NTGRE101 Nytestamentlig gresk

Alle versjoner:
NTGRE101 (2024—2025)
NTGRE101 (2022—2023)
NTGRE101 (2020—2021)
NTGRE101 (2018—2019)
NTGRE101 (2017—2018)

Emnekode: NTGRE101

Emnenavn: Nytestamentlig gresk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har gjennomført 1.år av BATEO, PTL eller RLE årsstudium eller tilsvarende, særlig dersom emnet skal benyttes som del av en bachelorgrad i teologi e.l., og hvis emnet skal kombineres med KME212 Nytestamentlig metode og eksegese (se forkunnskapskrav for dette emnet). God kjennskap til norsk grammatikk og/eller flere fremmedspråk enn engelsk er en fordel.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i teologi.

Innledning

Nytestamentlig gresk skal gi studentene et språklig grunnlag for det vitenskapelige arbeidet med Det nye testamente (NT) i bachelor- og mastergraden i teologi (KME212, KMA301 og KMAT344).

Obligatorisk emne i Bachelor i teologi, og for opptak til Master i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner eller tilsvarende med tanke på videre studier i praktisk teologi med sikte på prestetjeneste i DNK

Valgfritt relevant emne i Bachelor i PTL, Bachelor i Kristendomskunnskap osv.

Relevant enkeltemne for den som ønsker å lese Det nye testamente eller annen tidlig kristen litteratur på grunnspråket

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om elementene i nytestamentlig gresk grammatikk, med fokus på fonologi (skriftsystem og uttale), morfologi (formlære) og syntaks.
 • kjenner til et nytestamentlig basisordforråd (dvs. har kjennskap til de ca. 1000 ord som forekommer 10 ganger eller mer i NT, med hovedfokus på de ordene som forekommer i pensumtekstene).

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper om nytestamentlig gresk grammatikk og ordforråd til å lese, forstå og oversette utvalgte greske tekster
 • kan reflektere over den eksegetiske og teologiske relevansen av nyanser i det greske språket i NT

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet sin evne til å lære fremmedspråk

Innhold

Nytestamentlig gresk er den språkform som er benyttet i NTs skrifter. Den omtales ofte også som koinégresk, dvs. den gresk som ble fellesspråket i området rundt Middelhavet etter Aleksander den stores erobringer (andre halvdel av 300-tallet f.Kr.). Den er også benyttet i den greske oversettelsen av Det gamle testamente, Septuaginta (LXX), og i De apostoliske fedre, som det finnes smakebiter fra i pensum.  Studiet av denne språkformen gir den kompetanse som er nødvendig for å komme tett inn på de nytestamentlige bibeltekstene og dermed kunne utføre et ekte kildestudium. Studiet av det greske språk er det viktigste redskapsfag for et nytestamentlig-vitenskapelig studium og en viktig forutsetning for å benytte bibelvitenskapelig faglitteratur. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i hovedsak som fellesforelesninger der studentene deltar aktivt med å lese/oversette, med å svare på oppgaver og i innlæringsøvelser. I første del av høstsemesteret benyttes B. H. Sandvei: Øvingshefte for begynnere i koinégresk som arbeidsbok på og mellom forelesningene. Senere blir det gitt ulike typer hjemmeoppgaver som også blir gjennomgått og brukt i undervisningen. Det gis mulighet for individuell veiledning underveis i studiet med tanke på effektiv anvendelse av tid til selvstudium. Normalt er det to ukentlige forelesninger om høsten og én (til to) om våren. I vårsemesteret vil undervisningen knyttet til konkrete bibeltekster være delvis koordinert med undervisningen i KME 212. I forkant av avsluttende eksamen blir det øvd på den muntlige prøveformen. På grunn av de særlige læringsmessige utfordringene språkstudiet gir, anbefales det sterkt at studentene deltar jevnlig og aktivt på forelesningene.

Arbeidsomfang

ca. 600 timer.

Arbeidskrav

 • En skriftlig skoleprøve på 2 timer uten hjelpemidler (normalt i desember) må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres.

