MGL5SA101 Samfunnsfag 1 5-10

Alle versjoner:
MGL5SA101 (2024—2025)
MGL5SA101 (2023—2024)
MGL5SA101 (2022—2023)
MGL5SA101 (2021—2022)
MGL5SA101 (2020—2021)
MGL5SA101 (2019—2020)
MGL5SA101 (2018—2019)

Emnekode: MGL5SA101

Emnenavn: Samfunnsfag 1 5-10

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Valfritt relevant emne i grunnskolelærarutdanninga 5.-10. trinn. Obligatorisk for studentar som skal ta master - samfunnsfag i grunnskolelærarutdanninga.

Emnet kan takast som einskildemne

Innledning

Studiet skal førebu studentane på å undervisa i samfunnsfag i grunnskulen. Dette krev både fagleg og fagdidaktisk innsikt. Studiet legg vekt på at studentane skal kunna orientera seg i fortid, notid og framtid, i tillegg til det lokale, nasjonale og globale perspektiv. Dei skal øva seg i å reflektera og argumentera, og på den måten fremja haldningar, verdiar og gjennomtenkte synsmåtar. Målet er å danna kritiske, initiativrike og ansvarlege lærarkandidatar, som kan gå inn som aktive deltakarar i skule og samfunn. Gjennom ulike læringsstrategiar skal studenten øva opp kompetanse i å utforska, skapa, samhandla og leia læringsprosessar som introduserer elevane for samfunnsvitskaplege tenkjemåtar, og fremjar elevane si interesse for faget.

Tilnærmingsmåten er brei, og inkluderer både geografiske, historiske og samfunnsvitskaplege perspektiv; perspektiv som både utfyller og kompletterer kvarandre. Medan geografifaget er oppteke av den romlege dimensjonen, av korleis naturen blir brukt og misbrukt, har historiefaget blikket vend mot fortida – mot ulike epokar og viktige hendingar i Noregs- og verdshistoria – med vekt på kjeldearbeid, ulike forklaringstypar og historiebruk. Korleis menneske skaper og blir ein del av ulike samhandlingsmønster, ofte med ulik fordeling av makt og ressursar, er sentrale moment i den notidsorienterte samfunnskunnskapen. Den rører også ved vilkåra for demokrati, medborgarskap og tilhøyrsle.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om samfunnsfaglig og –didaktisk teori, metode og forsking
 • har kunnskap om menneskerettar, medborgarskap, demokrati og demokratiseringsprosessar
 • har kunnskap om samane som urfolk, om dei nasjonale minoritetane og om kulturelt mangfald i Noreg
 • har kunnskap om stad, den romlege dimensjon og geografisk identitet
 • har kunnskap om samspelet mellom menneske og natur med vekt på ressursfordeling, klima, miljø, teknologi og berekraftig utvikling
 • har kunnskap om samspelet mellom demografiske tilhøve og globalisering
 • har kunnskap om sosialisering, identitetsdanning og ulikskap i eit samfunnsfagleg perspektiv
 • har kunnskap om kjeldekritiske og andre samfunnsfaglege problemstillingar knytt til elevane sin digitale kvardag
 • har kunnskap om ideologiar, makt, politikk, politiske parti og styringsformer
 • har kunnskap om konfliktar og samarbeid i geografisk og historisk perspektiv

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan leie læringsprosessar med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggande ferdigheiter og kompetansar og sikre progresjon i opplæringa
 • kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag, stimulere til undring om og respekt for mangfald og bruke dette som ressurs i arbeidet med elevane
 • kan søkje, vurdere og tolke ulike typar kjelder og legge til rette for gode læringsprosessar kring kjeldebruk
 • kan reflektere over ulike dimensjonar ved demokratiomgrepet og legge til rette for demokratisk praksis i skulen
 • kan planlegge, leie og vurdere læringsarbeidet og gi læringsretta tilbakemeldingar til elevane, tilpassa deira ulike føresetnader og behov

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål
 • har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir til

Innhold

Presentasjon av emnet

For å fremja eit integrert perspektiv, er det valt ei tematisk tilnærming forankra i seks ulike emne:

Introduksjon: Samfunnsfaglæraren (1)

