IKF220 Intercultural Theory and Practice

Alle versjoner:
IKF220 (2019—2020)
IKF220 (2018—2019)
IKF220 (2017—2018)

Emnekode: IKF220

Emnenavn: Intercultural Theory and Practice

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Årsstudium i interkulturell forståelse, årsstudium i interkulturell kommunikasjon eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • Bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Fordypningsemnet gir en mer grunnleggende forståelse av interkulturell teori og metode.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale teorier, verktøy og metoder innenfor studiet av teoretiske og praktiske sider ved interkulturelle møter med særlig vekt på deltagende observasjon og ulike former for intervju
 • har kunnskap om interkulturell kommunikasjon og samhandling og hvilke temaer, teorier og metoder som er best egnet til å belyse en relevant problemstilling samt få ny forståelse
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid innen interkulturelle studier og dets anvendelse
 • har kunnskap om interkulturelle studiers historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske interkulturelle problemstillinger og treffe begrunnede faglige valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling
 • kan anvende relevante faglige metoder, perspektiv og uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger i interkulturelle kontekster
 • kan formidle sentralt fagstoff, som interkulturelle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor det interkulturelle fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god interkulturell praksis og samhandling
 • kjenner til nytenkning om interkulturelle utfordringer og muligheter

Innhold

Emnet gir oversikt over og fordypning i interkulturell teori og kvalitative forskningsmetoder, og legger vekt på interkulturelle studiers historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, samt etiske aspekt og utfordringer i forskningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar i kombinasjon med forelesninger.

Arbeidsomfang

Cirka 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få karakter i emnet:

 • Obligatorisk innføringskurs
 • Deltagelse i gruppearbeid og framleggelse av sentrale teorier gjennom to presentasjoner i seminar.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Tre dagers hjemmeeksamen på ca. 3500 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan også leveres på engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Med forbehold om endringer

(Ca. 1120)

Bøker som må kjøpes i bokhandel eller lånes:

Calhoun, Craig, Mark Juergensmeyer, and Jonathan Vanantwerpen (eds.). 2012. Rethinking secularism. Oxford: Oxford University Press

Fife, Wayne. 2005. Doing fieldwork: ethnographic methods for research in developing countries and beyond. New York: Palgrave Macmillan.

Thomas, Nicholas. 1994. Colonialism’s Culture. Anthropology, Travel and Government. Oxford: Blackwell.

 

Litteratur merket med * foreligger som kompendium.

*Abu-Lughod, L. 2002. Do Muslim Women need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and its Others. American Anthropologist, 104: 3, 783-790. (8 s.)

Asad, Talal. 2012. 'Freedom of Speech and Religious Limitations'. In Rethinking secularism, eds. Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan Vanantwerpen, 283-297. Oxford: Oxford University Press. (14 s.)

*Biviano, Erin Lothes. 2012. ‘Worldviews on Fire: Understanding the Inspiration for Congregational Religious Environmentalism’. I Crosscurrents, Dec., s. 495-511 (16 s.)

*Blakkisrud, Helge. 2016. ‘Blurring the boundary between civic and ethnic: The Kremlin’s new approach to national identity under Putin’s third term. I Kolstå, Pål og Helge Blakkisrud (red.), The New Russian Nationalism: Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism 2000-2015. Edinburgh University Press. (25 s.)

*Bourdieu, Pierre. 1992. ‘The Practice of Reflexive Sociology (The Paris Workshop)’ in An Invitation to Reflexive Sociology. Polity Press. 218-260. (42 s.)

*Brendbekken, Marit. 2002. ‘Beyond Vodou and Anthroposophy in the Dominican-Haitian Borderlands. Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice, 46:3, (43 s.)

*Brubaker, R. 2014. Beyond Ethnicity. Ethnic and Racial Studies, 2014. Vol. 37, No. 5, 804–808, (4. s).

*Brubaker, R. 2002. Ethnicity without Groups. Arch. europ. sociol.,XLIII, (2) 2002, 163-189. (26 s.)

*Bursell, M. 2012. Name Change and Destigmatization among Middle Eastern Immigrants in Sweden. Ethnic and Racial Studies, 35:3, 471–487. ( 16 s.)

*Cantin, K. M. 2014. Process and Practice: Groupness, Ethnicity, and Habitus in Carpathian Rus.’ I: Nationalities Papers, 42:5, s. 848-866. (18 s.)

Calhoun, Craig. 2012. «Secularism, Citizenship, and the Public Sphere, in Rethinking secularism, eds. Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan Vanantwerpen Oxford: Oxford University Press (16 s.)

Casanova, José. 2011. 'The secular, Secularizations, Secularisms'. In Rethinking secularism, eds. Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan Vanantwerpen. Oxford University Press. (19 s.)

*Collins, Patricia Hill. 2001. 'Like one of the Family: Race, Ethnicity, and the Paradox of US National Identity', Ethnic and Racial Studies 24:1, s 3-28. (25 s.)

*Comaroff, Jean and John. 2010. ‘Africa Observed: “Discourses and Colonial Imagination”’, in Richard Grinker (et. al.) (ed.): Perspectives on Africa, A Reader in Culture, History, and Representation. Oxford: Wiley-Blackwell. (13 s.)

