GL5RL2 Religion, livssyn og etikk 1, 2.studieår 5-10

Alle versjoner:
GL5RL2 (2017—2018)

Emnekode: GL5RL2

Emnenavn: Religion, livssyn og etikk 1, 2.studieår 5-10

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.

Relevans i studieprogrammet

Emnet har et omfang på 15 studiepoeng og inngår som andre del av RLE faget i grunnskolelærerutdanningen det andre studieåret.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om kristendommen:
  • Bibelen: dens innhold, historiske bakgrunn og sentrale tekster
  • kristendommens historie fra reformasjonen og fremover
  • kristendommens estetiske uttrykk i musikk, kunst og arkitektur i historien og i vår tid
  • kristen etikk
  • vestlig filosofihistorie med vekt på middelalderens tenkere
  • spesiell vekt på kristendommen i Norge; ulike konfesjoner representert i Norge
 • Har kunnskap om fagdidaktiske tema:
  • sentrale arbeidsmåter i faget i forhold til ungdomstrinnet
  • unges gudsbegrep, religiøsitet og opplevelse
  • vurdering på ungdomstrinnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere RLE – undervisning på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte
 • kan bruke varierte og engasjerende arbeidsmåter på ungdomstrinnet - deriblant dialog i klasserommet 
 • kan gjennomføre tilpasset undervisning i faget, bla. med tanke på elever med bakgrunn i ulik tro og ulike livssyn
 • kan samarbeide med lærere i andre fag om faget
 • kan sette seg inn i unges tanker og forestillinger om spørsmål som gjelder tro og samtale med dem om dette

Generell kompetanse

Studenten

 • har yrkesetisk kompetanse og kan se dette i sammenheng med religiøse og livssynsmessige tradisjoner
 • kan legge til rette for samarbeid mellom hjem og skole og lokalmiljøet

Innhold

RLE i lærerutdanningen inneholder områdene religioner, livssyn, filosofi og etikk – og fagdidaktikk. Det holder tett kontakt med grunnskolefaget og forholder seg til dets fagområder i omtrent samme vekting som vi finner der. Kristendommen skal således ha størst plass - og blir behandlet andre studieår. 

Faget er også et danningsfag i lærerutdanningen som skal styrke studentenes vurderings – og handlingskompetanse og evne til refleksjon over egen livstolkning og tro. Det skal hjelpe dem til å samarbeide godt med kollegaer og elever /foreldre om de vanskelige spørsmålene.

RLE vil gjerne samarbeide med andre fag i utdanningen, foruten PEL faget er spesielt de estetiske fagene og drama, norsk og samfunnsfag aktuelle samarbeidsfag.

Denne andre modulen i RLE omfatter kristendom og fagdidaktikk. Hvert fagemne har en didaktisk tilnærming som støtter studentenes praksis på ungdomstrinnet i grunnskolen.

I dette studieemnet arbeider en særlig med Bibelen og dens mangfoldighet blant skriftene den inneholder. Hvordan kristendommen kommer til uttrykk innenfor kunst, arkitektur, drama og musikk i fortid og nåtid, og kristendommens stilling og særpreg er et viktig delemne. Etikken behandles i denne modulen ut fra en kristen synsvinkel. 

Møtet og dialogen mellom hjem og skole står sentralt i modulen, og det er et ferdighetsmål i praksis. De kulturelle forholdene dagens barn og unge vokser opp i, er avgjørende for danningsprosessen deres. Dette er også et tema å arbeide med i praksis i forhold til etableringen av en god lærings- og klasseromskultur.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Seminarer - noen med studentinnlegg
 • Ett av arbeidskravene i faget skal foregå i praksis, med rapport

 Alle læringsaktiviteter er obligatoriske.

Arbeidsomfang

400-450 timer.

Arbeidskrav

 • Arbeidskrav
  • individuell skriftlig forprøve
  • praksisrapport fra RLE undervisning på ungdomstrinnet (4 timer)
  • 1 individuelt seminarframlegg

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen ".

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig eksamen (4t).

Tillatte hjelpemidler

Bibelen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Se praksisplan for GLU 5.-10. trinn.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Bibelen

        Fra GT: 1. Mosebok og 2. Mosebok 1- 20, 2. Samuel 11-12, 1. Kongebok 1-8, Salme 1, 2, 51 og 104, Profeten Jona (105 s)          Fra NT: Matteusevangeliet kap. 1-7, Lukasevangeliet, Johannesevangeliet, Apostelgjerningene, 1. Korinterbrev (147 s)

Brøntveit, E og Duesund, K (2010) Visjon og valg. Om filosofi, etikk og livssyn. 2. utg. Fagbokforlaget. Kap 15, 16, 17 (48 s)

Heiene, T og Thorbjørnsen (2011) Kristen etikk – en innføring.2. utg. Universitetsforlaget Kap. 2- 13 (200 s)

Sødal, Helje Kringlebotn (red.)(2009) KristendommenI - Bibelen. 2. utg. Høyskoleforlaget (256 s)

Sødal, Helje Kringlebotn (red.) (2009) KristendommenII - Tro og tradisjon. 2. utg. Høyskoleforlaget.

          Del 1: Kap 3: Religionsskiftet i Norge, Kap 4: Reformasjonstiden i Europa, Kap 5: Pietismen og opplysningen, Kap 6: Den norske kirke i nyere tid

          Del 2: Kap 7: Hva er kristen troslære og etikk, Kap 8: Troslærens og etikkens kilder, Kap 9: –Jeg tror på Gud fader–, Kap 10: –Jeg tror på Jesus Kristus–,           Kap 11: –Jeg tror på Den Hellige Ånd–.

          Del 3: Kap 12: Konfesjonskunnskap, Kap 13: Den romersk-katolske kirke, Kap 14: Den ortodokse kirke, Kap 15: Læstadianismen, Kap 16: Pinsebevegelsen,           Kap 17: Økumenikk (270s)