GL17NAT1BDES Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 2 desentralisert

Alle versjoner:
GL17NAT1BDES (2019—2020)

Emnekode: GL17NAT1BDES

Emnenavn: Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 2 desentralisert

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Naturfag 1, modul 2. er et valgfritt fag i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn.

Innledning

I naturfag 1 nett, modul 2 arbeides det med naturfagdidaktiske og naturfaglige tema som er relevante for alle som skal undervise i naturfag på trinnene 1–7 i grunnskolen. Naturfag 1 gir grunnleggende innføring i naturfagene og presenterer arbeidsmåter grunnskolelærerstudenter kan bruke til å styrke elevenes motivasjon for og læring av naturfaglige emner.

Kommunikasjon foregår på en digital læringsplattform (Canvas). Informasjon legges her ut som oppslag og forespørsler rettes gjennom meldingssystemet. Alle obligatoriske innleveringer leveres som Word eller pdf filer. Det forutsettes at alle studenter jevnlig sjekker fagets nettside.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om naturvitenskapens og teknologiens metoder og tenkemåter
 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning om undervisning, vurdering og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, hverdagsforestillinger, grunnleggende ferdigheter og utforskende arbeidsmåter
 • har kunnskap om struktur og funksjon til celler, sansene våre og noen sentrale organsystemer (respirasjons/sirkulasjonssystemet og fordøyelsessystemet) i menneskekroppen
 • har kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse, og helsefremmende arbeid i skolen
 • har kunnskap om kretsløp i naturen og menneskers påvirkning på disse
 • har kunnskap om begrepet krefter, inkludert kjennskap til gravitasjon, friksjon og enkle beregninger med konstant fart
 • kjenner Ohms lov og kan utføre enkle forsøk innen elektrisitet og magnetisme
 • har kunnskap om bevaring, overføring, kvalitet og ulike former for energi i alle områder av naturfaget, inkludert enkle beregninger
 • har kunnskap om fysiske fenomener på makro- og mikronivå knyttet til vann, luft, lyd og lys inkludert bølger, trykk og temperatur, samt hvordan lyd og lys påvirker liv og livsprosesser
 • har kunnskap om solsystemet og jordas plass i universet, årstids- og døgnvariasjoner, månefaser og stjernebilder, samt samiske og andre kulturers myter og sagn knyttet til himmelfenomener
 • har kunnskap om værfenomener og hvordan disse oppstår, værsystemer, klima, drivhuseffekten og global oppvarming

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og flerkulturelle elevgrupper
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i naturfag inne og ute og anvende varierte metoder og modeller som fremmer elevenes begrepslæring, kreativitet og utforskning
 • kan gjennomføre målinger, gjøre enkle beregninger, bruke relevant utstyr og gjennomføre aktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre tverrfaglig teknologi- og designundervisning med fokus på designprosessen fra idé til produkt og knytte teknologi til relevante tema i naturfag


Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i naturfagene, herunder fysikk, , biologi, astronomi, teknologi og design, klima og miljø, og naturfagdidaktikk. Emnene vektlegges slik det er relevant for 1.-7. trinn, med særlig vekt på menneskekroppens anatomi og fysiologi. I naturfagdidaktikk fokuseres det på drøfting og begrunnelser for feltarbeid, kjemididaktikk, naturvitenskapelige arbeidsmetoder, læringsteori og naturfaget sin plass i skolen. Studentene skal arbeide med naturfagdidaktisk litteratur, for å øke sin forståelse for naturfagdidaktiske problemstillinger. Studentene vil også få en første innføring i naturfagdidaktisk metode.

Kurset har også fokus på emnene begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktiske øvinger
 • Praktisk prosjekt
 • Rapport og oppgaveskriving
 • En samling på campus Breistein (fredag-lørdag) tidlig i semesteret

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav skal gjennomføres:

 

 • Praktiske øvinger i fysikk –en dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Praktiske øvinger i anatomi og fysiologi – én dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Prosjekt i teknologi og design – med innlevert av skriftlig rapport
 • Klima/miljø - med innlevert skriftlig teoretisk/praktisk oppgave
 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse)


Generelle- og naturfagdidaktiske refleksjoner inngår som en del av rapportene studentene leverer.

