IKF110 Innføring i interkulturell forståelse

Alle versjoner:
IKF110 (2018—2019)
IKF110 (2017—2018)

Emnekode: IKF110

Emnenavn: Innføring i interkulturell forståelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 25 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak årsstudium i IKF.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i interkulturell forståelse årsstudium

Obligatorisk emne i Bachelor i interkulturell forståelse

Inngår i Bachelor i religion og kultur

Innledning

Emnet gir innføring i både teoretiske og praktiske sider ved interkulturell kommunikasjon og samhandling. Studentene vil få innføring i sentrale teoretiske perspektiver som kan anvendes på alle studieemner og nivåer innenfor Interkulturell forståelse.

Læringsutbytte

Kunnskap: 

Studenten

 • har kunnskap om kultur og kulturbegrepet, etnisitet og etniske relasjoner
 • har kjennskap til sentrale faglige diskusjoner om globaliseringens kulturelle effekter på lokalmiljø, og ulike integrasjons og inkluderingsstrategier
 • har kunnskap om religion og dens betydning i ulike kulturelle kontekster
 • har kunnskap om faglige perspektiver på interkulturell kommunikasjon
 • har kjennskap til relevante debatter knyttet til stereotypisering, stigmatisering og rasisme

Ferdighet:

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på aspekter ved egen og andres kultur i et interkulturelt perspektiv
 • kan anvende faglig kunnskap i vurdering av sosiale ulikheter (kjønn, klasse, etnisitet etc.) i et krysskulturelt perspektiv
 • kan reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til kulturelle og sosiale forskjeller, religion, menneskerettigheter og globalisering

Generell kompetanse: 

Studenten:

 • kan vise faglig forståelse og respekt for kulturelt og religiøst mangfold
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig, og gjennom faglig reflekterte uttrykksformer

Innhold

Emnet er tverrfaglig. Det blir lagt særlig vekt på kulturteori med faglige tilnærminger fra antropologi, kultur- og religionsvitenskap. Med utgangspunkt i en dynamisk forståelse av kultur og samfunn, undersøker man de komplekse sammenhenger kulturelle fenomen inngår i. Faget fokuserer på kultur, etnisitet, kommunikasjon, etikk, menneskeverd og på religionens betydning. Emnet drøfter også globalisering, fattigdom, sosial ulikhet, og menneskerettigheter.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, akademiske seminar med gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner i plenum, individuelt arbeid. Arbeidskrav er utarbeidet med sikte på variasjon i arbeidsformer.

Arbeidsomfang

Ca. 750 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gjennomføre avsluttende vurdering:

 • Obligatorisk deltagelse på fire akademisk seminar (minimum 80 % frammøte)
 • Akademisk logg (individuelt arbeid) innen gitt frist. Loggen har et omfang på ca.4000 ord og føres etter nærmere oppgitt mal. Loggen skal reflektere temaer som er behandlet i undervisning, på akademisk seminar og arbeid i kollokviegrupper.

Akademisk logg l vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Ved ikke godkjent kan ny levering skje innen utgangen av eksamensperioden samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

1. Hjemmeeksamen (5 dager). 2000 ord.

2. 6 timers skriftlig prøve under eksamensvilkår.

Det gis én samlet karakter.

Vurderingen i emnet er todelt og har følgende vekting:

a) Hjemmeeksamen (50 prosent)

b) Skriftlig prøve under eksamensvilkår (50 prosent)

Dersom utregningen havner midt mellom to karakterer, blir den beste karakteren stående.

Ved eventuell stryk på en av to eksamener, må man kun ta opp igjen den eksamenen man strøk i.

Begge eksamener må være bestått før en kan få karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt under hjemmeeksamen.

Ingen hjelpemidler tillatt under skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

15 sp reduksjon mot emnet 3IK101

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Pensum: ca. 1850 sider. (1853 s.) Faglitteraturen foreligger som:

Bøker som kan bestilles/kjøpes i bokhandel eller lånes.

*Elektronisk kompendiumpå It's learning (merket med én stjerne) som kan lastes ned og trykkes ut.

** Artikler som er elektronisk tilgjengelige (merket med to stjerner) gjennom NLA Høgskolens bibliotektjeneste (klikk på lenke: kan leses online og/eller trykkes ut).

Bøker

Dahl, Ø. (2013): Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3-12 s. 55-269. (214 s.)

Døving, C. A. (2009). Integrering. Teori og empiri. Oslo: Pax forlag. kap. 1- 2, s. 7-42, og kap. 4 - 7, s. 67-123. (91 s.)

