4HSM101 Økonomisk historie

Alle versjoner:
4HSM101 (2019—2020)
4HSM101 (2018—2019)
4HSM101 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM101

Emnenavn: Økonomisk historie

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak til bachelor i økonomi og administrasjonn eller bachelor i innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon og bachelor i Innovasjon og ledelse.

Innledning

Dette er et obligatorisk emne som gir studentene innsikt i hovedtrekkene i norsk og europeisk økonomisk historie fra den industrielle revolusjonen og frem til i dag.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • kjenner til hovedtrekkene i norsk og internasjonal, spesielt europeisk, økonomisk utvikling fra den industrielle revolusjonen og frem til i dag
  • har innsikt og forståelse for at økonomiske endringer ikke er jevnt fordelt over tid og rom
  • har kjennskap til betydningen av Hans Nielsen Hauges bidrag i utviklingen av det norske samfunnet
  • kan betrakte og diskutere noen få utvalgte etiske aspekt og utfordringer ved økonomisk vekst som for eksempel avveiingen mellom effektivitet og rettferdighet


Ferdigheter

Studenten kan

  • forklare sentrale utviklingstrekk og prosesser i norsk og internasjonal økonomisk historie etter den industrielle revolusjonen


Generell kunnskap

Studenten kan

  • reflektere over samspillet mellom økonomiske, sosiale og politiske faktorer

Innhold

Emnet vil presentere den industrielle og økonomiske utviklingen i Europa og Norge fra den industrielle revolusjonen og frem til i dag. Tiden før den industrielle revolusjon vil bare sporadisk bli nevnt. I sammenheng med den historiske fremstillingen vil det også bli presentert enkle økonomiske teorier for økonomisk vekst. I omtalen av Norges økonomiske utvikling vil Hans Nielsen Hauge og hans entreprenørskap og økonomiske aktiviteter bli viet ekstra oppmerksomhet. Emnet vil også fokusere på globalisering av internasjonal handel og vise at graden av globalisering har variert opp gjennom historien. Økonomiske forskjeller mellom ulike regioner av verden vil også bli diskutert. Emnet vil også introdusere eksempler på etiske utfordringer i den økonomiske utviklingen, samt gi en kort introduksjon til akademisk skriving.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, diskusjoner og videoer.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

  • To skriftlige innleveringsoppgaver over oppgitt tema. Antall ord: 1200 (pluss/minus 10 prosent).
  • Ett refleksjonsnotat over innholdet i emnet. Arbeidskravet gjennomføres i siste del av emnet og skal følge bestemte rammer for innholdet. Antall ord: 1200 (pluss/minus 10 prosent).

 

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studentene én ny mulighet til å levere bearbeidet oppgave/refleksjonsnotat i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

3 dagers individuell hjemmeeksamen.

Omfang: maksimalt 2 500 ord (pluss/minus 10 prosent) (ikke medregnet forside og referanseliste).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Studenter som ønsker det kan levere arbeidskrav og eksamen på engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 sp mot 4ØKADM101.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Obligatorisk litteratur

Berend, Ivan T. 2013. An Economic History of Nineteenth-Century Europe. Diversity and Industrialisation. Cambridge University Press.

Berend, Ivan T. 2016. An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalisation. 2nd ed. Cambridge University Press.

I tillegg vil det bli gitt ut noen artikler i løpet av semesteret. Endelig pensumliste oppgis ved emnestart.