Vegen til det moderne samfunnet (2)

Globale konfliktar og globalt samspel (3)

Individ, kultur og samfunn (4)

Norge – eit land i verda (5)

Kva er det gode samfunnet? Ideologi, politikk og demokrati (6)

 

«Introduksjon: Samfunnsfaglæraren» (1) gjev ei innføring i samfunnsfaglege og samfunnsfagdidaktiske teoriar, metodar og grunnomgrep.
«Vegen til det moderne samfunnet» (2) skal gje overblikk over verdshistoriske epokar og samfunnsendringar fram mot moderne tid, og introdusera arbeid med historiske kjelder.
«Globale konfliktar og globalt samspel» (3) skal gje kunnskap om konfliktar og samarbeid i eit geografisk og historisk perspektiv, og gje kunnskap om samspelet mellom menneske og natur, mellom befolkning, mobilitet og globalisering.
«Individ, kultur og samfunn» (4) set fokus på sosialisering, identitetsdanning og ulikskap, og problemstillingar knytt til elevane sin digitale kvardag. Dette emnet vil gje innsikt i samane si historie som urfolk, nasjonale minoritetar, og det fleirkulturelle Noreg.
«Noreg – eit land i verda» (5) gjev eit riss av samfunnsendringane frå vikingtida fram mot dagens velferdssamfunn, med introduksjon av lærebokanalyse og nasjonale forteljingar.
«Kva er det gode samfunnet? Ideologi, politikk og demokrati» (6) skal gje kunnskap om ideologiar, makt, politiske system, demokrati og menneskerettar, og la studentane reflektera over ulike dimensjonar ved demokratiomgrepet i teori og praksis. I arbeids- og undervisningsformene vert det lagt vekt på grunnleggjande ferdigheiter, tilpassa opplæring og vurdering av læringsarbeidet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert organisert i seminar og førelesningar, gruppearbeid, førebudde studentinnlegg, praksis, ekskursjon, sjølvstudium og rettleiing på tekst.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca 900 timar

Arbeidskrav

Deltaking i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % frammøte)

2 Fagtekstar

3 Definisjonsoppgåver

2 Munnlege presentasjonar

Breiddetest

Praksisoppgåve med fokus på 5.-10. trinn

5 Nettsamtalar

Vurdering av medstudents tekst

 

Nærare opplysningar om arbeidskravas innhald og tidspunkt for gjennomføring vert gjeven i årsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må vera godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjend / Ikkje godkjend.
Individuell vurdering.

Avsluttende vurdering

 • Munnleg eksamen, tel 60% av karakteren
 • 2 timar skriftleg skuleeksamen, tel 40% av karakteren

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det vert gitt gradert karakter fra A – F, der F er ikkje greidd.

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk kan godkjennast etter søknad

Progresjonskrav

Emnet Samfunnsfag 1 må vera greidd før studenten kan starta på Samfunnsfag 2.

Praksis

Sjå eigen praksisplan for grunnskolelærarutdanninga.

Evaluering av emnet

Det vil bli føretatt emneevaluering i høve til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Studenten kan også gje tilbakemelding på emnet i faggruppa/klassen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Aarre, T. (2014). Samane – urfolket i Noreg. I Børhaug, K., Christophersen, J. & Aarre, T. Introduksjon til samfunnskunnskap – fagstoff og didaktikk, s. 158–174. (3. utg.). Oslo: Det norske samlaget. (17 sider)

Andersen, H. P. (2015). En ulik verden – sammenligninger i geografiundervisningen. I Mikkelsen, R. & Sætre, P.J. (red.) Geografididaktikk for klasserommet, s. 69–93. (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. (25 sider)

Andersen, H. P. (2018). Utforsking uten klare svar. I Fiskum, T. A., Gulaker, D., Andersen, H. P. (red.) Den engasjerte eleven. Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen, s. 229–248. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (20 sider)

Arnesen, E. et.al. (2004). Historisk metode og kjeldegransking i tre trinn. I Ideportal. Utfyllande stoff, kjelder og oppgåver, 5–23. Oslo: Det norske samlaget. (19 sider)