Ved ikke godkjent skriftlig prøve kan det gis (flere) mulighet(er) til å få denne godkjent i samme studieår. Søknad om dette rettes til emneansvarlig, og innvilges normalt etter en individuell veiledning der det lages en konkret arbeidsplan for resten av emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

 Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell muntlig eksamen der studenten skal lese og oversette en pensumtekst og gjøre rede for sine grammatiske kunnskaper i tilknytning til denne.

 

Særskilt eksamen

Særskilt eksamen i emnet kan avvikles etter søknad til NLAs studieadministrasjon

Tillatte hjelpemidler

Se https://www.nla.no/nor/studentside-bergen/eksamen/hjelpemidler-til-eksamen-kristendom

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Skandinavisk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. I tillegg foregår det en aktiv dialog om studentenes og undervisningens progresjon mellom lærere og studenter i tilknytning til undervisning og individuell veiledning gjennom hele studieåret.

Andre bestemmelser

Studenter med spesielle behov (eks. behov for døvetolk) må melde dette i god tid dersom det skal tas hensyn til i undervisningen. Den pedagogiske metodikken i emnet er primært beregnet for hørende og seende. Studenter som på grunn av spesielle behov har utfordringer med å følge den vanlige undervisningen, må være forberedt på en større andel selvstudium i samråd med lærer(ne).

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Med forbehold om endring

Nytestamentlige tekster

Matt 5-7 Matt 26,26-30/Mark 14,22-26/Luk 22,14-23/1 Kor 11,23-29 Mark 1,1-20; 2,1-28; 4,1-34 Luk 5,1-11; 6,17-49; 7,18-35 Joh 1,1-51; 2,1-11; 3,1-21; 4,1-26; 5,1-6,71; 9,1-39; 10,1-42; 14,1-17,26; 20,1-31 Rom 1,1-17; 3,21-31; 6,1-23; 8,1-39 Ef 1-2

Tekster fra Septuaginta (LXX)

1 Mos 1 Jes 52,13-53,12 Sal 110 (LXX: 109)

Tekster fra De apostoliske fedre

Didaché 1-10 Til Diognet 1; 5-6

Tekstutgaver:

NT:

 • Novum Testamentum Graece (28. utg. 2012). Neste, E. & Aland, K. (utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Og/eller

 • The Greek New Testament (5. utg. 2014). Aland, B. m.fl. (utg.).  Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

De apostoliske fedre:

 • The Apostolic Fathers. Greek Texts and English Translations (2007).  Holmes, M.W. (utg.). Grand Rapids: Baker Academic.

Eller

 • The Apostolic Fathers. Volume I & II (Loeb Classical Library, 2003 eller senere). Erhman, B. (red.). Harvard: Harvard University Press.

Septuaginta (LXX):

 • Septuaginta, editio altera (2. rev. utg. 2006 eller senere). Rahlfs, A. & Hanhart, R. (utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Kopi av pensumtekstene fra LXX og De apostoliske fedre gjøres tilgjengelig for studentene.

Grammatikk:

Leivestad, R. (ny utgave ved Bjørn Helge Sandvei 1996 eller senere). Nytestamentlig gresk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Arbeidsbok:

Sandvei, B.H. (1998 eller senere). Øvingshefte for begynnere i koinégresk. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet (kan kjøpes i resepsjonen på NLA Høgskolen).

Aktuelle ordbøker:

Bauer, W. (6. oppl. ved Kurt & Barbara Aland 1988). Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Berlin/New York: de Gruyter.

Engelsk utgave:

A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (2000). Danker, F.W. (red.). Chicago: University of Chicago Press.

Newman, B.M. (1993). A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft (finnes også som tillegg til The Greek New Testament – with dictionary (5. utg. 2014). Aland, B. m.fl. (utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft).

Ulrichsen, J. H. (2009): Gresk-norsk ordbok til Det nye testamente, bd. 1 og 2. Trondheim: Tapir.

Studenter som ønsker å benytte annen tilsvarende litteratur, for eksempel ordbok eller grammatikk, kan gjøre det i samråd med emneansvarlig. Informasjon om andre aktuelle hjelpemidler (dataprogrammer, div. oppslagsverk og læremidler) blir gitt i undervisningen.