peter Harms: De levende billeders dramaturgi. Bind 2 (København: DR, 2003)
 • Krumsvik, Arne og Rune Ottosen (red.): Journalistikk i en digital hverdag (Kristiansand: IJ-forlaget, 2008)