Balsvik, R. R. (2010). Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv, s. 13–43 og s. 71–230. Oslo: Cappelen. (191 sider)

Bilton, T. et.al. (2002). Studying society today og Living in Modernity. I Introductory Sociology, s. 1–42. (4.utg.). Macmillan. (42 sider)

Birkelund, G. E. & Petersen, T. (2016). Likestilling. Utdanning, politikk og arbeid. I Frønes, I. & Kjølsrud, L. (red.) Det norske samfunn bd. 2, s. 190–210. (7. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. (21 sider)

Bjerva, T., Græsli, J. A. & Sigurjónsson, T. (2011). Barns kommunikasjon med ulike typer kart – en progressiv tilnærming til kartlesing. Acta Didactica Norge vol. 5, nr. 1, art. 6. (18 sider)

Butt, G. (2002). Geographical enquiry: the route to learning? I Reflective Teaching of Geography 11–18, s 96–126. London and New York: Continuum. (31 sider)

Børhaug, K. & Christophersen, J. (2012). Demokratiske verdiar. I Autoriserte samfunnsbilder. Kritisk tenkning i samfunnskunnskap, s. 31–43. Bergen: Fagbokforlaget. (13 sider)

Børhaug, K. & Solhaug, T. (2012). Skolens demokratibegrep. I Skolen i demokratiet – demokratiet i skolen, 29–45. Oslo: Universitetsforlaget. (17 sider)

Børhaug, K. (2014). Norsk politikk. I Børhaug, K., Christophersen, J. & Aarre, T. Introduksjon til samfunnskunnskap – fagstoff og didaktikk, s. 280–326. (3. utg.). Det norske samlaget. (47 sider)

Børhaug, K. (2014). Selective critical thinking: A textbook analyses of education for critical thinking in Norwegian social studies. Policy Futures in Education, vol. 12, 3: 431–444. (14 sider)

Dahl, Ø. (2013). Kultur – noe vi har eller noe vi gjør? Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon, 32–53. Oslo: Gyldendal akademisk. (22 sider)

De Blij, H. (2012). Reading Maps and facing Threaths. I Why Geography Matters More Than Ever, 33–64. New York: Oxford University Press. (32 sider)

Døving, C. A. (2011). Formidling av annen verdskrig i et flerkulturelt klasserom. I Lenz C. & Nilssen T. R (red.), Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie, s. 229–245. Oslo: Universitetsforlaget. (17 sider)

Eide, H., Johansen, O.-I., Øverjordet, A. H. (2013). Ytre krefter og landformer. I Geografi, s. 55–94. (6. utg.). Oslo: Cappelen Damm. (40 sider)

Eriksen, T. L. (2010). På vei mot industrisamfunnet. I Globalhistorie 1750–1900, s. 27–64. Oslo: Cappelen akademisk forlag. (38 sider)

Eriksen, T. L. (2013). Globalhistorie og utviklingsstudier. I Eriksen, T.L. & Feldberg, K.B. (red.) Utvikling. En innføring i utviklingsstudier, s. 37–60. Oslo: Cappelen Damm. (24 sider)

Fossen, A. B. (1991). Fra undersåtter til folk. I Mjeldheim, L. (red.) Studiebok: Fjernundervisning i norsk historie 1992, s. 125–139. Bergen: Historisk institutt, Universitetet i Bergen. (15 sider)

Frønes, I. (2010). Hvor mange fattige barn finnes det i Norge? I Album, D., Hansen, M. N. & Widerberg, K. (red.) Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forsking, s. 33–45. Oslo: Universitetsforlaget. (13 sider)

Garcia-Godos, J. & Stokke, K. (2017). Naturressurser: utvinning, utvikling og konflikt. I Jordhus-Lier, D. & Stokke, K. (red.), Samfunnsgeografi: En innføring, s. 135–151. (17 sider)

Gentile, M. (2017). Boligsegregasjon. I Jordhus-Lier, D. & Stokke, K. (red.), Samfunnsgeografi: En innføring, s. 217–231. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (10 sider)

Hanssen, G. S. m. fl. (2011). Grunnbegrep i statsvitenskap. I Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap, s. 27–57. Oslo: Gyldendal. (29 sider)

