Interkulturell forståelse med fokus på Den dominikanske republikk

Emnekode: IKF122DR

Emnenavn: Interkulturell forståelse med fokus på Den dominikanske republikk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studenten skal ha fulgt IKF110 Innføring i interkulturell forståelse og IKF120 Innføring i kvalitative forskningsmetoder

Relevans i studieprogrammet

 • Valgemne (ett av fire alternativ) i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Valgemne (ett av fire alternativ) i bachelor i interkulturell forståelse
 • Valgemne (ett av fire alternativ) i bachelor i religion og kultur

 

Innledning

Generell og aktuell innføring i afrokaribisk latinamerikansk kultur, samfunn og religion med særlig fokus på Dominikanske Republikken. Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF110 og 120

Læringsutbytte

Kunnskap: 

Studenten

 • har kunnskap om noen hovedtrekk i afrokaribisk latinamerikansk historie, med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
 • har kunnskap om noen hovedlinjer i Den dominikanske republikks historie, slik denne også er knyttet sammen med Haiti–s historie på øya Hispaniola, samt hovedtrekk og sentrale tema innenfor kultur, samfunnsforhold, styresett og religioner
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling og miljø på Den dominikanske republikk
 • har kjennskap til misjon og til hvordan globale faktorer påvirker det lokale og nasjonale
 • kjenner til menneskerettighetssituasjonen og hvordan sivilsamfunnet og NGOs arbeider for menneskerettigheter i Den dominikanske republikk

Ferdigheter: 

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på noen sentrale problemstillinger knyttet til Den dominikanske republikks historie, kultur, religion og samfunn inkludert misjon og migrasjon
 • kan reflektere på en faglig måte om noen sentrale utfordringer knyttet til intrakulturelle og interkulturelle relasjoner på Den dominikanske republikk og med omverden i historie og nåtid

Generell kompetanse:

Studenten har

 • et faglig grunnlag for å kunne forstå, kommunisere og tilegne seg ny kunnskap om Den dominikanske republikk på en kildekritisk måte

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i den karibiske regionen med spesifikk vekt på hovedlinjer i Den dominikanske republikks nære historie og nåtid, samt dominikansk kultur, religionsformer, og det politiske system. Emnet vil gi et faglig grunnlag for å forstå, kommunisere og tilegne seg lokalkunnskap på den påfølgende ca. 5 ukers studieturen til Den dominikanske republikk. Emnet bidrar også med relevant forkunnskap til feltarbeid på studieturen.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer

Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om regionen og landet så tidlig som mulig i studieåret.

Arbeidsomfang

Ca.300 s.

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

 • 4 timers skriftlig eksamen.

Vurderingen er en breddetest.

Gjennomføres før studieturen til Den dominikanske republikk.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddetesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Ca. 750 sider

Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium og ** finnes gjennom NLA Høgskolens elektroniske bibliotektjeneste.

NB! Det kan bli mindre endringer i pensumlitteraturen ved oppstart av studiet.

Oversikt, kart, statistiske data og annen aktuell informasjon kan hentes fra UT-LANIC, databasen ved Institute for Latin American Studies, University of Texas, Austin: http://lanic.utexas.edu/

Adresser gjøres kjent på Itslearning.

* Abinader, L. (2014). Organic Agriculture: Giving Low-Tech a Chance? An overview of the patent landscape/Argricultura orgánica: - Tecnología artesanal? Revisión del panorama de patentamiento. Administer, Issue 24, s. 79-96 (17 s.)

*Archer, N & Le,P. (2014). Dominican Republic. I: Building partnership in the Americas: a guide for global health workers. : Choice Reviews Online, Vol.51(08), s. 4451-4471 (20 s.)

**Baud, M. (1996). Constitutionally White? The Forging of Dominican National Identity. I: Ethnicity in the Caribbean: Essays in Honor of Harry Hoetink, ed. G. Oostindie,s. London. S. 121-52. (29 s.) https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=NLA&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=essays+in+honor+of+Harry+Hoetink&scp.scps=scope%3A%28%22NLA%22%29%2Cscope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cprimo_central_multiple_fe

*Baud, M. Patriarchy and changing family strategies: Class and gender in the Dominican Republic. I: The History of the Family, 1997, Vol.2(4), s.355-377 (22 s)

** Carman, S. K., Scott, J. (2004). Exploring the health care status of two communities in the Dominican Republic. International Nursing Review, Vol.51(1), pp.27-33 (6 s.)

