4HSM206 Analyse av innovasjonsprosesser

Alle versjoner:
4HSM206 (2021—2022)
4HSM206 (2020—2021)
4HSM206 (2019—2020)
4HSM206 (2018—2019)
4HSM206 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM206

Emnenavn: Analyse av innovasjonsprosesser

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Alle  emner i de tre første semestrene skal normalt være bestått.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og innovasjon og ledelse.

Innledning

Emnet gir studentene grunnleggende innsikt i analyse av innovasjonsprosesser gjennom praksisopphold. Studentene får øvelse i å kommunisere analysen til organisasjonen.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for praktiske, individuelle, sosiale og kulturelle forhold som stimulerer og forhindrer innovasjon i bedrifter og organisasjoner
 • gjøre rede for grunnleggende metoder for rådgiving

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere barrierer for innovasjon i bedrifter og organisasjoner
 • finne tiltak for å stimulere innovasjon
 • vurdere tiltak for å gjøre kulturen i organisasjoner og bedrifter mer innovativ
 • kommunisere analyse av innovasjonsprosesser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere egne funn basert på analyse
 • bygge tillit gjennom respektfull og kompetent adferd

Innhold

 • Innovasjonsprosesser
 • Metoder for analyse
 • Kommunikasjon
 • Formidling av funn

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og praksis.

Studietur til Afrika. Studieturen er ikke obligatorisk.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Tre ukers praksis sammenhengende eller deltakelse som tilsvarer 15 arbeidsdager. Kan gjennomføres i inn- eller utland, eventuelt i forbindelse med studietur.
 • Rapport (500 ord).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig innleveringsoppgave,gruppe (se egen mal). Oppgaven skal baseres på funn fra praksis.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Innleveringsoppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Studentene vil enten delta i pågående innovasjonsprosjekter eller få ansvar for å identifisere nye innovasjonsmuligheter og og kommunisere disse til bedriften/organisasjonen. Praksis gjennomføres tre uker sammenhengende eller ved å følge et prosjekt over tid, hvor deltakelse tilsvarer 15 arbeidsdager, i en organisasjon eller bedrift. Praksis kan gjennomføres i inn- eller utland.  Praksisplass må være godkjent av emneansvarlig. Det kreves 80 % tilstedeværelse. Fravær ut over 20 % må kompenseres etter avtale med emneansvarlig.

Studiepoengreduksjon

7,5 sp mot 4ØKADM303

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter som velger å delta på studietur må selv betale denne.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Repstad, Pål (2007): Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag, 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget s. 1-75. (76 s).

Stroh, Linda K, Johnson Homer H. (2006): The basic principles of effective consulting. UK: Lawrence Erlbaum Associates