3IK131 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Alle versjoner:
3IK131 (2019—2020)

Emnekode: 3IK131

Emnenavn: Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Undervisningssemester:

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse

 

Innledning

Emnet gir studenten en innføring i interkulturell kommunikasjon. Emnet gir et teoretisk fundament til å tolke, beskrive og analysere interkulturelle muligheter og utfordringer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion, samfunn, globalisering
 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan samfunn og kultur oppstår, vedlikeholdes og endres
 • har forståelse av andres og eget samfunn som sosialt konstruert virkelighet
 • har kjennskap til sentrale faglige diskusjoner om globalisering og globaliseringens kulturelle virkning på lokal kultur
 • har kunnskap om religion og dens betydning i ulike kulturelle kontekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på sentrale problemstillinger om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion, samfunn, globalisering
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff i henhold til god vitenskapelig skikk for kildekritikk, referering og fremstille fagstoffet på en måte som belyser en interkulturell problemstilling
 • kan identifisere og reflektere rundt interkulturell kommunikasjonssituasjoner

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig, og gjennom faglig reflekterte uttrykksformer

Innhold

3IK131-1 Konstruksjon av samfunn og kultur Her gis en innføring i hvordan samfunn og kultur skapes og vedlikeholdes, med noen grunnleggende samfunnsvitenskapelige perspektiver på forholdet mellom materielle, sosiale og kulturelle vilkår.

3IK131-2 Kultur og kommunikasjon Her presenteres kommunikasjonsteoretiske perspektiver på det interkulturelle møtet mellom mennesker.

3IK131-3 Religion og samfunn Dette delemenet gir en bred samfunnsvitenskapelig tilnærming til religionens plass i ulike samfunn.

3IK131-4 Globalisering Her gis en innføring i samfunnsvitenskapelige forståelser av globaliseringen, og hvordan globaliseringsbegrepet forstås i et historisk perspektiv.  

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene får tilbud om forelesninger, nettleksjoner og seminarer.

Arbeidsomfang

Ca. 400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Obligatorisk undervisning (ca. 8-10 timer - 80 % oppmøte).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Fire dagers individuell hjemmeeksamen (3000 ord pluss/minus 15 prosent).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk og engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper IKF110 Innføring i interkulturell forståelse med 15 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Pensum

Med forbehold om endring.

Pensum (1000 s.)

Pensumlitteratur merket med ¤ foreligger i elektronisk kompendium.

3IK131-1 Konstruksjon av samfunn og kultur (188 s.)

Eriksen, Thomas Hylland: Små steder, store spørsmål: innføring i sosialantropologi (Oslo: Universitetsforlaget, 2010; 3 utg.) (287 s.)

3IK131-2 Kultur og kommunikasjon  (310 s.)

Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013), (310 s.)

3IK131-3 Religion og samfunn (355 s.)

¤ Durkheim, Emile: "The Elementary Forms of Religious Life" i i Lambek, Michael (red.): A Reader in the Anthropology of Religion (Malden: Blackwell, 2002) (23 s.)

¤ Freed, Stanley A. og Ruth S. Freed: "Taraka's Ghost" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson, 2006) (7 s).

¤ Geertz, Clifford: "Religion as a Cultural System", i The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973) (40 s.)

¤ Gmelch, George: "Baseball Magic" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson, 2006) (11 s).

Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.). 2012. Religionens rolle i bistand og utvikling. (Kristiansand: Portal forlag), s. 12-153 (142 s.)

¤ Larsen, Kjersti: "Kosmologi og rituelt liv" i Nielsen, Finn Sivert og Olaf H. Smedal (red.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien (Bergen: Fagbokforlaget, 2000) (30 s.)

¤ Smart, Ninian: The World's Religions (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 10-28 (29 s.)  

3IK131-4 Globalisering (202 s.)

Eriksen, Thomas Hylland. Globalisering: Åtte nøkkelbegreper. (Oslo: Universitetsforlaget, 2008) (192 s.)

¤ Økland, Øyvind: «Å forstå ungdom i en ny global virkelighet» i Øyvind Økland (red.): Innvandrerungdom og mediebruk. Norsk-somalisk ungdom i en global medieverden. (Kristiansand: Portal forlag 2013) (10 s.)