3KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn

Alle versjoner:
3KL214 (2020—2021)
3KL214 (2019—2020)
3KL214 (2018—2019)
3KL214 (2017—2018)

Emnekode: 3KL214

Emnenavn: Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL214 forutsetter 3KL212 og 3KL213.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i studieprogrammene

  • Bachelor i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)
  • Bachelor i Kommunikasjon, livssyn og medier (KLM)

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskap:

  • har god kunnskap om det valgte temaet, med spesiell vekt på livssynselementer i kristen tro sammenliknet med andre livssynsperspektiver
  • har god forståelse for kommunikasjonsutfordringene i formidlingen av det valgte temaet på den valgte arenaen
  • har god forståelse for det valgte temaets relevans for den valgte målgruppen

 

Ferdigheter

  • kan formidle temaet på en relevant måte i gitt format og for gitt målgruppe
  • kan anvende livssynsperspektivet i praktisk formidling
  • kan reflektere selvstendig over livssyn relatert til egen formidling

Kompetanse

  • kan vise respekt, forståelse og integritet i praktisk kommunikasjon
  • har respekt for formidlingsprosessen, budskapet og målgruppen

Innhold

Emnet består av en selvstendig kommunikasjonsoppgave med fokus på valgt tema fra 3KL213 og bruk av teori/metode fra 3KL212. Refleksjon over ulike livssynselementer og alternative livssynsperspektiver skal være en sentral del av oppgaven. Arbeidet består av to deler:

Studenten skal gjennomføre kommunikasjonsprosjekt på en relevant kristen formidlingsarena som tar utgangspunkt i tema fra 3KL 213.

På bakgrunn av utført formidlingsprosjekt skal studenten skrive et refleksjonsnotat på 2000 ord som baserer seg på pensum fra 3KL212.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL214 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder to innledende kursdager, der undervisningen består av seminarer som danner utgangspunkt for studentens videre arbeid med den todelte kommunikasjonsoppgaven, som består av et formidlingsprosjekt og et refleksjonsnotat.

Emnet består ellers av selvstendig arbeid med denne oppgaven, under veiledning av faglærer. Prosjektbeskrivelse og selvvalgt pensum godkjennes av faglærer. Oppgaven baserer seg på pensum for KL212/213 samt et relevant selvvalgt pensum på 600 sider.

------------------------------------------------------------------

Obligatorisk kursdag 20. april 2018. Innlevering 07.juni.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få karakter i emnet:

Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL214 består av en todelt kommunikasjonsoppgave med følgende vektlegging:

a) Formidlingsprosjekt, dokumentert skriftlig, eventuelt også i annet format (40%)

b) Refleksjonsnotat, basert på selvvalgt pensum (60%)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Kommunikasjonsoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Selvvalgt pensum.