3KM105 Medieetikk for mediearbeidere

Alle versjoner:
3KM105 (2018—2019)
3KM105 (2017—2018)

Emnekode: 3KM105

Emnenavn: Medieetikk for mediearbeidere

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Relevans i studieprogrammet

Emnet er en del av bachelorgraden i informasjons- og kommunikasjonsarbeid.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap om:

  • sentrale grunnlagsetiske teorier
  • yrkesetikk for ulike arenaer, slik som journalister, medieformidlere og formidlere av kristent livssyn
  • mediekritikk

 Ferdigheter til:

  • å analysere etiske resonnementer og begrunne etiske valg
  • å reflektere etisk over egen og andres yrkespraksis
  • å reflektere kritisk over mediebudskap

Kompetanse til:

  • å arbeide med mediene med etisk bevissthet

Innhold

Dette emnet utfordrer til refleksjon omkring grunnlaget for etikken, samt til forståelse for og anvendelse av etiske verdier og prinsipper for formidling og mediebruk.

Emnet består av tre deler: - Grunnlagsspørsmål i etikk og livssyn. Denne delen gir en innføring i etiske grunnlagsspørsmål. Aktuelle etiske teorier presenteres og sammenhengen mellom etikk og livssyn drøftes. Dydsetikk står sentralt. - Profesjonsetikk: Etikk for medieformidlere. Denne varianten gir en innføring i etikk for medieformidlere. Aktuelle etiske retningslinjer og case drøftes. - Mediekritikk. Denne delen gir en innføring i mediekritikk med vekt på bevisstgjøring omkring både nyhets- og underholdningsmedienes rolle, budskap og påvirkning.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For lokale studenter gis undervisning med vekt på forelesninger og seminarer. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av fem nettleksjoner.

Arbeidsomfang

Ca 200 timer.

Arbeidskrav

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

  • Arbeidsoppgave på 1500 ord (pluss minus 15 prosent) som må være levert innen fastlagt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

 Arbeidsoppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere bearbeidet arbeidsoppgave én gang til i samme semester. 

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KM105 er basert på skriftlig individuell dagseksamen over 4 timer.  

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Totalt cirka 670 sider. Pensumlitteratur merket med ¤ finnes som elektronisk kompendium.

 Grunnlagsspørsmål i etikk og livssyn (ca 300 s.)

Henriksen, Jan-Olav og Arne Johan Vetlesen: Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006, 3. utg.), s. 107-248 (141 s.).

¤ Hinderaker, Bjørn: "Etikk uten menneskeverd? En kritikk av naturalistisk etikk, med filosofen Peter Singer som case» i Troverdig tro, Morten Dahle Andersen (red.) (Oslo: Luther, 2010) s. 227-240. (13 s.)

¤ Aadnanes, Per M.: Livssyn. (Oslo: Universitetsforlaget 2002; 3. utg.), s. 9-50 (42 s.).

og enten

Brunstad, Paul Otto: Klokt lederskap. Mellom dyder og dødssynder (Oslo: Gyldendal akademisk, 2009), s. 15-134 (ca. 100 s.).

eller

Guinness, Os: When No One Sees. The Importance of Character in an Age of Image. (Colorado Springs: NavPress, 2000) s. 31-77 (47 s.)

og Guinness, Os: Steering Through Chaos. Voce, Virtue and Leadership in an Age of Confusion (Colorado Springs: NavPress, 2000, 2007) s.13-24, 35-59 og 271-286 (50 s.).

Profesjonsetikk: Etikk for medieformidlere (ca 300 s.)

¤ Dahle, Lars: "Mennesket og media: søkelys på media som etisk utfordring2 i Ung Teologi nr. 1 1993, s. 89-97 (9 s.).

¤ Norsk kommunikasjonsforenings profesjonsetiske prinsipper: online

http://www.kommunikasjon.no/etikk  (1 s.).

¤ Public Relations Society of America's Ethical Guidance for Public Relations Practitioners, online http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics  (2 s.).

¤ Public Relations Society of America (PRSA) Member Code of Ethics , online http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics/CodeEnglish/index.html (7 s.).

¤ International Association of Business Communicators Code of Ethics, online http://www.iabc.com/about/code.htm   (2 s.).

¤ Vær Varsom-plakaten (Norsk Presseforbund, 2005) http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten (5 s.)

Og enten:

¤ Cappelen, Anders: «Profesjonelle kilders presseetiske rettigheter» i Bruk Pressen 3.0. Komplett guide til presserelatert PR (Oslo: PRforlaget, 2012) s. 385-450 (75 s.).

¤ Christians, Clifford R. , Kim B. Rotzoll og Mark Facler: Media Ethics. Cases and Moral Reasoning (London: Pearson,  2011, 11 utgave), (andre utgaver også aktuelle): «Introduction: Ethical Foundations and Perspectives». s.1-25 (25 s.).

Gabrielsen, K.: «Kommunikasjon, informasjon og etikk»  (Elverum: Høgskolen i Hedmark Nettressurs, 2000)  s.11-153 (142 s.)  online artikkel på http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/133932

¤ McNair, Brian: «Journalism, politics and Public relations. An Ethical Appraisal.» i Matthew Kieran (red) Media Ethics ((New York og Oxford: Routledge, 1998) s.49-65 (15 s.)

Eller:

Christians, Clifford R. , Kim B. Rotzoll og Mark Facler: Media Ethics. Cases and Moral Reasoning (Pearson,  2011, 11 utgave) (andre utgaver også aktuelle): Introduction, Part II Persuasion og Part III Entertainment s. 1-25 og  159-408, (275 s)

 

Mediekritikk (ca. 70 s)

¤ Angelshaug, Terje "Mediestøtte uten kvalitetskrav"  online artikkel på  http://voxpublica.no/2011/03/mediest%C3%B8tte-uten-kvalitetskrav/  (ca. 5 s.)

¤ Dahle, Lars: «Medier og sannhet - en sjekkliste» online artikkel på (2 s.)

http://www.kulturvinduet.no/tekst/7272/Medier-og-sannhet---en-sjekkliste.aspx

¤ Dahle, Lars (red) "Key Mediea Awareness Resources", online  artikler (ca 7 s.)

http://larsdahle.no/recommended-key-media-awareness-resources/ 

¤ Olsen, Ragnhild Kr "Verktøykasse for måling av redaksjonell kvalitet" online artikler

http://www.kvalitetsmaaling.blogspot.com/ (ca 5 s.).

¤ Raaum, Odd: " Den gode selvsensur" i Dressur i pressen. Selvjustis i internasjonalt perspektiv. (Oslo: Unversitetsforlaget, 2003), s. 194-211. (16 s.).

Utvalg av medietekster for kritisk analyse (ca. 35 s.).