MGL1NO102 Norsk 1, modul 2 1-7, Inn i skrift og språk

Alle versjoner:
MGL1NO102 (2024—2025)
MGL1NO102 (2023—2024)
MGL1NO102 (2022—2023)
MGL1NO102 (2021—2022)
MGL1NO102 (2020—2021)
MGL1NO102 (2019—2020)
MGL1NO102 (2018—2019)

Emnekode: MGL1NO102

Emnenavn: Norsk 1, modul 2 1-7, Inn i skrift og språk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen 1 -7

Innledning

Emnet Inn i skrift og språk har et særlig fokus på begynneropplæringen i norskfaget, men vil også rette fokus mot flerspråklighet og flerspråklig praksis de første skoleårene

Læringsutbytte

Ved NLA høgskolen går Norsk 1, 1 -7 (30 sp) over tre år á 10 studiepoeng. Læringsutbyttebeskrivelsene slik de er formulert i Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn gjelder derfor etter endt studium tredje studieår. Noen av punktene vil vektlegges alle tre år, mens andre punkt vil ha hovedfokus i de ulike emnene i Norsk 1. Etter fullført emne Inn i skrift og språk har studenten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om barns språkutvikling
 • har kunnskap relevant kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster for barn
 • har kunnskap om norsk som andrespråk og flerspråklig praksis i begynneropplæringen
 • har kunnskap om ulike tilnærminger til lesing, skriving og muntlig kommunikasjon i begynneropplæringen
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for den første lese- og skriveopplæringen og flerspråklighet i norskfaget på 1. -7. trinn

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap språk og språkutvikling i språkstimulerende arbeid i småskolen
 • kan gjøre greie for valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever
 • kan bruke språk og tekstkunnskap i analyse og vurdering av muntlige, skriftlige og mulitmodale elevtekster og gi elever tilpasset læringsfremmende respons
 • kan ta i bruk ulike metoder i den første lese- og skriveopplæringen og gjøre greie for egne valg og praksis som norsklærer
 • kan legge til rette for tilpasset opplæring for en sammensatt elevgruppe
 • kan oppdage tegn på lese- og skrivevansker
 • kan vurdere relevante norskfaglige læremidler med tanke på ulike elevers læring
 • mestrer skriftlig bokmål og nynorsk og kan undervise elever i begge målformer
 • kan skrive akademiske fagtekster og delta i faglige samtaler knyttet til barneskolelærerpraksis i relevante fora

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene blir tekstkyndige, trygge språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge og gjennomføre norskundervisning i ulike emner og for elever med ulik bakgrunn i småskolen og kan reflektere over egne valg og praksis som norsklærer
 • kjenner til norskfagets historie og egenart som språk-, kultur- og litteraturfag
 • kan reflektere over valg av metode og aktuell vitenskapsteori i norskfaglig forskings- og utviklingsarbeid

Innhold

Emnet Inn i skrift og språk vil ha et særlig fokus på den første lese- og skriveopplæringen. Studentene vil arbeide med å utvide egen kunnskap om språk, begynneropplæring og flerspråklighet, og bruke og reflektere over denne kunnskapen i møte med praksis og andre fag. Norskfaget vil kunne samarbeide med andre fag der dette er naturlig.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar med aktiv studentdeltakelse, gruppeseminar, barneskolepraksis, selvstudium

Studentene bør organisere samarbeid også utenfor obligatorisk undervisning, f.eks. kollokviegrupper.

Arbeidsomfang

300 timer inkludert selvstudium.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • to skriftlige gruppearbeid (med lærerveiledning og studentrespons)
 • respons på medstudenters arbeid
 • breddetest
 • ett seminarinnlegg med skriftlig innlevering
 • deltagelse i styrt gruppediskusjon
 • en flerfaglig oppgave knyttet til praksis
 • deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse)

 

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Både skriftlige og muntlige arbeidskrav blir vurdert til: Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell muntlig eksamen med forberedelsestid.

Muntlig eksamen er todelt.

-Den ene delen tar utgangspunkt i en av de to gruppeoppgavene som var obligatorisk arbeidskrav.