Eriksen, T. H. (2010). Små steder store spørsmål, Innføring i sosialantropologi. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 1-2, s. 13-33, kap. 3 (fra "Teori og data") s. 38-45, kap. 4-7 s. 49 -97, kap. 8 og 9 s. 122-141, kap. 10 (fra "klasser og lagdeling") s. 148 -153, kap. 12 s. 173-188, kap. 13 (fra "Ervervsformer") s. 198-205, kap. 14-19, s. 207-299. (213 s.)

Gilhus, I. S. og Mikaelsson, L. (2012, opptrykk). Nytt blikk på religion: Studiet av religion i dag. Oslo: Pax Forlag. Hele boken bortsett fra s. 39-59 i kap. 3 og s.63- 72 i kap. 4 (fra overskriften "The grand tour" s. 63 til "Fornyelse" s. 72). (147 s.)

Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 1-4, s. 15-141, kap. 6, kap. 6 og 7, s. 174-260. (212 s.)

Heiene, G. (1995). En ny global etikk? I Østnor, L. (red.) Mange religioner - én etikk? Oslo: Universitetsforlaget, s. 215-236). (21 s.)

Naguib, S.A. (1995). Religion og etikk i islamsk lys. I Østnor L. (red.): Mange religioner - én etikk? Oslo: Universitetsforlaget, s. 78-96. (18 s.)

Nilsen, A. (2014): Hatprat. Oslo, Cappelen Damm. (97 s.)

Østnor, L. (1995). Mange religioner - underveis mot én etikk? Oppsummering og utblikk. I: Østnor, L. (red.) Mange religioner - én etikk? Oslo: Universitetsforlaget, s. 237-247. (10 s.)

* Pensumlitteratur i elektronisk kompendium (på It's learning IKF110)

 *Berg, A- J., A.B. Flemming og B. Gulliksrud. 2010. Innledning: Interseksjonalitet, flertydighet og metodologiske utfordringer. I: Berg, A.-J. et. al (red). Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet. Trondheim: Tapir Akad. Forlag, s. 11-37. (26 s.)

*Boli, John & Velina Petrova (2007). Chapter 5. Globalization today.  I:  The Blackwell companion to globalization, G. Ritzer (red). Malden, Oxford & Victoria: Blackwell Publishing Ltd., s. 103-124. (21 s).

 *Brunstad, P. O. (2002). Hvorfor føder ikke norske kvinner i indre Agder franskmenn? I: Bergem, T. et al. (red): På rette stigar. Bergen: NLA-Forlaget, s. 119-130. (11s).

*Drange, L. D. (2008). Urbefolkningsmobilisering og revitaliseringen av andinsk religiøsitet i et misjonsvitenskapelig perspektiv. I: Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. 3, s. 135-155. (20 s.)

*Eidheim, H. (1969. When ethnicity becomes a social stigma. I: F. Barth (red): Ethnic groups and boundaries. Oslo: Universitetsforlaget, s. 39-58. (19 s.)

 *Eriksen, T.H. (2008). Innledning. I: Globalisering: åtte nøkkelbegreper. Oslo: Universitetsforlaget, s. 13-29. (16 s.)

*Eriksen, T. H. (2000). Sosial identitet, etnisk tilhørighet, nasjonalisme, tid og sted. I:Nielsen, F.S og Smedal, O.H. (red). Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørge s. 239-273 (34 s.)

*Hall E.T. (1997). Context and meaning. I: Samovar, L. and R. Porter. (red.) I: Intercultural Communication. Belmont CA, USA: Wadsworth Publishing Company, s. 34-43. (9 s.)

*Jacquemet, Marco (2011). Crosstalk 2.0: Asylum and communicative breakdowns. I: Text & Talk, Vol. 31 (4), s. 475-498. (23 s.)

 *Kenneth, D. (2003). Local Communal Religion in Contemporary South-East China. I: The China Quarterly, 174, s. 338-358. (20 s.) Under forutsetning om rettighetsklarering

*Lakoff, G. og M. Johnson. (2003). Hverdagslivets metaforer. Fornuft, følelser og menneskehjernen. Kap. 2-9 (Overs. M.  Hidle). Oslo: Pax Forlag A/S, s. 10-41 og s. 227-228. (33 s).

*Larsen, T. (2009). Innledning: Om å tenke i forskjeller. I: Den globale Samtalen. Om dialogens muligheter. Oslo: Scandinavian Academic Press, s. 11-52, s. 378, s. 399-416. (59 s.)

