3JO201 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Alle versjoner:
3JO201 (2021—2022)
3JO201 (2020—2021)
3JO201 (2019—2020)
3JO201 (2018—2019)
3JO201 (2017—2018)

Emnekode: 3JO201

Emnenavn: Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse, eller tilfredsstille krav til realkompetanse etter gjeldende regler.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i som valgfritt emne i bachelor i journalistikk

Innledning

Emnet gir studenten en innføring i interkulturell kommunikasjon. Emnet gir et teoretisk fundament til å tolke, beskrive og analysere interkulturelle muligheter og utfordringer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier om samfunn, kultur, interkulturell kommunikasjon og religion
 • har kunnskap til ulike teoretiske perspektiver på hvordan samfunn og kultur oppstår, vedlikeholdes og endres
 • har forståelse av eget og andres samfunn som sosialt konstruert virkelighet
 • har kunnskap om religion og dens betydning i ulike kulturelle kontekster
 • har kunnskap om faglige perspektiver på interkulturell kommunikasjon
 • har kjennskap til aktuell og relevant forskning innen fagfeltet interkulturell kommunikasjon

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på sentrale problemstillinger om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion og samfunn
 • finne, vurdere og henvise til fagstoff i henhold til god vitenskapelig skikk for kildekritikk og referering samt fremstille fagstoffet på en måte som belyser en interkulturell problemstilling
 • kan identifisere og reflektere rundt interkulturelle kommunikasjonssituasjoner

Kompetanse 

Studenten

 • kan skriftlig presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, og gjennom faglig reflekterte uttrykksformer  

Innhold

1. Konstruksjon av samfunn og kultur Her gis en innføring i hvordan samfunn og kultur skapes og vedlikeholdes, med noen grunnleggende samfunnsvitenskapelige perspektiver på forholdet mellom materielle, sosiale og kulturelle vilkår. 2. Kultur og kommunikasjon Her presenteres kommunikasjonsteoretiske perspektiver på det interkulturelle møtet mellom mennesker. 3. Religion og samfunn Dette delemnet gir en bred samfunnsvitenskapelig tilnærming til religionens plass i ulike samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet har obligatoriske innføringsdager (tre dager). Studentene får videre tilbud om jevnlige forelesninger, nettleksjoner, podcast, seminarer, film- og diskusjonssamlinger. Organiseringen av JO201 med bruk av nettleksjoner og podcast, innebærer at emnet kan tas både som lokalstudium og fjernstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen: a) Innføringskurset skal være gjennomført (3 dager - 80 % oppmøte). b) Rapport fra observasjonsøvelse (følger bestemte retningslinjer).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Rapporten vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere bearbeidet oppgave én gang i samme semester.  

Avsluttende vurdering

 • Vurderingen av 3JO201 består av en to dagers hjemmeeksamen (2000 ord pluss/minus 15 prosent).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 3IK101 med 10 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Pensumlitteratur merket med ¤ finnes i digitalt kompendium

JO201-1 Konstruksjon av samfunn og kultur Pensum (251 s.)

Eriksen, Thomas Hylland: Små steder, store spørsmål: innføring i sosialantropologi (Oslo: Universitetsforlaget, 2010; 3 utg.), kap. 1-16.

JO201-2 Kultur og kommunikasjon Pensum (226s.)

Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013), kap. 1-8 og 11.

JO201-3 Religion og samfunn Pensum (s. 176)

Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.). 2012. Religionens rolle i bistand og utvikling. (Kristiansand: Portal forlag), s. 7-97 og 111-137.

¤ Larsen, Kjersti: "Kosmologi og rituelt liv" i Nielsen, Finn Sivert og Olaf H. Smedal (red.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien (Bergen: Fagbokforlaget, 2000) (30 s.)

¤ Smart, Ninian: The World's Religions (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 10-28 (29 s.)  

(s. 653)