IKF208 Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk)

Alle versjoner:
IKF208 (2018—2019)
IKF208 (2017—2018)

Emnekode: IKF208

Emnenavn: Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk)

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Bestått årsstudiet i IKF, fortrinnsvis Bolivia-varianten, årsstudiet i IK eller annen relevant bakgrunn.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • Bachelor i interkulturell forståelse
 • Bachelor i religion og kultur
 • Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier

Innledning

Emnet har en flerfaglig forankring i sosialantropologi og religionsvitenskap og utgjør et fordypningsstudium med studieopphold i Bolivia. Emnet skal gi studentene oversikt over generell bistandsteori og innsikt i lokale eksempler på bistand. Hva er målene for og hvordan fungerer bistandsarbeidet i dag i lys av regionale eksempler? Hva er de verdimessige forutsetningene i sentrale begreper for bistandsarbeid som for eksempel utvikling, modernisering og demokratisering? Hvordan er bistandsprosjekt tilpasset lokale økonomiske forhold og hvordan oppnå en bærekraftig utvikling?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har bred kunnskap om sentrale utviklingsteorier, problemstillinger og praksiser
 • Har bred kunnskap om religionens rolle og funksjon i samfunnet med særlig henblikk på endringsprosesser og hvordan den religiøse dimensjonen kan integreres i planlegging og gjennomføring av bistands – og utviklingstiltak
 • har kunnskap om andinsk religiøsitet
 • kjenner til forholdet mellom politikk og diakoni, grasrotarbeid, humanitær innsats og diakoni og har innsikt i debatten om bistand, diakoni og forkynnelse
 • har kjennskap til protestantismens utvikling i Latin-Amerika og kunnskap om sentrale debatter om kirke og diakoni, revolusjon og frigjøring, kolonialisering og kulturimperialisme/misjon, og evangelisering i regionen  

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere og avgrense relevante problemstillinger innenfor fagfeltet og anvende ulike bistandsteorier til å identifisere og analysere lokale eksempler på bistand
 • kan reflektere over sammenhengene mellom bistand, diakoni og forkynnelse og over ulike bistandsteoriers relevans for den spesielle andinske konteksten
 • kan planlegge og gjennomføre en undersøkelse, inkludert feltarbeid, innenfor en gitt tidsmessig og ressursmessig ramme
 • kan kjenne og bruke adekvat fagterminologi
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff i henhold til god vitenskapelig skikk for kildekritikk og referering, og framstille fagstoffet på en måte som belyser en interkulturell problemstilling
 • behersker kvalitative forskningsmetoder som deltagende observasjon og intervju teoretisk og praktisk  

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i andinsk religiøsitet, og religiøse institusjoners bidrag i bistandssamarbeid og grasrotdemokrati
 • kan med veiledning planlegge og gjennomføre interkulturelle empiriske forskningsprosjekter individuelt i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan opptre med integritet og på en metodisk og etisk reflektert måte i en interkulturell sammenheng
 • kan bruke deltakende observasjon, kvalitative intervjumetoder, biblioteks- og nettressurser til å samle og analysere forskningsmateriale og presentere resultater
 • kan formidle fagkunnskap og empiriske data etter vitenskapelige kriterier, både muntlig og skriftlig
 • kan analysere mål og verdimessige forutsetninger for bistandsarbeid

Innhold

Emnet gir innføring i bistand og diakoni i regionen. Det blir lagt vekt på å gi en forståelse av sentrale problemstillinger knyttet til bistands-, kirke- og misjonshistorie med vekt på kulturelle og økumeniske perspektiver. Spørsmål i spenningsfeltet mellom kultur og kristendom i Latin-Amerika vil stå i fokus, med vekt på lokale religioner og på frigjøringsteologi og vekkelsesteologi. Hvordan er forholdet mellom politikk og diakoni, grasrotarbeid, humanitær innsats og diakoni? Hvem setter mål for kirkenes engasjement, de lokale kirkene eller vestlige kirker og bistandsorganisasjoner? Hvordan fungerer kirkenes engasjement på området i forhold til kirkenes totale arbeid?

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og feltarbeid. Opplegget blir koordinert med NLAs respektive samarbeidspartnere i Bolivia. Undervisningen vil foregå ved den økumeniske teologiske institusjonen ISEAT i La Paz.

Seks ukers spanskkurs er obligatorisk for studenter som ikke har gode spanskkunnskaper fra før. Alle studenter anbefales imidlertid å ta spanskkurs i Bolivia i forkant av undervisningen.

Bosted vil kunne være Misjonsalliansens gjestehus.

Studentene må selv dekke utgiftene, men kan søke Statens Lånekasse om støtte til reise, spanskundervisning og undervisningen på ISEAT (300USD).

Arbeidsmåte: Det forutsettes at studentene har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om kvalitativ metode og forskningsetikk. Studentene vil i samarbeid med faglærere designe sitt prosjektarbeid. Observasjon av og deltaking i bistandsarbeid vil her være et viktig utgangspunkt. Faglærer skal godkjenne tittelen på oppgaven.

Arbeidsomfang

Ca.900 timer inkludert selvstendig arbeid.

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

 • Studentene skal skrive en prosjektoppgave på ca. 5000 ord på grunnlag av pensum og feltarbeid.
 • I samme semester som prosjektoppgaven foreligger, skal kandidaten fremstille seg for en muntlig prøve fra pensum. Det gis en foreløpig karakter på prosjektoppgaven.

Prosjektoppgaven må være vurdert til bestått i en gradert skala fra A til E for for at kandidaten skal kunne fremstille seg til den muntlige prøven. Muntlig prøve kan justere den foreløpige karakteren maksimalt ett trinn opp eller ned. Det er likevel en forutsetning at også den muntlige prøven isolert sett vurderes til bestått karakter for at det kan gis endelig karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler

Prosjektoppgave: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Muntlig prøve kan justere den foreløpige karakteren ett trinn opp eller ned.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ca. 3 måneders studieopphold med feltarbeid i La Paz eller omegn, gjerne i tilknytning til Misjonsalliansens engasjement i Bolivia.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 30 sp mot IKF213. IKF208 kan erstatte IKF221 Bachelor Thesis.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det forutsettes stabil og god fysisk og psykisk helse. For å bli tatt opp til emner på mellomnivå med studietur kreves karakteren C eller bedre i snitt

Emnet krever studieopphold i Bolivia

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Ikke oppdatert!

Pensumlitteraturen utgjør ca. 1500 sider pluss 400 sider litteratur til fordypningsoppgaven. NB! Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium

a. Metode

Fangen, K. (2010): Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget: kap. 3 - 10. (155s). Resten av boken er anbefalt.

b. Generell bistandsteori

Degnbol-Martinussen, J. and Engberg-Pedersen, P (2003). Aid. Understanding International Development Cooperation. London: Zed Books Ltd., København: Mellemfolkeligt Samvirke, Kap 3-4, 14 (60s).

Deneulin, S. with Shahani, L. (2009). An Introduction to the Human Development and Capability Approach. Freedom and Agency. London: Earthscan, kap. 11 (24s). http://web.idrc.ca/openebooks/470-3/#page_3

Chambers, R. (2012). Provocations for Development. Rugby: Practical Action Publishing. (206s).

*Eriksen, T. L. "Globalisering: vinnere og tapere" i Furre, Berge et. al. (2001). Globalisér kampen, globalisér håpet: en annen verden er mulig. Oslo: Utviklingsfondet, s. 11-39 (28s).

Freire, P. (1968). Pedagogy of the oppressed. New York: The Seabury Press, hele boka minus kap. 2 (147s).

*Kohr, M "Globaliseringsprosessen" i Klyve, K. R., Sørum, V.og Hofsvang, E. (red.) (2002). Kampen for en stemme: globalisering sett fra sør. Oslo: Solidaritet forlag, s. 24-33 (9s).

Nustad, K. G. (2003). Gavens makt: norsk utviklingshjelp som formynderskap. Oslo: Pax, (135s).

c.Religion i Andes

Bonino, J. M. (1995). Faces of Latin American Protestantism. Wm. B. Eerdmans Publishing Co,kap.1-4 (106s).

*Gill, L. (2008)- "Like a Veil to Cover Them": Women and the Pentecostal Movement in La Paz in American Ethnologist, Vol. 17, issue 4, s. 708-721 (12s)

*Gonzalez Justo L. and Ordina E Gonzales, Christianity in Latin America: A History Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2008. Kap. 8,9 (63s)

*Marzal, M. M. (1996). "The religion of the Andean quechua in Southern Peru." I: Marzal, M. M., E. Maurer, X. Albó, B. Meliá: The Indian Face of God in Latin America. Maryknoll, N. Y.: Orbis Books (51s).

Peterson, A. L. (ed) (2001). Christianity, Social Change and Globalization in Latin America., New Brunswick, N.J. Introduction, Part I og II (144s.).

*Schoinger J. (1992). "The Amerindian religions." I: E. Dussel (ed): The Church in Latin America 1492-1992. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, (19s).

*Steward-Gambino (2011) «Religion in Latin America» i Richard S. Hillman and Thomas J. D'Agostino (ed.) Understanding contemporary Latin America, Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publ , Kap.12, s.355-378 (23s).

d. Bistand, etikk, diakoni og grasrotarbeid.

*Da Silva, A. B. (red) (2006). Etikk og menneskesyn I helsetjeneste og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk (34s).

*Haugen, H. M. (2009). "Vern om skaperverket" i Diakoni - en kritisk lesebok Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, s.103-114 (12s).

*Johannessen, K. I. (2009). "Rettferd som bryr seg" i Diakoni - en kritisk lesebok Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, s. 119-137 (19s).

*Nordstokke, K. (2009). "Internasjonal diakoni" i Diakoni - en kritisk lesebok Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, s. 69-83 (14s).

Myers, B. L. (2011). Walking with the poor. Principles and Practises of Transformational Development. New York: Orbis Books, kap. 2, 4, 5, 6 og 7 (265s)

Aano, K. (2010). "Her gjeld det å halda ting saman! Forkynning, diakoni og rettferd i eit teologisk perspektiv" i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 1-2/2010. s. 41-55 (15s).

http://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/NTM_2010_1-2_Aano.pdf