LAT102 Latinske tekster og grammatikk

Alle versjoner:
LAT102 (2019—2020)
LAT102 (2018—2019)
LAT102 (2017—2018)

Emnekode: LAT102

Emnenavn: Latinske tekster og grammatikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

LAT101 eller tilsvarende eller oppmeldt til dette i samme semester.

Anbefalte forkunnskaper

God kjennskap til (nytestamentlig) gresk eller andre europeiske fremmedspråk (tysk, fransk, engelsk) er en fordel.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i bachelor i teologi.

Innledning

Emnet fortsetter arbeidet med latinsk språk gjennom arbeid med sentrale kirkehistoriske tekster, påbegynt i LAT101.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kjennskap til latinsk fonologi (skriftsystem og uttale), morfologi (formlære) og syntaks
 • et godt latinsk ordforråd (glosekunnskap) knyttet til tekstutvalget
 • kjennskap til bruken av latin i skrift og tale (retorikk)
 • kunnskap om den kulturelle kontekst for bruken av latin

Ferdigheter

Studenten kan

 • lese og oversette et utvalg latinske tekster
 • gjøre rede for latinens grammatiske system
 • benytte seg av relevante leksika og ordbøker
 • innplassere tekstens budskap i en større kulturell sammenheng

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om sentrale, språklig formidlede religiøse begrep i den kulturelle utviklingen av vestlig kristendom
 • kan anvende sin kjennskap til latinsk språk og kirkelig litteratur som grunnlag for videre studier i teologi, samt fag som idehistorie, filosofi og kulturstudier

Innhold

Latin er det sentrale språket for kirkelig litteratur i den europeiske middelalder, med røtter tilbake til antikken og virkningshistorie frem til i dag. I emnet fortsetter
studiet av latinsk språk med tanke på å få bedre innsikt i sentrale kirkehistoriske tekster.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet foregår som selvstudium med tekstlesingsseminar.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

 • 5 timers skriftlig skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler

Latinsk ordbok.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Med forbehold om endringer

Roggen, V. (1996 el. senere). Omnibus 1. Arbeidsbok. Oslo: Aschehoug. Med vekt på leksjon 16-29.

Roggen, V. (1996 el. senere). Omnibus 1. Tekstbok. Oslo: Aschehoug. Med vekt på leksjon 16-29.

Eitrem, S. (3.utg., 1996 el. senere v. B. Trosterud og E. Kraggerud). Latinsk grammatikk. Oslo: Aschehoug.

Supplement til grammatikk, utvalg fra: Collins, J. F. (1988). A Primer of Ecclesiastical Latin. Washington D.C.: The Catholic University of America Press (tilgjengelig online: https://perswww.kuleuven.be/~u0050551/Latijn/JF Colling - Primer of Ecclesiastical Latin 1988.pdf; inkl. svar til oppgavene: https://perswww.kuleuven.be/~u0050551/Latijn/Latin - Answers - full version.pdf).

En ordbok, f.eks. Latinsk ordbok. Oslo: Cappelen.

Andersen, Ø. (1995). I retorikkens hage. Oslo: Universitetsforlaget (tilgjengelig på NB digital: http://www.nb.no/nbsok/nb/2c64f0053e7f4c75f68841d234a52c5a.nbdigital?lang=no).

Eide, T. (2004). Retorisk leksikon. Oslo: Spartacus forlag (1999 utgaven er tilgjengelig hos NB digital: http://www.nb.no/nbsok/nb/0e693938a0f30076f6218ab6a5575618.nbdigital?lang=no#).

Et utvalg på 25-30 sider fra disse eller tilsvarende latinske tekster fastsettes av studenter og emneansvarlige i fellesskap ved semesterstart:

* Augustin: Bekjennelser(Confessiones)

* Martin Luther: Fortale til bd. 1 av latinsk utgave av hans verker (Opera Latina)

* Tertullian: Apologeticum

* Benedikts regel(Regula Benedicti)

* Pave Frans: Lumen Fidei eller annen encyklika fra nyere tid

* Den romerske messen (Missale Romanum)

* Tekstene vil bli gjort tilgjengelig for studentene, bl.a. basert på Molland, E. (1963): Latinske lesestykker for teologer. Bd. 1-3. Oslo: Universitetsforlaget.