4ØKAD204 Investering og finans

Alle versjoner:
4ØKAD204 (2022—2023)
4ØKAD204 (2021—2022)
4ØKAD204 (2020—2021)
4ØKAD204 (2019—2020)
4ØKAD204 (2018—2019)
4ØKAD204 (2017—2018)

Emnekode: 4ØKAD204

Emnenavn: Investering og finans

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Bedriftsøkonomi 1 og Bedriftsøkonomi 2 må være fullført.

Anbefalte forkunnskaper

Det er også en ubetinget fordel om studenten har fullført Matematikk og Statistikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:  

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier relevante for å forstå finansmarkedenes oppgaver i en moderne markedsøkonomi
 • kan gjøre rede for sentrale økonomiske begreper relevante for å forstå og beskrive investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter som økonomisk aktivitet
 • kan beskrive det teoretiske grunnlaget bak metoder som brukes for å lønnsomhetsberegne investeringsprosjekter
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom metoder for å analysere lønnsomhetsberegning og eiernes økonomiske interesser
 • kan beskrive ulike finansieringskilder og hvordan finansieringsstruktur påvirker avkastning og risiko
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og kontroverser innen finansiell økonomi
 • har kjennskap til aktuell empiri innen finansmarkedene i Norge

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm til totalkapitalen og egenkapitalen i investeringsprosjekter
 • bruke finansmatematikk for å diskontere kontantstrømmer
 • beregne risikojustert avkastningskrav ved hjelp av kapitalverdimodellen
 • gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsprosjekter basert på nåverdi, internrente, modifisert internrente og tilbakebetalingsmetoden
 • utføre sensitivitetsanalyser for å belyse risiko i investeringsprosjekter
 • beregne økonomisk levetid for investeringsprosjekter
 • beregne effektiv rente og kan anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
 • ta hensyn til skatt og inflasjon ved investerings- og finansieringsbeslutninger
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for risikoutsatte prosjekter
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for porteføljer, og kan finne minimum-varians porteføljen
 • beregne Value-at-Risk for risikoutsatte prosjekter og porteføljer
 • bruke IKT-verktøy for å analysere lønnsomhet og risiko i investerings- og finansieringsprosjekter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk rundt etiske problemstillinger knyttet til investerings- og finansieringsprosjekter

Innhold

Emnet gir innsikt i problemstillinger og metoder knyttet til bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger. Studentene lærer seg å sette opp de relevante kontantstrømmene og hvordan disse håndteres og verdsettes på en konsistent måte. Emnet gir videre et innblikk i kapitalmarkedene og markeder for ulike verdipapirer. Studentene får innsikt i verdsetting av ulike aktiva og håndtering av risiko. Studentene utvikler også sine ferdigheter i bruk av regneark med fokus på økonomiske modeller og analyser.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 225 timer

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn over 4 timer avholdes i slutten av semesteret.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen  vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk. Hver besvarelse vurderes av to sensorer, en ekstern og en intern.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Bredesen, Ivar. Investering og finansiering. 5. utgave. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2015.