GL17NAT1ADES Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 1 desentralisert

Alle versjoner:
GL17NAT1ADES (2019—2020)

Emnekode: GL17NAT1ADES

Emnenavn: Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 1 desentralisert

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Naturfag 1 nett er et valgfritt fag i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.trinn. Kan også tas som videreutdanning.

Innledning

I naturfag 1 nett Modul 1 arbeides det med naturfagdidaktiske og naturfaglige tema som er relevante for alle som skal undervise i naturfag på trinnene 1–7 i grunnskolen. Naturfag 1 gir grunnleggende innføring i naturfagene og presenterer arbeidsmåter grunnskolelærerstudenter kan bruke til å styrke elevenes motivasjon for og læring av naturfaglige emner.

Kommunikasjon foregår på en digital læringsplattform (Canvas). Informasjon legges her ut som oppslag og forespørsler rettes gjennom meldingssystemet. Alle obligatoriske innleveringer leveres som Word eller pdf filer. Det forutsettes at alle studenter jevnlig sjekker fagets nettside.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grundig kunnskap om begynneropplæring i naturfag, barns forståelse av naturfaglige begreper og overgangen fra barnehage til skole
 • har kunnskap om naturvitenskapens og teknologiens metoder og tenkemåter
 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning om undervisning, vurdering og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, hverdagsforestillinger, grunnleggende ferdigheter og utforskende arbeidsmåter
 • har kunnskap om arter og grupper av organismer som er vanlige i norsk natur, og deres klassifikasjon og livssykler
 • har grunnleggende kunnskap om evolusjonsteorien og arters tilpasning til deres miljø
 • har kunnskap om kretsløp i naturen og menneskers påvirkning på disse
 • har kunnskap om naturtyper og økosystemer som er aktuelle i feltarbeid på barnetrinnet, viktige prosesser i økosystemene og årstidsvekslinger i norsk natur
 • har kunnskap om oppbygging og egenskaper til vanlige stoffer og enkle kjemiske reaksjoner relatert til fenomener i hverdagen og i naturen
 • har kunnskap om atomers oppbygning, grunnstoffer, og hvordan oppbygningen bestemmer et stoffs egenskaper
 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda og bergartenes kretsløp, inkludert kjennskap til utvalgte mineraler og bergarter

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og flerkulturelle elevgrupper
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i naturfag inne og ute og anvende varierte metoder og modeller som fremmer elevenes begrepslæring, kreativitet og utforskning
 • kan gjennomføre målinger, gjøre enkle beregninger, bruke relevant utstyr og gjennomføre aktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan forstå kjemiske reaksjonsligninger og bruke dem for å beskrive kjemiske reaksjoner
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring


Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i naturfagene, herunder økologi, kjemi, geo-fag, og naturfagdidaktikk. Emnene vektlegges slik det er relevant for 1.-7. trinn, med særlig vekt på mangfoldet i naturen inkludert artskunnskap. I naturfagdidaktikk fokuseres det på drøfting og begrunnelser for feltarbeid, kjemididaktikk, naturvitenskapelige arbeidsmetoder, læringsteori og naturfaget sin plass i skolen. Ulike problemstillinger rundt gutter og jenter sitt forhold til naturfag belyses. Studentene skal arbeide med naturfagdidaktisk litteratur, for å øke sin forståelse for naturfagdidaktiske problemstillinger. Studentene vil også få en første innføring i naturfagdidaktisk metode.

Kurset har også fokus på emnene begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Ekskursjoner til ulike naturtyper med fokus på botanikk, zoologi, geologi og økologi.
 • Praktiske øvinger
 • Rapport og oppgaveskriving

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav skal gjennomføres:

 

 • Ekskursjon til ulike vegetasjonstyper og geologiske lokaliteter – varighet to dager, med innlevert skriftlig rapport.
 • Artsprøve om norske dyr og planter
 • Objektsamling med 40 objekter, herav minst 5 mineraler/bergarter
 • Praktiske øvinger i kjemi – en dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Naturfagdidaktikk – med innlevert skriftlig oppgave
 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse)


Generelle- og naturfagdidaktiske refleksjoner inngår som en del av rapportene studentene leverer.

Skriftlige innleveringer kan være individuelle eller gruppeoppgaver.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i arbeidsheftet for feltkurset ved studiestart.

Ved gyldig fravær fra praktiske arbeidsøkter kan det gis en kompensasjonsoppgave knyttet til det aktuelle fagområdet. Dersom skriftlige innleveringer ikke blir godkjent ved første innlevering gis studenten(e) ett nytt forsøk til å levere en revidert oppgave.


Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig eksamen, 4 timer

Tillatte hjelpemidler

 • Gjeldende læreplan for grunnskolen
 • Kalkulator uten grafisk display

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

I tilknytning til praksis gjennomføres det en praksisoppgave.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for forbruksmateriell. Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på naturfagekskursjonen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

*: inkludert i kompendium
**: åpent tilgjengelig gjennom internett

*Bakke, Hjørdis H.K. 2017. Natur1. Barn opplever naturen. 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 104-112, s. 114-124, s. 126-130 og s. 136-142 (32 sider).

*Bakke, Hjørdis H.K. og Munkebye, Eli. 2016. Økologi for grunnskolelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 86-87, 92-98, 153-177, 256-272, 371-378, 395-401, 415-416 (68 sider).

Bjerkely, Hans Jan. 2018. Norske naturtyper – økologi og mangfold. 2.utgave. Universitetsforlaget, Oslo. s. 13-425 (413 sider).

*Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor og Wehner-Godée, Christina. 2016. Barn og naturvitenskap. Oppdage, utforske og lære i barnehage og skole. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. s. 17-27, s. 97-108 og s. 165-170 (31 sider).

*Fiskum, Tove Anita, Gulaker, Dag og Andersen, Hans Petter (red.). (2018) Den engasjerte eleven. Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 211-228 (18 sider)

*Fiskum, Tove Anita og Husby, Jon Arve (red.) 2014. Uteskoledidaktikk. Ta fagene med ut. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 147-162 og s. 193-209 (33 sider).

Grindeland, John Magne, Lyngved, Ragnhild og Tandberg, Cato. 2012. Biologi for lærere. Gyldendal Akademisk, Oslo. s. 9-140 (132 sider)

Hannisdal, M. og Ringnes, V. 2013. Kjemi for lærere. 2.utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo. s. 2-123, s. 135 og s. 140-164 (148 sider).

*Knain, Erik og Kolstø, Stein Dankert (red.) 2011. Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget, Oslo. s. 13-55 (43 sider).

**Norges Forskningsråd. 2006. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. Lærerveiledning. Norges Forskningsråd, Oslo. (35 sider). https://nysgjerrigper.no/filearchive/nysgjerrigpermetoden2016.pdf

Sjøberg, Svein. 2009. Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. 3. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo. s.29-110, s.181-205, s.310-360  (158 sider).

**Sjøberg, Svein. 2009. Vitenskapsteori – noe for skolens naturfag? (ca. 4 sider). https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1209392

*van Marion, P. og Strømme, A. 2015. Biologididaktikk. 2.utgave Høyskoleforlaget, Kristiansand. s. 125-145 (21 sider).

 

Totalt 1136 sider