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=adc83a00-156a-4544-b719-cbd4a4cce51c%40sessionmgr104&vid=0&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=12210547&db=aph

*Contreras, J. (2013). Perspectives on the educational Ministry of the Church in the Caribbean. I: Christian Education Journal; Fall 2013; s.10-18. (8 s.)

**Del Campo, E. (2005). Women and politics in Latin America: Perspectives and limits of the institutional aspects of women's political representation. I: Social Forces, Vol.83(4), s..1697-1726 (29 s.)

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c99f5c40-10dd-4c94-9413-5b13e620aefa%40sessionmgr106&vid=1&hid=115

*Davis, M. (2012). Diasporal dimensions of Dominican folk religion and music. I: Black Music Research Journal, Vol.32(1), pp.161-191. (30 s).

*de Moya, A. E. (2004). Power Games and Totalitarian Masculinity in the Dominican Republic. I: R. Rheddock (ed). Interrogating Caribbean masculinities : theoretical and empirical analyses. Jamaica, Barbados and Trinidad & Tobago: University of the West Indies Press. s. 68-105 (37 s.)

*Derby, L. (2012). Haitians in the Dominican Republic : race, politics, and neoliberalism. I: Reiter, B. & Simmons, K.E (eds). Afro-descendants, identity, and the struggle for development in the Americas. East Lansing: Michigan State University Press s. 51-66. (15 s.)

*Derby, L. & Werner, M. (2013). The Devil Wears Dockers: Devil Pacts, Trade Zones, and Rural-Urban Ties in the Dominican Republic. I: New West Indian Guide, 2013, Vol.87(3-4), s. 294-321 (27 s.)

**Fletcher, L. og Miller, T. (2004). New perspectives on old patterns: forced migration of Haitians in the Dominican Republic. Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.30(4), s.659-679 (20 s.) http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=8c98fdfe-172a-4bde-ad9d-825ae8987058%40sessionmgr107&vid=0&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=13713876&db=aph

*Gutiérrez, G. (1992). Bartolomé de las Casas: Defender of the Indians. I: Pacifica Vol 5 (3). s. 263-273. (10 s)

*Hannam, M. A. (2014). Soy Dominicano: The status of Haitian descendants born in the Dominican Republic and measures to protect their right to a nationality. I: Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.47(4), s. 1123-1143 (20 s)

*Hawthorne, S. (2009). Benevolence or blunder: NGOs and Development in the Dominican Republic. I: Georgetown Journal of International affairs, Vol 10 (2), 133-142 (9 s)

**Hernandez, A. (2010). Overcoming negrophobia: Latin Americans struggle to come to terms with racial identity. I: Diverse Issues in Higher Education Vol.27(1), s.5-7 (2 s.) http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=811c3c69-8b39-482b-bf8f- 93f4117135b0%40sessionmgr103&vid=0&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN =48190734&db=aph

*Howard, D. (2007). Development, Racism, and Discrimination in the Dominican Republic. Development in Practice, Vol. 17, No. 6, s. 725-738 (12 s.)

**Kay- George, S. (2007). Ecumenical Theological Education in Latin America, 1916-2005. International Bulletin of Missionary Research Vol.31(1), s.15-21(6 s.)

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=61df79a8-29e5-4054-809a-4db15050c9ac%40sessionmgr103&vid=0&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=ATLA0001561740&db=rfh

*Kim, E. (2013). Smaller steps towards progress in the Dominican Republic: Securing equal access to education to Dominico-Haitians. Boston University International Law Journal, Vol.31(1), p.155-188 (33 s).

*Lewis, D. (1994). Nongovernmental organizations and Caribbean development. Annals of the American Academy of Political and Social science, Vol 533, Trends in US-Caribbean relations. S. 125-138. (13 s.)

*Lewitt, P. (2003). "You know, Abraham was really the first immigrant": religion and transnational migration. International Migration Review, Fall, 2003, Vol.37(3), s..847- 864 (17 s.)

**Lundahl, M. (2012). Peasants and Religion: A socioeconomic study of Dios Olivorio and the Palma Sola movement in the Dominican Republic. London. 30 s. https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=NLA&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Lundahl%2C+M.+%282012%29.+Peasants+and+Religion%3A+A+socioeconomic+study+of+Dios+Olivorio+and+the+Palma+Sola+movement+&scp.scps=scope%3A%28%22NLA%22%29%2Cscope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cprimo_central_multiple_fe

**Matibag, E. og Downing-Matibag, T. (2011). Sovereignty and Social Justice: The 'Haitian Problem' in the Dominican Republic. Caribbean Quarterly, Vol. 57, No. 2s. 92-107 (15 s.) http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=language_pubs

*Martínez, S. (1996). Indifference within Indignation: Anthropology, Human Rights, and the Haitian Bracero. I: American Anthropologist, New Series, Vol. 98, No. 1,s. 17-25 (8 s.)