*Larsen, K. (2000). Kosmologi og rituelt liv. I: Nielsen, F.S og Smedal, O.H. (red). Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørge s. 239-273 (34 s.)

*Mutema, G. (2010). Religion and African Migration: A Survey. I: Religion Compass 4/5, s. 271–286. (15 s.)

*Sharp, L.  (1952). Steel Axes for Stone-Age Australians. I: Human Organization Summer 1952, Vol. 11, No. 2, s. 17-22 (5 s.) 

*Selle, P.  (2015). Den norske staten og samene. I: Selle, P. et al. Den Samiske medborgeren. Oslo: Cappelen Damm, s. 38-77. (39 s.)

Sørensen, N.N. (1997). There are no Indians in the Dominican Republic. The cultural construction of Dominican identities. I: Siting Culture. Fog Olwig & Hastrup, K. (red)London: Routledge s. 292-310 (18 s.)

*Thomas, G. M. (2007). Chapter 4. Globalization: The major players. I:  The Blackwell companion to globalization, Ritzer, G. (red). Malden, Oxford & Victoria:  Blackwell Publishing Ltd:, s. 84-102. (18 s.)

*Turner, V. (1967). Kap. 4. Betwixed and Between: The Liminal Period in Rites de Passage. I: The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual. London: Cornell University Press, s. 93-111. (18 s.)

*Wilk, R. (1995). Learning to be local in Belize: Global systems of common difference. In: Worlds apart. Modernity through the prism of the local. Miller, D. (red.). London: Routledge, s. 110-133. (23 s.)

*Ytrehus, L. A. (2002). Hva er problemet med kulturrelativisme. I: Berg, M., R. Reinvelt og L.A. Ytrehus (red.) Kulturvitenskapelige tekster i et retorisk perspektiv. Etnisk komplexitet i Nordliga länder. Kulturvetenskapliga perspektiv. Etnologiska föreningen i Väst-Sverige: Sverige, s. 65-80. (15 s.)

**Pensum tilgjengelig for lesning på nett og/eller ta utskrift (via Oria bibliotekstjenesten. NB! Du må være innlogget og være fysisk tilstede på NLA!)

**Alzaghari, L. & E. Reiss (red). (2014). Radikalisering blant unge muslimer i Norge - en antologi. Minotenk: Oslo, s. 10-45 og s. 54-59. (40 s.)

http://www.krad.no/images/stories/Radikalisering/radikalisering_blant_unge_muslimer_i_Norge.pdf

**Archetti, E.P. (2003). Den norske «idrettsmodellen»: Et kritisk blikk på sivilt samfunn i Norge. I: Norsk antropologisk tidsskrift, Vol. 14 (01), s. 8-15. (7 s.)

https://www.idunn.no/nat/2003/01/den_norske_idrettsmodellen_et_kritisk_blikk_pa_sivilt_samfunn_i_norge

**Bonino, S. (2012). Policing Strategies against Islamic Terrorism in the UK after 9/11: The Socio-Political Realities for British Muslims. I: Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 32 (1), s. 5-31. (26 s.)

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=dae626cc-8afd-4303-810d-6a2ef0bd87e5%40sessionmgr104&vid=0&hid=124&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=75232093&db=aph

**Bonnet, F. (2014). How to Perform Non-racism? Colour-blind Speech Norms and Race-conscious Policies among French Security Personnel. I: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 40 (8), s.1275-1294. (19 s.)

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=6cf480ef-6c1e-4ab5-b576-eb30237140d3%40sessionmgr4007&vid=0&hid=4109&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=aph&AN=96104931

**Cole, J. og K. Middleton. (2001). Rethinking Ancestors and Colonial Power in Madagascar. I: Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 71, No. 1, s. 1-37. (36 s.)

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=59882831-cc5e-4443-999e-b8ec6bbd2cb2%40sessionmgr102&vid=0&hid=118&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=4641478&db=aph

**Debesay, J. et al. (2014). Dispensing emotions: Norwegian community nurses' handling of diversity in a changing organizational context. I: Social Science & Medicine; 119: s. 74-80. (6 s.)

https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/2532/1/1147946post.pdf

**Durant, A. og I. Shepard. (2009). "Culture" and "Communication". I: Intercultural communication. European Journal of English Studies Vol. 13. No 2. s. 147-161. (14 s.)