Haugen, H. Ø. & Tollefsen, A. F. (2017). Samfunnsgeografiske metoder. I Jordhus-Lier, D. & Stokke, K. (red.), Samfunnsgeografi: En innføring, s. 63–72. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (10 sider)

Helle, K. (1991). Den store krisen. I Mjeldheim, L. (red.) Studiebok: Fjernundervisning i norsk historie 1992, s. 91–102. Bergen: Historisk institutt, Universitetet i Bergen. (12 sider)

Helle, K. (2013a). Sterkere åpning mot Europa. I Helle, K. et al. Grunnbok i Norges historie: Fra vikingtid til våre dager, s. 31–45. Oslo: Universitetsforlaget. (15 sider)

Helle, K. (2013b). Rikssamling og kristendom. I Helle, K. et al. Grunnbok i Norges historie, s. 47–59. Oslo: Universitetsforlaget. (13 sider)

Hess, D. E. (2009). Skillful Teaching of Controversial Issues Discussion. I Controversy in the Classroom. The democratic Power of Discussion, s. 53–76. NY & London: Routeledge. (24 sider)

Hesselberg, J. & Sørreime, H. B. (2017). Fattigdom og ulikhet i et globalt perspektiv. I Jordhus-Lier, D. & Stokke, K. (red.), Samfunnsgeografi: En innføring, s. 121–133. (13 sider)

Hollister, C. W. (1992). The Phases of European History and the Nonexistence of the Middle Ages. The Pacific Historical Review, Vol. 61, No. 1, s. 1–22. (22 sider)

Hunnes, O. R. (2015). Å undervise verdiar og haldningar. I Børhaug, K., Samnøy, Å. & Hunnes, O. R. (red.) Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken, s. 123–142. Bergen: Fagbokforlaget. (20 sider)

Johannessen, A., Tufte, P. A. & Veiden, P. (2006). Å forstå samfunnsforskning. Oslo: Gyldendal. (102 sider)

Jordhus-Lier, D. & Stokke, K. (2017). Samfunnsgeografiske kjernebegreper. I Jordhus-Lier, D. & Stokke, K. (red.), Samfunnsgeografi: En innføring, s. 45–62. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (28 sider)

Kinder, A. (2013). What is the contribution of fieldwork to school geography? I Lambert, D. & Jones, M. Debates in Geography Education, s. 180–192. New York: Routledge. (13 sider)

Knox, P. L. & Marston, S. A. (2013). Food and Agriculture. I Human Geography. Places and regions in Global Context, s. 258–299. (6. utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. (41 sider)

Kvande, L. & Naastad, N. (2013). Hva skal vi med historie? Historiedidaktikk i teori og praksis, s. 19–88, 142–161, 181–199 (+25 s utval tilpassa praksisoppg.) Oslo: Universitetsforlaget. (144 sider)

Lothe, J. & Storeide, A. (red.) (2006). Innledning. I Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen, s. 9–29. Oslo: Gyldendal. (21 sider)

Matthews, J. A. & Herbert, D. T. (2008). Geography: A Very Short Introduction, s. 21–49. Oxford: Oxford University Press. (29 sider) https://epdf.tips/geography-a-very-short-introduction-very-short-introductions.html

Meyer, J. C. et al. (1998). Fra forhistorie til antikkens middelhav. I Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium, s. 28–71. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (44 sider)

Nielsen, M. O. (2011). Mennesker i historie, historie i mennesker. I Lenz, C. & Nilssen, T. R (red.), Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie, s. 269–295. Oslo: Universitetsforlaget. (27 sider)

Niemi, E. (2017). Fornorskingspolitikken overfor samene og kvenene. I Brandal, N., Døving, C. A., Plesner, I. T. (red.) (2017). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016, s. 131–152. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (22 sider)

Nustad, P. (2017). Hva kan skolen gjøre for å motvirke fordommer og sikre likeverd? I Brandal, N., Døving, C. A., Plesner, I.T. (red.) (2017). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016, s. 273–287. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (15 sider)

Overrein, P & Madsen, R. (2014). Grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag. I Skovholt, K. (red.) Innføring i grunnleggende ferdigheter, s. 126–172. Cappelen Damm. (47 sider)

