Etnografisk prosjekt

Emnekode: 3IK112

Emnenavn: Etnografisk prosjekt

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10

Privatist: Nei

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Forutsetter avlagt eksamen i emnene 3IK101, 3IK102 og 3IK201.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

  • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
  • Bachelor i interkulturell forståelse
  • Bachelor i religion og kultur
  • Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier

Innledning

Dette emnet er en videreføring av 3IK111 Det flerkulturelle Norge. Studenten tilegner seg et praktisk verktøy som egner seg til å forstå og løse flerkulturelle utfordringer i samfunnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap omsamfunnsvitenskapelig forskning med vekt på kvalitative metoder
  • kjenner til forskningsetiske problemstillinger

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre et begrenset etnografisk prosjekt i en interkulturell sammenheng i Norge
  • kan reflektere kritisk og innsiktsfullt om hva som skal til for å forstå flerkulturelle problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

  • har kunnskap om hvordan å sette seg inn i flerkulturelle forhold og problemstillinger i samfunnslivet
  • kan planlegge og gjennomføre et undersøkelsesprosjekt mtp å bidra til økt innsikt i flerkulturelle forhold

Innhold

Etnografisk metode er en kombinasjon av forskningsteknikker som samlet gir en fyldig innsikt i sosiale og kulturelle settinger.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er i form av forelesninger og seminarer under den obligatoriske innføringsuken, etterfulgt av to veiledningssamtaler i forbindelse med feltarbeid- og oppgaveskriving. Studenter oppmuntres også til å organisere kollokviegrupper, særlig dersom man arbeider med samme tematikk.

IK112 begynner med et en ukes obligatorisk kurs i forskningsmetoder og oppgaveskriving. Innlevering av prosjektbeskrivelse og selvvalgt pensum til godkjenning, samt to veiledningssamtaler skjer i henhold til oppsatte frister. Prosjektarbeidet bygger på feltarbeid på ca. en måned. For oppgavebeskrivelsen og oppgaven gjelder faglige, formelle og etiske krav som er spesifisert i egne retningslinjer.

Arbeidsomfang

250 til 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

a) metode- og skrivekurset i form av forelesninger og seminarer skal være gjennomført
b) en prosjektbeskrivelse på 500 ord (inkl. ikke bibliografi) skal være innlevert innen fastlagt frist
c) etnografisk feltarbeid skal være gjennomført
d) godkjent selvvalgt pensum

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Studenten skal levere en skriftlig oppgave på ca. 3000 ord (pluss/minus 15%) på grunnlag av den godkjente prosjektbeskrivelsen Det skal også skrives et refleksjonsnotat på ca. 2000 ord som følger bestemte retningslinjer.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt en samlet karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Antall sider: ca. 700 s.

Halvorsen, Knut: Å forske på samfunnet - En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. (Oslo: Cappelens Forlag as, 5. utg. 2009) (301 s.)

I tillegg skal et selvvalgt pensum på ca. 400 sider fra minimum tre ulike tekster/kilder godkjennes av faglærer.

Alle versjoner