-Den andre delen er knyttet til kompetanse i emnet generelt.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Se egen praksisplan

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. I tillegg kan emneansvarlig gjennomføre mindre evalueringer. Studentene kan gi tilbakemelding på emnet i forbindelse med undervisning og til emneansvarlig.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Bjerke, C. & Johansen, R. (2017). Begynneropplæring i norskfaget (s. 13–171). Oslo: Gyldendal Akademisk. (158 s)

Bråten, I. (2007). Leseforståelse – komponenter, vansker og tiltak. I I. Bråten (red.), Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis (s. 45–81). Oslo: Cappelen Damm. (36 s)

Færevaag, M. & Gabrielsen, N.N. (2014). Kartlegging av lese- og skriveferdighet. I K. Lundetræ & F. E. Tønnessen (red.), Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring (s. 196–222). Oslo: Gyldendal Akademisk. (26 s)

Håland, A. & Hoel, T. (2016). Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. Nordic Journal of Literacy Reasearch 2, 21–36. (15 s)

Håland, A. (2016). Skrivedidaktikk. Korleis støtte elevane si skriving i fag (s. 37 – 120). Oslo: Universitetsforlaget. (83 s)

Hultin, E. (2017). Children's Democratic Experiences in a Collective Writing Process – Analysing Classroom Interaction in Terms of Deliberation. Nordic Journal of Literacy Reasearch 3(1), 26–44. (18 s)

Iversen, H. M, Otnes, H. & Solem, M. S. (2011). Grammatikken i bruk (s. 59–109). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (50 s)

Lillesvangstu M., Tønnessen, E. S. & Dahll-Larssøn, H. (red.). (2007). Inn i teksten - ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse (s. 94–121). Bergen: Fagbokforlaget / LNU. (24 s)

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2008). God leseutvikling. Kartlegging og øvelser (s. 6–68). Oslo: Cappelen Damm. (56 s)

Lyster, S. A. H. (2009). Ordforråd og leseutvikling. I J. Frost (red.), Språk- og leseveiledning – i teori og praksis (s. 231–253). Oslo: Cappelen Damm. (22 s)

Matre, S. (2005). Dei yngste barna og nynorsken. Om språkutvikling, språkstimulering og tidleg skriving. I A. S. Nordal (red.), Didaktiske perspektiv på nynorskopplæring (s. 43–64). Høgskulen i Volda: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. (21 s)

New Zealand Ministry of Education (2003). Å lese for livet. Barn lærer å lese (s. 68–95). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (27 s)

Palm, K., Becher, A. A. & Michaelsen, E. (2018). Den viktige begynneropplæringen. Aktuelle fagområder og kritiske perspektiver. I K. Palm & E. Michaelsen (red.), Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming (s. 13–25). Oslo: Universitetsforlaget. (13 s)

Palm, K. & Stokke, R. S. (2013). Early Years Literacy Program – en modell for grunnleggende lese- og skriveopplæring i flerspråklige klasserom? Norsklæreren 37(4), 54–67. (11 s)

Skjelbred, D. (2014). «Å ha historia med seg». Noen trekk ved skolens skriveopplæring i et historisk perspektiv. I K. Kverndokken (red.), 101 skrivegrep – om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping (s. 289–304). Bergen: Fagbokforlaget / LNU. (15 s)

Stangeland, E. B. & Færevaag, M. K. (2014). Barn vi skal være spesielt oppmerksomme på i begynneropplæringen. I K. Lundetræ & F. E. Tønnessen (red.), Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring (s. 68–97). Oslo: Gyldendal Akademisk. (29 s)

Stokke, R. S. (2018). Eventyr. I R. S. Stokke & E. S. Tønnessen (red.), Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere (s. 83–104). Oslo: Universitetsforlaget. (21 s)

Traavik, H. & Jansson, B. K. (Red.). (2013). Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1–7 (s. 15–37, 55–69, 97–126 og s. 163–208). Oslo: Universitetsforlaget. (110 s)

Ulland, G. (2018). Litteratur i begynneropplæringen. I R. S. Stokke & E. S. Tønnessen (red.), Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere (s. 259–281). Oslo: Universitetsforlaget. (22 s)

Totalt 757 sider

Tekstpensum:

4 bildebøker

2 fagbøker

3 fortellingsbøker

1 eventyrsamling

1 diktsamling

Utdrag frå læreverk for 1.–4. klasse