TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis

Alle versjoner:
TEOL220 (2024—2025)
TEOL220 (2023—2024)
TEOL220 (2022—2023)
TEOL220 (2021—2022)
TEOL220 (2020—2021)
TEOL220 (2019—2020)
TEOL220 (2018—2019)
TEOL220 (2017—2018)

Emnekode: TEOL220

Emnenavn: Sjelesorg med institusjonspraksis

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Minimum 60 stp i bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) eller minimum 60 stp fullført bachelor i teologi eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i  integrert integrert praktisk-teologisk utdanning. Emnet blir ikke en del av bachelorgraden men utgjør, sammen med TEOL130 og TEOL220 første halvår av praktikumsstudiet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om praktisk menighetstjeneste som er relevant for egen framtidig yrkesutøvelse, og særlig kjennskap om sjelesorgtjeneste tilknyttet en institusjon
 • har kunnskap om sjelesorgens teologisk begrunnelse
 • har kunnskap om forutsetning og rammer for sjelesørgeriske samtaler
 • har kunnskap om sjelesørgeriske utfordringer i møte med sykdom, lidelse, tap og død
 • har grunnleggende forståelse for kirkens sjelesorg og betydningen av denne både i kirken og i samfunnet

Ferdigheter:

Studenten

 • har evne til å reflektere over sin egen utøvelse av sjelesorg
 • har evne til å reflektere over sin egen framferd i møte med enkeltmennesker
 • kan møte og samtale med mennesker i sårbare livssituasjoner
 • kan samtale med og veilede mennesker i åndelige spørsmål
 • har evne til å reflektere over egne forutsetninger for sjelesørgerisk arbeid
 • har evne til å reflektere teologisk i møte med ulike typer livskriser.
 •  har forutsetning for å delta som liturg og forkynner i en institusjonskontekst

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i  noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og veileder i kirkelig kontekst
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis og videre læring

Innhold

Dette emnet gir innføring og øvelse i sjelesorg med særlig fokus på sjelesorg knyttet til institusjoner som fengsel, sykehus etc. Undervisningen og ferdighetstreningen i undervisningsukene søker å forberede studenten på utfordringene de møter i praksis og senere i yrkesutøvelsen som prest, pastor, menighetspedagog, trosopplærer, barneleder, ungdomsleder, frivillighetskoordinator etc. Emnet bygger på den praktisk-teologiske refleksjonen som er utviklet gjennom årsstudiet i PTL, særlig emnet «TEO130 Innføring i praktisk teologi»,  og gjennom bachelor og evt masterstudiet i teologi. Gjennom undervisning, ferdighetstrening og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av personlige egenskaper og faglig forankring i en sentral kristen praksis: sjelesorg.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker, med forelesninger, gruppearbeid og gruppeøvelser, og mer eksplisitt ferdighetstrening. I hver undervisningsuke arbeides det problembasert med teologiske tema koblet mot ett eller flere case som sikter mot ferdighetstrening og refleksjon i sjelesorg som kristen praksis.

Emnet inneholder en praksisperiode på 4 uker.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Som en del av den totale vurderingen, og for å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn/få godkjent:

 • Deltagelse i minst 80% av undervisningen. Egne retningslinjer for praksis.
 • Ett refleksjonsnotat (ca 1000 ord) med utgangpunkt i det problembaserte case-arbeidet i undervisningsukene (godkjent/ikke godkjent).
 • En praksisrapport (ca 1500 ord) som særlig tematiserer egne bidrag i praksis (godkjent/ikke godkjent).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Etter innstilling fra praksisveileder, vil praksisperioden bli vurdert til bestått/ikke bestått.
 • Muntlig eksamen med utgangspunkt i praksisrapporten, refleksjonsnotatet og emnets læringsutbytte.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Praksis vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Emnet inneholder en praksisperiode på 4 uker. For dem som utdanner seg til prest er denne praksisperioden en institusjonspraksis (sykehus, sykehjem, fengsel), der hovedfokus er på observasjon, men der en også får mulighet til veiledet praksis.

Studentene melder inn ønsker om praksisplass ut fra de praksistilbud som NLA Høgskolen tilbyr og får tildelt praksis. Unntaksvis kan studenten selv søke om å få godkjent en praksisplass. Det forutsetter at studenten får oppnevnt praksisveileder godkjent av NLA Høgskolen. Praksisperioden skal også gi mulighet til å observere og reflektere over ulike arenaer for kristen sjelesorg med særlig fokus på sjelesorg på institusjoner, og evt gi rom for deltagelse på stabsmøter eller lignende.

Emnesperre

Emnesperre: KMEMP235.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Krav om politiattest

I emnet inngår en praksisperiode hvor det er krav om at studentene legger frem politiattest. Attesten må være levert og godkjent før studenten kan starte opp i praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Falk B: Å være der du er. Samtale med kriserammede. Fagbokforlaget Bergen 1999

Grevbo J: Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap – historisk og aktuelt. Luther Forlag Oslo 2006. S 45 – 92.

Leenderts Aalen T: Når glassflaten brister. Om brytningen mellom livet og troen. Verbum Oslo 2005. s 47-150, 238-251.

Leenderts Aalen T: Gud og det vonde. Om tillit og tillitstap. Verbum, Oslo 2011. s 5-206

Okkenhaug B: Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg Verbum, Oslo 2002.  s. 5-188, 214-241                          

Okkenhaug B: Når jeg skjuler mitt ansikt. Perspektiver på skam. Verbum, Oslo 2009

 

Supplerende litteratur

Fleming D L, SJ: What Is Ignatian Spirituality? Loyola Press. A Jesuit Ministry. Chigago 2008

Grevbo J: Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap- historisk og aktuelt. Luther Forlag Oslo 2009. S 302-420

Fra Tidsskrift for Sjelesorg:

2008: nr 2: Engedal LG: –Sjelesorgens teologiske forankring og egenart.– S 76-90

2015: nr 4: Austad T: «Når noen trenger seg inn i det innerste rommet.» Om åndelige overgrep. S 290-304