GL17RL2 Religion, livssyn og etikk 1, 2.studieår 1-7

Alle versjoner:
GL17RL2 (2017—2018)

Emnekode: GL17RL2

Emnenavn: Religion, livssyn og etikk 1, 2.studieår 1-7

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til Grunnskolelærerutdaning 1.-7. trinn.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i Grunnskolelærerutdaning 1.-7. trinn.

Innledning

Emnet har et omfang på 15 studiepoeng og er andre del av RLE 1 i grunnskolelærerutdanningen det andre studieåret.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • Har kunnskap om kristendommen:
  • Bibelen: dens innhold, historiske bakgrunn og sentrale tekster
  • Kristendommens historie fra oldkirken til reformasjonen
  • Kristendommens estetiske uttrykk i musikk, kunst og arkitektur i historien og i vår tid
  • Kristen etikk
  • Spesiell vekt på kristendommen i Norge; ulike konfesjoner representert i Norge
 • Har kunnskap om fagdidaktiske tema:
  • Sentrale arbeidsmåter i faget i forhold til barnetrinnet
  • Barns gudsbegrep, religiøsitet og opplevelse

 

FERDIGHETER

Studenten

 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere KRLE - undervisning på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte
 • Kan bruke varierte og engasjerende arbeidsmåter på barnetrinnet
 • Kan gjennomføre tilpasset undervisning i faget, bla. med tanke på elever med bakgrunn i ulik tro og ulike livssyn
 • Kan samarbeide med lærere i andre fag om faget
 • Kan sette seg inn i barns tanker og forestillinger om spørsmål som gjelder tro og samtale med dem om dette

 

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • Har yrkesetisk kompetanse og kan se dette i sammenheng med religiøse og livssynsmessige tradisjoner
 • Kan legge til rette for samarbeid mellom hjem og skole og lokalmiljøet

Innhold

KRLE 1 andre året i lærerutdanningen omfatter områdene kristendommen og fagdidaktikk. Det holder tett kontakt med grunnskolefaget og forholder seg til dets fagområder i omtrent samme vekting som vi finner der. Kristendommen skal således ha størst plass.  

Hvert fagemne har en didaktisk tilnærming som støtter studentenes praksis på barnetrinnet i grunnskolen.

Faget er også et danningsfag i lærerutdanningen som skal styrke studentenes vurderings - og handlingskompetanse og evne til refleksjon over egen livstolkning og tro. Det skal hjelpe dem til å samarbeide godt med kollegaer og elever /foreldre om de vanskelige spørsmålene.

I dette studieemnet arbeider en særlig med Bibelen og dens mangfoldighet blant skriftene den inneholder. Hvordan kristendommen kommer til uttrykk innenfor kunst, arkitektur, drama og musikk i fortid og nåtid, og kristendommens stilling og særpreg er viktige delemner. Etikken behandles i denne modulen ut fra en kristen synsvinkel. 

Møtet og dialogen mellom hjem og skole står sentralt i modulen, og det er et ferdighetsmål i praksis. De kulturelle forholdene dagens barn og unge vokser opp i, er avgjørende for danningsprosessen deres. Dette er også et tema å arbeide med i praksis i forhold til etableringen av en god lærings- og klasseromskultur.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og seminarer - noen med studentinnlegg
 • Ett av arbeidskravene i faget skal foregå i praksis

 Alle læringsaktiviteter er obligatoriske.

Arbeidsomfang

400-450 timer.

Arbeidskrav

 • Individuell skriftlig forprøve
 • Praksisrapport fra KRLE undervisning på barnetrinnet (4 timer)
 • I individuelt seminarframlegg

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen ".

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig eksamen (4 t)

Tillatte hjelpemidler

Bibelen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Se egen praksisplan for GLU 1.-7. trinn.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Bibelen

               Fra GT: 1. Mosebok og 2. Mosebok 1- 20, 2. Samuel 11-12, 1. Kongebok 1-8,                               Salme 1, 2, 51 og 104, Profeten Jona (105 s)

 Fra NT: Matteusevangeliet kap. 1-7, Lukasevangeliet, Johannesevangeliet, Apostelgjerningene, 1. Korinterbrev (147 s)

Heiene, T og Thorbjørnsen (2011) Kristen etikk - en innføring.2. utg. Universitetsforlaget. Kap. 2-13 (200 s)

Sødal, Helje Kringlebotn (red.)(2009) KristendommenI - Bibelen. 2. utg. Høyskoleforlaget (256 s)

Sødal, Helje Kringlebotn (red.) (2009) KristendommenII - Tro og tradisjon. 2. utg. Høyskoleforlaget.  (ca. 270 s)

Del 1: Kap 1: Kristendommen i oldkirken, Kap 2: Middelalderen i Europa, Kap 3: Religionsskiftet i Norge, Kap 4: Reformasjonstiden i Europa

Del 2: Kap 7: Hva er kristen troslære og etikk, Kap 8: Troslærens og etikkens kilder, Kap 9: "Jeg tror på Gud fader", Kap 10: "Jeg tror på Jesus Kristus", Kap 11: "Jeg tror på Den Hellige Ånd".

Del 3: Kap 12: Konfesjonskunnskap, Kap 13: Den romersk-katolske kirke, Kap 14: Den ortodokse kirke (s 304-311), Kap 15: Læstadianismen (s 312-318), Kap 16: Pinsebevegelsen Kap 17: Økumenikk