*Crenshaw, Kimberle. 1991. 'Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color', Stanford Law Review 43:6, s. 1241-1299. (58 s.)

*Evans-Prichard, E.E. 2010. ‘The Notion of Witchcraft Explains Unfortunate Events’ in Grinker, Richard et al. Perspectives on Africa, A Reader in Culture, History, and Representation. Oxford: Wiley-Blackwell. (7 s.)

Fife, Wayne. 2005. Doing fieldwork: ethnographic methods for research in developing countries and beyond. New York: Palgrave Macmillan. (163 s.)

*Foucault, Michel 1978. ‘Governmentality’ in The Foucault Effect. Studies in Governmentality. Graham Burchill et al (eds.). London: Harvester. Discipline and punish. The birth of the prison. London: Penguin. 87-104 (17 s.)

*Grinker, Richard. 2010. ‘Introduction: Africa in Perspective’, in Richard Grinker (et. al.) (ed.): Perspectives on Africa, A Reader in Culture, History, and Representation. Oxford: Wiley-Blackwell. (19 s.)

*Gullestad, M. 2002. Invisible Fences: Egalitarianism, Nationalism and Racism in Norway. J. Roy. anthrop. Inst. (N.S.) 8, 45-63 (17 s.)

*Gustafsson, Jan. 2006. Culture and Interculturality as Signs and Boundaries – a Semiotic Approach in Ø. Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.): Bridges of Understanding: Perspectives on Intercultural communication. Oslo: Unipub forlag. (15 s.)

*Horst, C. 2008. The transnational political engagements of refugees: Remittance sending practices amongst Somalis in Norway, Conflict, Security & Development,8:3, 317-339, (22 s.)

*Il Pai, Hyung. 2013. ‘Staging ‘Koreana’ for the Tourist Gaze: Imperialist Nostalgia and the Circulation of Picture Postcards’ in History of Photography, 37:3, s. 301-311. (11 s.)

 *Jacquemet, Marco. 2011. Crosstalk 2.0: Asylum and communicative breakdowns. I: Text & Talk, 31:4, s. 475-498. (23 s.)

*Jensen, I. 2006. The Aspect of Power in Intercultural Communication Practice. I: Dahl, Ø, Jensen, I. og Nynäs, P. 2006. Bridges of Understanding. Perspectives on intercultural communication. Bergen, Fagbokforlaget. s. 85-101. (16 s.)

*Kapferer, Bruce. 2003. Introduction. Outside All Reason: Magic, Sorcery and Epistemology in Anthropology. In Kapferer, Bruce (red.): Beyond Rationalism. Rethinking Magic, Witchcraft and Sorcery. London: Berghahn Books, s. 1-30 (29 s.).

*Meer, Nasar, and Tariq Modood. 2011. 'How does Interculturalism Contrast with Multiculturalism?', Journal of Intercultural Studies 33:2, s. 175-196. (20 s.)

*Park. 2014. ‘Picturing Empire and Illness.’ In Cultural Studies, 28:1, s. 108-141. (34 s.)


*Pinxten, W. and Lievens, J. (2014). The Importance of Economic, Social and Cultural Capital in Understanding Health Inequalities: Using a Bourdieu Based Approach in Research on Physical and Mental Health Perceptions. Sociology of Health & Illness 36:7, s. 1095-1110 (15 s.)

*Purkayastha, Bandana. 2010. 'Interrogating Intersectionality: Contemporary Globalisation and Racialised Gendering in the Lives of Highly Educated South Asian Americans and their Children', Journal of Intercultural Studies 31:1, s. 29-47. (18 s.)

*Sending, O.J. and Neumann, I.B. 2006. Governance to Governmentality: Analyzing NGOs, States, and Power. International Studies Quarterly, 50:3, s. 651-672 (21 s.)

*Stoll, David. 2013. ‘Strategic Essentialism, Scholarly Inflation, and the Political Litmus Test: The Moral Economy of Hyping the Contemporary Maya’, in Gabriela Vargas-Cetina (ed.): Anthropology and the Politics of Representation (Tuscaloosa: University of Alabama Press. S. 33-48 (15 s.)

Thomas, Nicholas. 1994. Colonialism’s Culture. Anthropology, Travel and Government. Oxford: Blackwell. (195 s)

*Valenta, M. 2010. State Assisted Integration: Refugee Integration Policies in Scandinavian Welfare States: the Swedish and Norwegian Experience. Journal of Refugee Studies 23: 4, s. 463-483. (20 s.)

*Valtonen, K. 2001. Immigrant integration in the welfare state: Social work's growing arena. European Journal of Social Work, 4:3, 247-262. (15 s.)

*Vertovec, Steven. 2012 '"Diversity" and the Social Imaginary', European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie 53:3, s. 287-312. (25 s.)

*Watkins, D.C et al (2016). Introduction to the Special issue on the Intersections of race, Gender and Class in the Wake of a National Crisis: The State of Black Boys and Men Post-Ferguson. Journal of Men’s Studies 24:2, s. 119-129. (10 s.)

*Winch, Peter. 2010. 'Understanding a Primitive Society'. In Perspectives on Africa, A Reader in Culture, History, and Representation, ed. Richard Grinker et al., 257-269. Oxford: Wiley-Blackwell. (22 s.)