 

Skriftlige innleveringer kan være individuelle eller gruppeoppgaver.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Ved gyldig fravær fra praktiske arbeidsøkter kan det gis en kompensasjonsoppgave knyttet til det aktuelle fagområdet. Dersom skriftlige innleveringer ikke blir godkjent ved første innlevering gis studenten(e) ett nytt forsøk til å levere en revidert oppgave.


Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell, skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

 • Gjeldende læreplan for grunnskolen
 • Kalkulator uten grafisk display

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

I tilknytning til praksis gjennomføres det en praksisoppgave.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for forbruksmateriell. Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på naturfagekskursjonen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

*: inkludert i kompendium
**: åpent tilgjengelig gjennom internett

*Alfsen, Knut H., Hessen, Dag Olav og Jansen, Eystein (2013). Klimaendringer i Norge – forskernes forklaringer. Universitetsforlaget, Oslo. s. 32-68 (37 sider).

*Angell, Carl, Bungum, Berit, Henriksen, Ellen K., Kolstø, Stein Dankert, Persson, Jonas og Renstrøm, Reidun. 2011. Fysikkdidaktikk. Høyskoleforlaget, Kristiansand. s. 147-159, s.289-303 (28 sider).

*Dahlin, Liv Klakegg. Svorkmo, Anne-Gunn og Voll, Liv Oddrun. 2013. Teknologi og design i skolen. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 11-22 og s. 49-60 (24 sider).

*Elgarøy, Øystein. 2017. Astronomi – en kosmisk reise. Universitetsforlaget, Oslo. s. 13-29, s. 141-162 og s. 244-247 (44 sider).

*Freedman, Roger A., Geller, Robert M. og Kaufmann, William J. 2011. Universe. W.H.Freeman & Co., New York. s. 159-180 (22 sider).

*Grimenes, Arne Auen, Jerstad, Per og Sletbak, Bjørn. 2011. Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. Cappelen Damm, Oslo. s. 13-31, s. 47-73, s. 97-124, s. 286-294, s. 385-402 og s. 456-466 (112 sider).

Grindeland, John Magne, Lyngved, Ragnhild og Tandberg, Cato. 2012. Biologi for lærere. Gyldendal Akademisk, Oslo. s. 141-186, s. 229-233, s. 298-370 og s. 395-413 (144 sider).

*Kalvig, Siri. 2000. Vær og uvær. Schibsted, Oslo. s. 37-59 (23 sider).

Mork, Sonja M. og Erlien, Wenche (2017). Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag. 2. utgave. s.11-206. Universitetsforlaget, Oslo. (196 sider).

*Myhre, Arne. 2015. Klima, energi og miljø. 2.utgave. Universitetsforlaget, Oslo. s. 75-127 (53 sider).

**Naturfag 2/12 (temanummer Teknologi og design). s 2-69 (68 sider). https://www.naturfagsenteret.no/c1515376/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=1994859

**Sanne, Anders, Berge, Ola, Bungum, Berit, Jørgensen, Eva Celine, Kluge, Anders, Kristensen, Tor Espen, Mørken, Knut Martin, Svorkmo, Anne-Gunn og Voll, Liv Oddrun. 2016. Teknologi og programmering for alle. En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen - august 2016. s. 11-39 (29 sider).
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/teknologi-og-programmering-for-alle

Sjøberg, Svein. 2009. Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. 3. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo. s.145-180, 361-426 (260 sider).

*Skovholt, Karianne (red.) 2014. Innføring i grunnleggende ferdigheter. Cappelen Damm Akademisk. Oslo. s. 173-206 (34 sider).

Ødegaard, Marianne, Haug, Berit S. Mork, Sonja M. og Sørvik, Gard Ove. 2016. På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget, Oslo. s.11-158 (148 sider).

 

Totalt 1064 sider