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=aae21732-2b25-424f-ac8a-2ee649498cdf%40sessionmgr107&vid=0&hid=107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=43840459&db=aph

**Fossland, T. (2013). Crossing borders – getting work: Skilled migrants– gendered labour market participation in Norway. I: Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, s. 276-83. (7 s.) http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=1acd951e-813d-4751-aa4d-65301373dde5%40sessionmgr106&vid=0&hid=118&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=91949532&db=aph

Gullestad, M. (2002). Invisible fences: Egalitarianism, narionalism and racism in Norway.J. Roy. anthrop. Inst. (N.S.) 8, 45-63 (17 s.)
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=51b9ab04-f8df-4fe4-bc27-356ac8025858%40sessionmgr101**Heradstveit,

**Heradstveit, D. og M. G. Bonham. (2007). What the Axis of Evil Metaphor Did to Iran. I: Middle East Journal. Summer 2007, Vol. 61, Issue 3, s. 421-440. (20 s.) http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=6286de2e-6838-44ad-b790-85de4ebb8ee5%40sessionmgr4007&vid=0&hid=4212&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=25770291&db=aph

**Husu, H. M. (2013). Bourdieu and Social Movements: Considering Identity Movements in terms of Field, Capital and Habitus. I: Social Movement Studies, Vol.12(3), s.264-279 (15 s.) http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=83e8c1e3-b0f0-48f1-856a-31914aebe7f8%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=89073156&db=aph

Jensen, I. (2004). The Practice of Intercultural Communication: Reflections for professionals in cultural encounters. I: Titley, G. et al. (red.). Resituating culture. Strassbourg: Council of Europe. S. 81-92. (11 s.) https://www.immi.se/intercultural/nr6/jensen.pdf

**Lakoff, G. 1995. (Metaphor, Morality, and Politics, Or, Why Conservatives Have Left Liberals In the Dust. Social Research. Vol. 62 Issue 2, s 177-213 (37 s.) http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=d80300ac-c687-46c4-b3e1-f85feb27bd6c%40sessionmgr101

**Longva, Anh Nga. (2003) Nordmenn, høflighet og kunsten å omgås fremmede. I Norsk antropologisk tidsskrift, No. 1, s. 16-26. (10 s.) http://www.idunn.no/nat/2003/01/nordmenn_hoflighet_og_kunsten_a_omgas_fremmede

**Pinxten, W. and Lievens, J. (2014). The importance of economic, social and cultural capital in understanding health inequalities: using a Bourdieu based approach in research on physical and mental health perceptions. Sociology of Health & Illness 36(7). s.1095-1110 (15 s.) https:/biblio.ugent.be/publication/5822751/file/5822759.pdf

**Rekdal, O. B. (1996). Money, Milk and Sorghum Beer: Change and Continuity among the Iraqw of Tanzania. I: Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 66, No. 3 (1996), s. 367-385. (18 s.) http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=78bd3517-b99b-4c52-9f42-7f404bcb006c%40sessionmgr106&vid=0&hid=102&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=aph&AN=139949

**Smith Maguire, J. og Hu, D. (2013). Not a simple coffee shop: Local, global and glocal dimensions of the consumption of Starbucks in China. I: Identities, Vol.19 (5), s.670-684. (14 s.)

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=11f85b80-c21e-4f69-b0de-76ceb3b2b53a%40sessionmgr102&vid=0&hid=107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=90593695&db=aph

**Strand, S. E. (2014). Transcendence Descended: Limiting God to the Immanent Sphere. I: Mission Studies: Journal of the International Association for Mission Studies. Vol. 31, Issue 1, s. 44-59. (16 s.)

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=be2a6e4a-12c5-467b-8cb8-fa3fe50c7df4%40sessionmgr101&hid=107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=95625008&db=aph

**Thornberg, R. (2015). School bullying as a collective action: Stigma processes and identity struggling. I: Children & society, (29), 4, s. 310-320 (10 s.)

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=56644af6-0a08-4f53-a651-ef8bf871ba07%40sessionmgr4007&vid=0&hid=4106&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=102990070&db=aph

**Watkins, D.C et al (2016). Introduction to the Special issue on the Intersections of race,Gender and Class in the Wake of a National Crisis: The State of Black Boys and Men Post-Ferguson. Journal of Men–s Studies Vol. 24(2), s. 119-129. 10 s.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1060826516641108

**Ørvig, K. (2011) The bureacracy's voices in Norwegen client Interviews. I: Journal of social work practice 25 (3), s. 323-334. (11 s.) http://hdl.handle.net/11250/184987