*Martinez, S. (1999). "From Hidden Hand to Heavy Hand: Sugar, the State, and Migrant Labor in Haiti and the Dominican Republic." I: Latin American Research Review, Jan 1, 1999, Vol.34(1), s.57- 84. (27 s.)

*McNulty, B. 2011. The education of poverty, rebuilding Haiti's school system after its "total collapse. I: The Fletcher Forum of World Affairs, Vol.35(1), p.109-126 (17 s)

**Mintz, S.W. (1996). Enduring Substances, Trying Theories: The Caribbean as Global Oikomenê. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 2, no. 2, s. 289-311. (22 s.) http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=0d7411d3-69af-4917-b224-9783eeeae028%40sessionmgr107&vid=0&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=9607114947&db=aph

*Moya Pons, F. (1995). The Dominican Republic: A National History. New York . 40 s.

**Pineda-Madrid, N. (2011). Celebrating our Latina feminist foremothers: a response to Elisabeth Schussler Fiorenza. Journal of Feminist Studies in Religion, 2011, Vol.27(1), p.110-115 (5 s.) http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=93075cd3-949f-4725-affd-bad68b8c3811%40sessionmgr120&vid=0&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=ATLA0001845391&db=rfh

*Petroziello, A.J. & Wooding, B. (2013). Borders, buscones , brothels, and bi-national markets: Haitian women negotiate how to get through. Cultural Dynamics 25(2) 183–205. (22 s)

** Ramos, V. et. Al. (2007). Parenting practices among Dominican and Puerto Rican mothers. Social Work, Jan, 2007, Vol.52(1), s. 17-31. (14 s.)

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=dd0278b3-a497-4bb5-99d4-4035a4304df8%40sessionmgr102&vid=0&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=24348115&db=aph

** Ripton, J. (2013). Developing paradise: tourism, the local community, and nature in Las Terrenas, Dominican Republic.(Report). Journal of International and Global Studies, Nov, 2013, Vol.5(1), s.34-61 (27 s.) http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=3e401da5-ea2a-410c-bfaa-d9219c8174ae%40sessionmgr101&vid=0&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=95048977&db=aph

*Sagawe, T. (1991). Deforestation and the Behavior of Households in the Dominican Republic.' Geography 76, no. 4 (1991): 304-14 (10 s.)

*Sánchez, A. Belén Benito & Lozano, W. (2012). Clientelistic Stability and Institutional Fragility: The Political System in the Dominican Republic (1978-2010). I: Latin American Perspectives, November 2012, Vol.39(6), s..198-211 (13 s.)

*Sandstrom, A.R. (2016). Brendan Jamal Thornton, Negotiating Respect: Pentecostalism, Masculinity, and the Politics of Spiritual Authority in the Dominican Republic. I: Anthropological Quarterly, 2016, Vol.89(2), s.583- 195 (12 s.)

*Sawyuer, M. Q. & Paschel, T.S. 2007. We didn't cross the color line, the color line crossed us. (interlinked migration Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico/US).I: Du Bois Review: Social Science and Research on Race, Vol.4(2), s.303-315 (12 s)

*Schuller, M. (2007). Invasion or Infusion? Understanding the Role of NGOs in Contemporary Haiti Journal of Haitian Studies, Vol. 13, No. 2, s. 96-119 (23 s)

*Simmons, K.E. (2013). Navigating the racial terrain : blackness and mixedness in the United States and the Dominican Republic. I: Reiter, B. & Simmons, K.E (eds). Afro-descendants, identity, and the struggle for development in the Americas. East Lansing: Michigan State University Press s. 67-92 (25 s.)

**Torres, V. (2010). La Familia as Locus Theologicus and Religious Education in Lo Cotidiano Daily Life. Religious Education, 27, Vol.105 (4), s.444-461 (17 s.)

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=918fdb6d-0ff2-4766-8c13-70cc2e3844d3%40sessionmgr4006&vid=0&hid=4214&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=ATLA0001800799&db=rfh

**Trouillot, R. (1992). The Caribbean Region: An Open Frontier in Anthropological Theory.' Annual Review of Anthropology 21, s. 19-40. (21 s.) http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=5912bf01-95ea-449d-a650-e317d30e587d%40sessionmgr4008&vid=0&hid=4214&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=9402235092&db=aph

753 s.

Alle versjoner