Palmer, R. R., Colton, J. & Kramer, L. (2002). The Rise of Europe. I A History of the Modern World, s. 9–46, (9. utg.). New York: Knopf. (38 sider)

Plesner, I. T., Brandal, N., Døving, C. A. (2017). Hvor like må vi være? Gamle minoriteter i det nye Norge. (2017). I Brandal, N., Døving, C. A., Plesner, I. T. (red.) Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016, s. 13–25. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (13 sider)

Repstad, P. (2007). Hva er sosiologi? Oslo: Universitetsforlaget. (140 sider)

Rønning, R. (2006). Politiske ideologier: Et grunnskjema for å forstå uenighet og ulikhet. I Rønning, R. Vårt politiske Norge. Innføring i stats- og kommunalkunnskap, s. 55–76. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (22 sider)

Samnøy, Å. (2015). Bilete av «dei andre» i ei globalisert verd. I Børhaug, K., Samnøy, Å. & Hunnes, O. R. Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken, s. 103–121. Bergen: Fagbokforlaget. (19 sider)

Schiefloe, P. M. (2011). Struktur: Sosial ulikhet. I Mennesker og samfunn, innføring i sosiologisk forståelse, s. 240–283. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (44 sider)

Seland, E. H. (2012): Globalhistorisk atlas. Portal forlag, Kristiansand 2011. (177 sider)

Selboe, E, Nordbø, M. J. & O–Brien, K. (2017). Klima- og samfunnsendringer. I Jordhus-Lier, D. & Stokke, K. (red.), Samfunnsgeografi: En innføring, s. 305–316. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (12 sider)

Sigurđsson, J. V. (2004). Vennskap i det norrøne samfunnet ca. 1000–1300. I Arr – Idéhistorisk tidsskrift 1: 67–75. (9 sider)

Skavhaug, T. W. (2018). Utforsking med digital hjelp. I Fiskum, T. A., Gulaker, D., Andersen, H. P. (red.) Den engasjerte eleven. Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen, s. 111–148. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (20 sider)

Stokke, K. & Gleiss, M. S. (2017). Identitet, medborgerskap og identitetspolitikk. I Jordhus-Lier, D. & Stokke, K. (red.), Samfunnsgeografi: En innføring, s. 175–190. (16 sider)

Supphellen, S. (1991). Under dansk styre. I Mjeldheim, L. (red.) Studiebok: Fjernundervisning i norsk historie 1992, s. 107–120. Bergen: Historisk institutt, Universitetet i Bergen. (14 sider)

Svenbalrud, H. K. (2013). FN og kollektiv sikkerhet. I Waage, H. H., Tamnes, R. & Vik, H. H. (red.) Krig og fred i det lange 20. århundre, s. 235–256. Oslo: Cappelen Damm. (22 sider)

Sæther, B. (2017). Økonomisk ulikhet og geografi. I Jordhus-Lier, D. & Stokke, K. (red.), Samfunnsgeografi: En innføring, s. 85–94. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (10 sider)

Vandsemb, B. H. (2013). Befolkning og utvikling. I Eriksen, T. L. & Feldberg, K. B. (red.) Utvikling. En innføring i utviklingsstudier, s. 187–211. Oslo: Cappelen Damm. (25 sider)

Vik, H. H. (2013). Internasjonale menneskerettigheter. I Waage, H.H., Tamnes, R. & Vik, H. H. (red.) Krig og fred i det lange 20. århundre, s. 259–282. Oslo: Cappelen Damm. (24 sider)

Wæhle, E. (1998). Urbefolkninger, modernisering og miljø. I Benjaminsen, T. A. & Svarstad, H. (red.) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling, s. 333–355. Oslo: Tano Aschehoug. (23 sider)

Østby, L. & Dalgard, A. B. (2017, 22. nov.). Det religiøse mangfoldet. 4 prosent muslimer i Norge? Statistisk Sentralbyrå. Lasta ned 18. mai 2018 frå https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/4-prosent-muslimer-i-norge (9 sider)

Østerud, Ø. (2007). Nasjonalstat og nasjonalisme. I Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse, s. 170–181. (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (12 sider)

Totalt antall sider: 2043