3KL210 Teoretisk fordypning

Alle versjoner:
3KL210 (2018—2019)
3KL210 (2017—2018)

Emnekode: 3KL210

Emnenavn: Teoretisk fordypning

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Opptak til 3KL210 forutsetter kompetanse i kristen apologetisk tilsvarende 3KL211.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som valgfritt emne i studieprogrammet Bachelor i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

  • har god kunnskap om det valgte apologetiske temaet
  • har god forståelse for det valgte temaets relevans for faglig og aktuell debatt

Ferdigheter

  • kan arbeide selvstendig med teoretiske spørsmål
  • kan reflektere kritisk over egen metode

Kompetanse

  • har bevissthet om metode og tilnærming i apologetikken
  • har respekt for argumentasjon

Innhold

Dette emnet består av en selvstendig fordypningsoppgave med tema innenfor kristen apologetikk.

Arbeids- og undervisningsformer

KL210 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For begge variantene gjelder to innledende kursdager, der undervisningen består av seminarer som danner utgangspunkt for studentenes videre arbeid med fordypningsoppgaven. Her vil metodiske spørsmål stå sentralt. Veiledning fra faglærer står sentralt i det videre arbeidet med oppgaven.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Kursdagene er obligatoriske og ligger som et premiss for det videre arbeidet med emnet. Det kreves tilstedeværelse på minst 75 % av undervisningen. Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at fordypningsoppgaven skal bli vurdert:

a) Pensumslisten må være godkjent b) Prosjektbeskrivelsen må være godkjent

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL210 skjer på grunnlag av innlevert fordypningsoppgave med omfang på 5000 ord (pluss/minus 15 prosent).  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Fordypningsoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Selvvalgt pensum som godkjennes av emneansvarlig.