VIIKT1-ITM IKT i pedagogisk virksomhet 1 emne 1

Alle versjoner:
VIIKT1-ITM (2022—2023)
VIIKT1-ITM (2021—2022)
VIIKT1-ITM (2020—2021)
VIIKT1-ITM (2019—2020)
VIIKT1-ITM (2018—2019)
VIIKT1-ITM (2017—2018)

Emnekode: VIIKT1-ITM

Emnenavn: IKT i pedagogisk virksomhet 1 emne 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Fullført eller påbegynt grunnskolelærerutdanning er anbefalt.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i grunnskolelærerutdanningen. Emnet kan også tas som videreutdanning.

Innledning

Innføring i informasjonsteknologi inngår som første del av studiet IKT i pedagogisk virksomhet (30 sp). Studiet retter seg mot lærere, lærerstudenter og andre i pedagogiske virksomheter som ønsker økt kompetanse i IKT. Innføring i informasjonsteknologi tilbys som valgfritt videreutdanningsfag for begge profiler i GLU utdanningen (1-7 og 5-10). Innføring i informasjonsteknologi er lagt opp som fleksibelt nærstudium.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om sentrale IKT verktøy i skole og opplæringsvirksomhet
  • har kunnskap om bruk av tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, multimodal tekstskaping, bildebehandling, interaktive tavler og nettbaserte ressurser
  • har kunnskap om bruk av sosial programvare og interaktiv web

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende avansert bruk av tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, multimodal tekstskaping, bildebehandling, Interaktive tavler og nettbaserte ressurser
  • kan ta i bruk relevant teknologi og anvende den for egenlæring og selvutvikling

Generell kompetanse

Studenten

  • har kjennskap til og kan benytte skolerelevant programvare og aktuell Internettbasert teknologi.
  • kan gjøre bruk av teknologi i ulike læringssituasjoner.
  • kan utnytte teknologi ved faglig formidling.

Innhold

Innføring i informasjonsteknologi er et studium som legger vekt på å utvikle ferdigheter, kunnskap og kompetanse som grunnlag for å ta i bruk IKT i skole- og opplæring.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert som fleksibelt nærstudium. Arbeidsformene vil være praktisk arbeid foran datamaskin, forelesninger/nettleksjoner og selvstudium. Det inngår 10 timer obligatorisk undervisning.

Arbeidsomfang

375-400 timer

Arbeidskrav

Studenten dokumenterer sitt arbeid med faget gjennom to arbeidskrav og et av arbeidskravene følger studenten frem til avsluttende eksamen. Studenten vil få tilbud om veiledning, og han/hun vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding etter førstegangsinnlevering av arbeidskravene. Studenten kan, etter at det er gitt tilbakemelding fra faglærer, bearbeide sine besvarelser.

Studenten vil få to arbeidskrav knyttet til ett eller flere av disse delemnene:

  • tekstbehandling, interaktiv tavle, regneark og presentasjonsverktøy.
  • bildebehandling, sosial programvare og interaktiv web.Internettbasert teknologi og programmering.

For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må arbeidskravene være avsluttet og vurdert til godkjent i henhold til krav og frister.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell muntlig eksamen på 30 minutter. Kandidaten presenterer og eksamineres i emnet (teller 70 prosent av karakter) og presenterer ett selvvalgt arbeidskrav (teller 30 prosent av karakter).  Kandidatens formidlingsevne inngår også som en del av den totale vurderingen

Tillatte hjelpemidler

Presentasjonsfiler og notater til valgt arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenten må ha bærbar PC med de programvarekrav som inngår på studiet.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Med forbehold om endringer.

Bertnes, Pål A. (2012). Faglig informasjon på Internett. Oslo: Abstrakt forlag. (kap. 6 og kap. 7) (Denne boken vil også bli brukt i emne 2).

Hannemyr Gisle, Liestøl Gunnar, Lüders Marika og Rasmussen Terje (2015). Digitale medier. Universitetsforlaget. (Denne boken vil også bli brukt i emne 2)

Wølner, Tor Arne (2015). Interaktive tavler i skolen. Endret undervisningspraksis. Bergen: Fagbokforlaget.

I tillegg kommer kompendium, momentliste over aktuelle kunnskaper i flere dataprogrammer og materiale fra ulike brukermanualer.