3KL215 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk

Alle versjoner:
3KL215 (2018—2019)
3KL215 (2017—2018)

Emnekode: 3KL215

Emnenavn: Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som valgfritt emne i Bachelor i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA).

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

  • har kjennskap til ulike praktiske metoder for apologetisk formidling
  • har bred kunnskap om valgte apologetiske tema
  • har kunnskap om bredt spekter av tilgjengelige ressurser for apologetisk formidling

Ferdigheter:

  • kan utvise evne til apologetisk formidling
  • kan utforme kreative ressurser for apologetisk formidling
  • kan reflektere grundig over argument og metode i apologetisk formidling

Kompetanse:

  • synliggjør respekt for andres ideer og argumentasjon i egen formidling
  • kan arbeide selvstendig med fagstoff og formidle dette videre med integritet

Innhold

Emnet inngår som valgfritt emne i studieprogrammet KLA.

Emnet består av en selvstendig kommunikasjonsoppgave med fokus på et selvvalgt tema innen kristen apologetikk. Refleksjon over apologetisk metode og tilnærming er en sentral del av oppgaven. Arbeidet består av to deler:

  • Studenten skal gjennomføre et formidlingsprosjekt på en relevant formidlingsarena som tar utgangspunkt i tema innen kristen apologetikk.
  • På bakgrunn av utført formidlingsprosjekt skal studenten skrive et refleksjonsnotat på 2000 ord (pluss/minus 15 prosent) som baserer seg på selvvalgt pensum.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL215 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For begge variantene gjelder to kursdager, der undervisningen består av seminarer og workshops som danner utgangspunkt for studentenes videre arbeid med kommunikasjonsoppgaven. Emnet består ellers av selvstendig arbeid med denne oppgaven under veiledning av faglærer. Prosjektbeskrivelse og selvvalgt pensum skal godkjennes av faglærer. Kommunikasjonsoppgaven er todelt og består av et formidlingsprosjekt og et refleksjonsnotat. Oppgaven baserer seg på selvvalgt pensum på 700 sider.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få karakter i emnet:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisningen. b) Prosjektbeskrivelsen må være godkjent c) Litteraturliste over selvvalgt pensum må være godkjent

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL215 er todelt med følgende vektlegging:

a) Formidlingsprosjektet, i skriftlig dokumentert form (40%). b) Refleksjonsnotat, basert på selvvalgt pensum (60%), 2000 ord (pluss/minus 15 prosent).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Kommunikasjonsoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Selvalgt pensum