PTL230 Bacheloroppgave i PTL med metode- og skrivekurs

Alle versjoner:
PTL230 (2018—2019)
PTL230 (2017—2018)

Emnekode: PTL230

Emnenavn: Bacheloroppgave i PTL med metode- og skrivekurs

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Årstudium i praktisk teologi og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har god kunnskap om praktisk teologi som disiplin i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn
 • har god kunnskap til ulike metoder innenfor praktisk teologi
 • kjenner til ulike teologiske metoder og bruken av disse inn mot praktisk teologi

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere over metodiske problemstillinger i det faglige arbeidet med aktuelle problemstillinger i kirke og samfunn og i tilknytning til egne erfaringer og praksis
 • kan disponere og skrive en bacheloroppgave i spenningen mellom praktisk og teoretisk refleksjon, med særlig vekt på å kunne kritisk vurdere og drøfte sammenhengen mellom teori og praksis i lys av teologi og ledelse i praksis
 • kan reflektere over sammenhengen mellom valgt fordypning i bacheloren og praktisk-teologiske og ledelsesfaglige spørsmål

Generell kompetanse:

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i samfunnet
 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og veileder, både i kirkelig kontekst og ellers
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som fremmer nytenking og innovasjon

Innhold

Det avsluttende emnet i bacheloren praktisk teologi og ledelse (PTL) sikter mot å integrere de kunnskaper og erfaringer studenten har fått i løpet av bachelorstudiet, også i sin valgte fordypning. Emnet gir en fordypet innføring i ulike praktisk-teologiske metoder og dets sammenheng med andre metoder innenfor teologisk arbeid og en forberedelse fram mot skriving av bacheloroppgave, bl.a. gjennom at studenten skal søke om å få godkjent en problemstilling og disposisjon for bacheloroppgaven, der søknaden også inneholder refleksjon om metode i bacheloroppgaven.  Emnet gir således fordypet innsikt i metodisk arbeid med praktisk-teologiske problemstillinger med sikte på å kunne behandle disse i rammen av arbeidet med en bacheloroppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som blokkundervisning tidlig i semesteret, der hoveddelen består av et metode- og skrivekurs med et påfølgende seminar, der studentene skal levere inn søknad om godkjenning av problemstilling og disposisjon for bacheloroppgaven.

Arbeidsomfang

300 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent

 • En søknad om godkjenning av problemstilling og disposisjon for bacheloroppgave med metodisk refleksjon (ca 1000 ord).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • En bacheloroppgave på 7000–9000 ord, der problemstilling godkjennes av emneansvarlig. Bacheloroppgaven må være vurdert til bestått for at studenten skal kunne framstille seg til muntlig prøve.
 • Studenten skal i samme semester framstille seg til muntlig prøve knyttet til bacheloroppgaven og pensum i emnet.

Den endelige karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøven, og kan justeres inntil en karakter opp eller ned i forhold til den skriftlige karakteren. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøven vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler

Bacheloroppgave: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjenes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Enten

 • Austad, T. (2. oppl. 2010). Tolkning av kristen tro. Metodespørsmål i systematisk teologi. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Eller

 • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag. Samvittighet og selvkritikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Og (uansett om man velger Austad eller Henriksen)

 • Osmer, R. R. (2008). Practical Theology. An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans  Publishing, s.31-241.
 • Rognsaa, Aa. (2015). Bacheloroppgaven. Skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Swinton, J. & Mowat, H. (2006). Practical Theology and Qualitative Research. London: SCM.

Supplerende litteratur

 • Graham, E., Walton H. & Ward, F. (2005). Theological Reflection. Methods. London: SCM.
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo:  Abstrakt.