4HSM103 Statistikk

Alle versjoner:
4HSM103 (2020—2021)
4HSM103 (2019—2020)
4HSM103 (2018—2019)
4HSM103 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM103

Emnenavn: Statistikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon og bachelor i Innovasjon og ledelse.

Innledning

Dette emnet vil gi en innføring i sentrale statistiske teknikker som er relevante for økonomifaget. Faget vil gi studentene viktige analyseverktøy for å vurdere forskningsresultater, pensumlitteratur og bidrag om økonomi i samfunnsdebatten. I tillegg vil emnet gi studentene forutsetning for å tenke kritisk rundt bruk av statistikk. Emnet vil også gi grunnlag for å anvende statistikk i egne arbeider og innleveringer.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte i økonomisk statistikk:

Kunnskap
Studenten

– Kan lage egne grafiske fremstillinger av statistikk

– Er kjent med de viktigste begrepene innenfor deskriptiv statistikk

– Er kjent med prinsippene for sannsynlighetsregning

– Kjenner til de viktigste sannsynlighetsfordelingene

– Kan gjennomføre og anvende de viktigste testene for hypotesetesting

– Forstår korrelasjon og regresjonsanalyse

– Kan grunnleggende prinsipper for datainnsamling

Ferdigheter
Studenten kan

– Anvende kriterier for å vurdere bruk av statistikk i forskningslitteratur og samfunnsdebatten

– Hypotesetesting

– Analyser av markedsdata, herunder korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse og variansanalyse

Generell kompetanse
Studenten kan

– Reflektere over hva som bør kreves av en "god" teori

– Forstår simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians

– Forstår noen av begrensningene og mulighetene i bruk av statistikk

Innhold

– Deskriptiv statistikk

– Sannsynlighetsregning

– Sannsynlighetsfordelinger

– Kombinatorikk

– Tilfeldige variabler, forventning og varians

– Estimering og estimatorer

– Hypotesetesting

– Regresjonsanalyse

– Datainnsamling

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppeoppgaver.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til avsluttende vurdering:

  • Innleveringsoppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator og lærebok.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

  • 4ØKADM103
  • 4ØKADM107
  • 4ØKADM108

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Ubøe, J (2012): Statistikk for økonomifag (4.utgave). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.