IKF221 Intercultural Bachelor Thesis

Alle versjoner:
IKF221 (2020—2021)
IKF221 (2019—2020)
IKF221 (2018—2019)
IKF221 (2017—2018)

Emnekode: IKF221

Emnenavn: Intercultural Bachelor Thesis

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført årsstudium i IKF, IK eller tilsvarende. En kan ta IKF221 samtidig med, eller etter IKF220.

IKF221 kan ikke tas før IKF220, eller som et selvstendig emne

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • Bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Gjennom oppgaven skal studenten fordype seg i interkulturelle tema og problemstillinger og skrive en bacheloroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om et avgrenset felt i interkulturell kommunikasjon, kulturforståelse og interkulturell samhandling nærmere angitt i bacheloroppgavens tittel.
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid innen det avgrensede feltet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg gjennom en en skriftlig framstilling i henhold til kravene for vitenskapelig arbeid og sakprosa
 • kan designe, planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt og kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan innhente, vurdere og bearbeide kvalitative data og relevant fagstoff og knytte dette til en problemstilling  på en vitenskapelig valid måte
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan forstå og forklare sammenhenger mellom empiri og teori

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om relevante faglige- og etiske problemstillinger i interkulturelle kontekster
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og mindre prosjekt selvstendig og, i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff om interkulturelle teorier, problemstillinger og løsninger på interkulturelle dilemma skriftlig

Innhold

Studenten skal fordype seg i et selvvalgt interkulturelt  tema og problemstilling og designe, planlegge og gjennomføre et lite men selvstendig forskningsprosjekt som munner ut i en bacheloroppgave. Studenten kan velge å gjøre et kortere etnografisk feltarbeid som del av bacheloroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

Obligatorisk prosjektskisseseminar. Ellers selvstudium og individuell veiledning.

Arbeidsomfang

Cirka 450 timer.

Arbeidskrav

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse på prosjektskisseseminar
 • Innlevering av prosjektskisse med problemstilling og særpensum til veileder. Må godkjennes før arbeidet med bacheloroppgaven kan igangsettes.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig bacheloroppgave på ca. 5000 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bacheloroppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Engelsk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Selvvalgt pensum på ca 1100s. settes opp i tilknytning til oppgavens tema og metode i samråd med veileder.