4HSM205 Grunnleggende bedriftsøkonomi 2

Alle versjoner:
4HSM205 (2021—2022)
4HSM205 (2020—2021)
4HSM205 (2019—2020)
4HSM205 (2018—2019)
4HSM205 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM205

Emnenavn: Grunnleggende bedriftsøkonomi 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått  4HSM105 Grunnleggende bedriftsøkonomi 1.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon samt bachelor i Innovasjon og ledelse

Innledning

Emnet tar opp ulike kalkuleringsteknikker som ABC (aktivitetsbasert kalkulasjon), prosesskalkulasjon, og metoder for å fordele felleskostnader. Det gir også en dypere forståelse av budsjettstyring, og det legges vekt på å forstå hvordan budsjettstyringen kan kompletteres ved å bruke flerdimensjonale og ikke-finansielle styringssystem. Emnet tar også opp temaer som internprising og resultatmåling, og det legges vekt på å oppøve forståelse for hvordan ulike systemer kan brukes i bedriftsøkonomiske beslutninger.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for kalkuleringsteknikker som aktivitetsbasert kalkulasjon, prosesskalkulasjon
 • redegjøre for metoder for å fordele felleskostnader

Ferdigheter

Studenten kan

 • utforme og bruke kalkulasjonssystemer
 • estimere kostnadsfunksjoner
 • utforme prestasjonsmålingssystemer
 • måle og evaluere produktivitet
 • utforme og bruke internprisingssystemer
 • utarbeide resultatbudsjett, balansebudsjett og likviditetsbudsjett

Generell kompetanse

Studenten

 • skal kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Innhold

 • Kostnadsfunksjoner
 • Kalkulering (standardkost, ABC, fordeling av felleskostnader)
 • Budsjett og budsjettstyring
 • Flerdimensjonal styring (Balanced scorecard)
 • Produktivitetsmåling, prestasjonsmåling
 • Resultatmåling
 • Produktvalg
 • Internprising
 • Bedriftsøkonomiske beslutninger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeider og diskusjoner.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • En skriftlig hjemmeoppgave som løses individuelt.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig hjemmeoppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4ØKADM107 4ØKADM110 4ØKADM203

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Sending. Aa (siste utgave): Økonomistyring 1. Fagbokforlaget

Sending, Aa (2014): Økonomistyring 2. Fagbokforlaget (kapittel: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12)

Sending, Aa (2014): Arbeidshefte til Økonomistyring 2. Fagbokforlaget 

Utdelte case i ABC og budsjettering