4HSM106 Vitenskapsteori

Alle versjoner:
4HSM106 (2020—2021)
4HSM106 (2019—2020)
4HSM106 (2018—2019)
4HSM106 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM106

Emnenavn: Vitenskapsteori

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon og bachelor i Innovasjon og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte i vitenskapsteori:

Kunnskap
Studenten

 • Kan gjøre rede for den rollen teorier har for å beskrive og forstå verden
 • Har kunnskap om de viktigste vitenskapsteoretiske bidragene av betydning for økonomifaget
 • Har kunnskap om kriterier for å vurdere forskning

 

Ferdigheter
Studenten kan

 • Anvende kriterier for å vurdere teorier og forskningsbidrag
 • Analysere ulike vitenskapsteoretiske begrep og sette disse begrepene inn i en større samfunnsvitenskapelig sammenheng
 • Underbygge faglige perspektiv med utgangspunkt i vitenskapsteori
 • Redegjøre for ulike forskningsmetoder

Generell kompetanse
Studenten

 • Kan reflektere over hva som bør kreves av en "god" teori
 • Har kjennskap til viktige bidrag i vitenskapsfilosofien
 • Kan analysere de underliggende vitenskapsteoretiske premissene i økonomifaget

Innhold

 • Ulike menneskesyn
 • Sannhetsbegrepet
 • Forholdet mellom økonomifaget og filosofi
 • Forholdet mellom samfunnsvitenskap og økonomifaget
 • Forholdet mellom teorier, empirisk observasjon og «verden»
 • Validitet og reliabilitet
 • Hermeneutikk, paradigmer og hypoteser
 • Forskningsprosesser og dataanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppeoppgaver.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til avsluttende vurdering:

 • En skriftlig  oppgave - gruppebasert

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell 12-timers hjemmeeksamen

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

4ØKADM102

4ØKADM108

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Grenness, Tor. (2001). Innføring i vitenskapsteori og metode. Universitetsforlaget. Oslo. 2. utgave. (ca. 200 sider).

Balsvik, Eivind og Susanna Maria Solli (red.). (2011). Introduksjon til samfunnsvitenskapene. Bind 1. Universitetsforlaget. Oslo. (Deler av boken ca. 250 sider).

Holgernes, Bjørn og Lars Steinar Hauge. (2005) Vitenskap og språk: en innføring i vitenskapsfilosofi og logikk. Høyskoleforlaget. Oslo. (Deler av boken ca. 100 sider)