4ØKAD201 Matematikk for økonomer

Alle versjoner:
4ØKAD201 (2021—2022)
4ØKAD201 (2020—2021)
4ØKAD201 (2019—2020)
4ØKAD201 (2018—2019)
4ØKAD201 (2017—2018)

Emnekode: 4ØKAD201

Emnenavn: Matematikk for økonomer

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak bachelor i økonomi og administrasjon.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon.

Innledning

Emnet dekker nødvendige basiskunnskaper i matematikk som er spesielt nyttige for økonomer slik det er definert i den nasjonale rammeplanen for bachelor i økonomi og administrasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til grunnleggende matematikk som anvendes i bedrifts- og samfunnsøkonomiske fag

 

Ferdigheter

Studenten

 • skal kunne beherske et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger
 • kan analysere funksjoner av én variabel (polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse)
 • kan identifisere nullpunkter, asymptoter, grenseverdier og ekstremverdier
 • kan regne med elastisiteter
 • kan analysere forskjellige funksjonstyper av flere variabler (inkludert Cobb Douglas-funksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer).
 • kan finne og klassifisere stasjonære punkter, finne maksimum og minimum for et avgrenset område og finne maksimum og minimum under bibetingelser, inkludert anvendelser av Lagranges metode
 • kan analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker
 • kan løse problemer innenfor finansmatematikk herunder annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
 • kan anvende elementær og grunnleggende integralregning

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke matematikk i arbeidet med å forstå og analysere grunnleggende samfunns- og bedriftsøkonomiske problemstillinger  

Innhold

Algebra, brøkregning, prosentregning, polynomer, rasjonale funksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner, derivasjon, elastisiteter, rekker, finansmatematikk, grunnleggende integrasjon, ekstremverdiproblem, funksjoner av flere variabler, partielle deriverte, implisitt derivasjon, optimering med og uten bibetingelser (Lagranges metode).

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det kan være aktuelt med anvendelse av det elektroniske arbeidsverktøyet MyMathLab eller tilsvarende.

Undervisning på norsk og engelsk.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer. Det bør bemerkes at faget er krevende og at det for mange studenter kreves en større arbeidsinnsats.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • deltagelse i en gruppe og innlevering av to obligatoriske gruppeoppgavesett

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator og formelsamling.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

4ØKADM106

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Sommervoll, Dag E. Matematikk for økonomifag. 3. utg. (2016). Gyldendal Akademisk.