KMA305 Kultur og identitet

Alle versjoner:
KMA305 (2018—2019)
KMA305 (2017—2018)

Emnekode: KMA305

Emnenavn: Kultur og identitet

Undervisningssemester:

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Masterstudiet i kristendomskunnskap bygger på fullført bachelorgrad med teologi-, religions- eller kristendomsfaglig fordypning.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i master i teologi.

Læringsutbytte

Siktemålet er å gi studentene

 • kjennskap til kulturvitenskaplige perspektiver og til debatten om kultur og kulturforståelse
 • innsikt i forholdet mellom kultur, religion og identitet
 • forutsetninger for å kunne drøfte kulturkonflikter i et flerkulturelt fellesskap
 • innsikt i sammenhengen mellom kultur, konsum, mote, livsstil og media
 • forutsetninger for å kunne drøfte kulturelle endringer i relasjon til oppdragelsesinstitusjoner som hjem, skole og kirke
 • innsikt i forholdet mellom kultur og teologi

Innhold

Hovedfokus i dette emnet er identitetsdannelse innenfor rammene av dagens kultursituasjon. Studiet vil sette søkelyset på de kulturelle endringsprosessene. Bortfallet av meningsbærende og meningsgivende tradisjoner og institusjoner har skapt nye kulturelle referanserammer som bl. a. innebærer at mote, media, konsum og livsstil blir avgjørende elementer i de unges dannelsesprosess. Sentrale oppdragelsesinstitusjoner som hjem, skole og kirke utfordres av disse endringene. Studiet vil sette fokus på å utvikle strategier til hjelp for barn og unge i denne situasjonen. Relevante perspektiver både fra pedagogikk, teologi og sosiologi vil bli hentet inn i analyse og strategitenkning.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

 • Studentene prøves ved en hjemmeoppgave. Oppgavebesvarelsens omfang skal være på 4000 ord.
 • I samme semester som hjemmeoppgaven foreligger, skal kandidaten framstille seg til en muntlig eksamen. Hjemmeoppgaven må være vurdert til ståkarakter for at studenten skal kunne framstille seg til denne prøven.

Den endelige karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøven, og kan justeres inntil en karakter opp eller ned i forhold til den skriftlige karakteren. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøven vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler

Hjemmeoppgave: Alle.

Muntlig eksamen: Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Med forbehold om endringer.

Kulturbegrep og kulturforståelse. Kulturvitenskapelige perspektiver:

 • Fornäs, L. (1995). Cultural Theory and Late Modernity. London: Sage, s. 1-48.
 • Klausen, A.M. (1992). Kultur, mønster og kaos. Oslo: Gyldendal ad Notam, s. 10-53.
 • Kulturbegrebets kulturhistorie (1998). Hauge, H. & Horstbøll, H. (red.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 9-45; 140-154.

Kultur, religion og identitet:

 • Fornäs, L. (1995). Cultural Theory and Late Modernity. London: Sage, s. 222-280.
 • Pluralisme og identitet. Kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk pluralisme (2001). Henriksen, J.-O. & Krogseth, O. m.fl. (red.).Oslo: Gyldendal Akademisk, s.      15-184.

Etikk og kulturkonflikter i et flerkulturelt fellesskap:

 • Flerkulturell forståelse (2. utg. 2001). Eriksen, T.H. (red.). Oslo: Universitetsforlaget, s. 9-72.
 • Mange religioner - en etikk? (1995). Østnor, L. (red.).  Oslo: Universitetsforlaget, s. 39-96.     

Kulturen i teologisk perspektiv:

 • Niebuhr, H.R. (1975 eller senere). Christ and Culture. New York: Harper & Row.

Kultur, konsum, livsstil og media:

 • Brunstad, P.O. (1998). Ungdom og livstolkning. En studie av unge menneskers tro og fremtidsforventninger. Trondheim: Tapir, s. 53-138; 262-273.