REL111 Jødedom, kristendom og islam

Alle versjoner:
REL111 (2022—2023)
REL111 (2021—2022)
REL111 (2020—2021)
REL111 (2019—2020)
REL111 (2018—2019)

Emnekode: REL111

Emnenavn: Jødedom, kristendom og islam

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper er en fordel da noe av pensumlitteraturen er på engelsk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i KRLE

Obligatorisk emne i bachelor i religion og kultur

Obligatorisk emne i bachelor i teologi

Valgfritt relevant emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale hendelser, personer og utviklingstrekk i bibelsk tid og i kristendommens, jødedommens og islams historie.
 • har kjennskap til jødisk, kristen og islamsk kultur og praksis slik den kommer til uttrykk gjennom tekster, arkitektur, bilder og andre estetiske uttrykksformer i ulike tidsepoker
 • har oversikt over historiske splittelser, og kunnskap om de viktigste kristne, jødiske og islamske retninger
 • har oversikt over kristne, jødiske og islamske responser på modernitet (reformbevegelser), og problemer knyttet til spørsmål om kjønn og menneskerettigheter
 • har kunnskap om kristendom, jødedom og islam i en norsk kontekst
 • har kjennskap til historisk metode og religionshistoriske perspektiver

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for særtrekk i ulike perioder av jødedommens, kristendommens og islamsk historie
 • kan gjøre rede for ulike religiøse praksiser og forestillinger i de tre religionene
 • kan gjøre rede for kristendommens historie i Norge, og dens betydning for utviklingen av norsk kultur og tradisjon
 • kan reflektere selvstendig og kritisk rundt forholdet mellom religion og historisk endring, religion og modernitet, og relasjoner mellom de ulike religionene.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra til en reflektert faglig samtale om jødedommens, kristendommens og islams rolle i historien, og i dagens samfunn

Innhold

Jødedom, kristendom og islam kalles også for de abrahamittiske religionene. Deres lange historiske tradisjonslinjer har et felles utgangspunkt både geografisk og kulturelt. Til tross for betydelige forskjeller i lære (teologi), religiøs praksis, etikk og sosial samhandling, deler de tre ikke bare noen overordnede prinsipielle grunnposisjoner (monoteisme i ulike former, og en sterk oppmerksomhet mot sine hellige skrifter), men også en felles historiefortelling, som rett nok blir veldig forskjellig i de tre religionene.

Historisk lar de tre religionene seg følge i tre selvstendige linjer. Denne delen av studiet tar sikte på å belyse de tre religionene ut fra sitt opphav (hvordan de historisk ble til), spredningen i ulike verdensdeler og oppsplittingen i ulike retninger, og deres møte med moderne tenkemåte og samfunnsutvikling. Kontroverser og voldelige konfrontasjoner vil også bli belyst. Emnet belyser også reformbevegelser i moderne tid (fra 1800-tallet), som har bidratt til debatt og tradisjonskritikk innad i de ulike religionene (for eksempel kjønn, religiøs autoritet, forholdet mellom religion og kultur).

I vårt lands historie har kristendommen spilt en nærmest enerådende rolle, og fortsatt dominerer den vår kultur. Det er derfor naturlig at denne vies mest oppmerksomhet i studiet, både historisk og i de komparative delene.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar, selvstudium.

Arbeidsomfang

ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

Skriftlig oppgave, ca. 2000 ord (+/- 10 %)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig eksamen, 6 timer.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A – F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Engelsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 • 10 sp faglig overlapping med REL120Kristendommens historie
 • 5 sp faglig overlapping med REL140 Religionsvitenskap med fordypning

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Jødedom (ca 300 sider)

*) Elgvin, T. - Jødisk og islamsk ideologi i Bibelens land,- LutherskKirketidende4/2004, 105-9.

Groth, B. (2011). Jødedommen. Oslo: Pax.

*) Groth, B. (2005). «Mann og kvinne skapte han dem. Ekteskapets betydning i jødisk tradisjon», i: Thorbjørnsrud, B. S. (red.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Oslo: Abstrakt, s. 132-148.

*) Haas, Peter J. (2005). "Human rights in the Talmud", i: The Jewish Tradition (Human Rights and the World–s major religions 1), s. 45-69.

*) Rian, D. (2011). «Jødedommen i Norge», i: Jacobsen, K. A. (red.), Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, s. 166-207. 41 sider

Røislien, H.E., Bosettere på hellig grunn. En reise blant jødiske nybyggere (Oslo: Pax, 2006), s. 84-120


Kristendom
(ca 600 sider)

Jenkins, P. (2008) The Lost History of Christianity. The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia – and How It Died. HarperCollins, New York, 2008, s. 54-70, 97-119, 124-164

Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. utg., s. 15-269). Oslo: Universitetsforlaget, s. 15-269

Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. utg., s. 45-374). Oslo: Universitetsforlaget, s. 45-374

 

Islam (ca 300 sider)

*) `Abd al-Rahim, Muddathir.(2005). «Islam, democracy and human rights», i: The Islamic Tradition (Human Rights and the World's Major Religions 3): s. 101-130

*) Eidhamar, Levi Geir (2014). - Rett kontra godt? Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet- . DIN, 2/2014, 27-66. http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/706/701

*) Lia, Brynjar og Nesser, Petter (2014): «Norske muslimske fremmedkrigere». Nytt norsk tidsskrift. årg. 31 nr 4 / s. 399-416
https://www.researchgate.net/profile/Brynjar_Lia/publication/281274617_Norske_muslimske_fremmedkrigere/links/55de026908ae79830bb582f7.pdf

Roald, Anne Sofie. (2004) Islam. Oslo: Pax forlag.

*) Vogt, K. (2005). «Å være som en kledning for hverandre», i: Thorbjørnsrud, B. S. (red.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Oslo: Abstrakt, s.152-170.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla