3IK112N Etnografisk prosjekt

Alle versjoner:
3IK112N (2022—2023)
3IK112N (2021—2022)
3IK112N (2020—2021)
3IK112N (2019—2020)

Emnekode: 3IK112N

Emnenavn: Etnografisk prosjekt

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt forkunnskapsgrunnlag er 3IK101 eller tilsvarende. I vårsemesteret er dette emnet tematisk sammenvevd med 3IK111.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

I dette emnet tilegner studenten seg metodisk verktøy for å forstå og bidra til løsning av flerkulturelle utfordringer i samfunnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig forskning med vekt på kvalitative metoder
 • har kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 • har kunnskap om hvordan formulere og formidle forskningsresultater

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre et begrenset etnografisk prosjekt i en flerkulturell sammenheng
 • kan planlegge og gjennomføre en etnografisk undersøkelse med tanke på å bidra til økt innsikt i flerkulturelle forhold
 • kan reflektere kritisk og innsiktsfullt om hva som skal til for å forstå interkulturelle problemstillinger
 • kan anvende forskningsetiske prinsipper
 • kan formulere og formidle forskningsresultater

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om hvordan sette seg inn i flerkulturelle forhold og problemstillinger i samfunnslivet
 • kan planlegge og gjennomføre et undersøkelsesprosjekt med tanke på å bidra til økt innsikt i flerkulturelle forhold

Innhold

I dette emnet lærer studenten å planlegge og gjennomføre et undersøkelsesprosjekt i felten gjennom å anvende etnografisk metode, foreta forskningsetiske vurderinger og formidle resultatene i en forskningsoppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er i form av forelesninger over nett (video-opptak), selvstudium, veiledning i forbindelse med planlegging og gjennomføring feltstudium og oppgaveskriving.

Prosjektoppgaven bygger på feltarbeid på ca. en måned. For oppgavebeskrivelsen og oppgaven gjelder bestemte kriterier.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

a) Deltakelse på obligatoriske forelesninger ( ca. 10 t. forelesning, minst 80 prosent tilstedeværelse)

b) Prosjektskisse på 500 ord, inkludert oversikt over selvvalgt pensum på ca. 400 sider

c) Etnografisk feltarbeid

d) Obligatorisk veiledning

Ved ikke godkjent prosjektskisse har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet skisse.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet består av en skriftlig oppgave (etnografisk prosjekt) på 4000 ord (pluss/minus 15%) på grunnlag av den godkjente prosjektbeskrivelsen

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Oppgaven blir vurdert etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

3IK112

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Med forbehold om endringer.

Antall sider: ca. 700 s.

Halvorsen, Knut: Å forske på samfunnet - En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. (Oslo: Cappelens Forlag as, 5. utg. 2009) (301 s.)

I tillegg skal et selvvalgt pensum på ca. 400 sider fra minimum tre ulike tekster/kilder godkjennes av faglærer.

Anbefalt litteratur:

Hagen, Aina Landsverk og Gro Stueland Skorpen: Hjelp, jeg skal på feltarbeid! Håndbok i etnografisk metode (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016)