3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

Alle versjoner:
3KL106 (2024—2025)
3KL106 (2023—2024)
3KL106 (2022—2023)
3KL106 (2021—2022)
3KL106 (2020—2021)
3KL106 (2019—2020)
3KL106 (2018—2019)
3KL106 (2017—2018)

Emnekode: 3KL106

Emnenavn: Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.  

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til den kristne troens innhold.  

Relevans i studieprogrammet

Emnet ivaretar viktigheten av å innrette kristen apologetikk spesifikt på utfordringene i ungdommens livsverden. Emnet er en teoretisk variant av KL104.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har kunnskap om de unges livsverden, med særlig henblikk på medie- og livssynsmangfoldet 
 • har kjennskap til aktuelle spørsmål og innvendinger mot kristen tro
 • har kjennskap til grunnleggende tema i kristen apologetikk

Ferdigheter:

 • kan møte de unge der de er, med en helthetlig kristen apologetikk
 • kan møte de mest aktuelle spørsmål og innvendinger mot kristen tro

Generell kompetanse:

 • kan reflektere over hvordan en kan møte sentrale utfordringer i relasjonen mellom livssynsmangfoldet, kristen tro og den unges livssynsdanning
 • har frimodighet i å forsvare og begrunne kristen tro

Innhold

Emnet består av tre deler:

1. Ungdommens livsverden og kristen apologetikk

Denne delen retter fokus mot sentrale aspekt ved den unges aktuelle livsverden og utforsker apologetikkens relevans i denne konteksten.

 2. Ungdom, trosopplæring og kristen apologetikk

Denne delen retter fokus på utfordringer og muligheter i formidling av kristen tro som sann og troverdig i møte med de unge - som i sin livssynsdanning omgis av en livsverden preget av medie- og livssynsmangfold. Konteksten er trosopplæring og disippelgjøring på menighetsarenaen.

 3. Ungdom, evangelisering og kristen apologetikk

Denne delen utforsker relevante verktøy til bruk i formidling av kristen tro som sann og troverdig i møte med ulike grupper av unge som ikke bekjenner kristen tro.  

Arbeids- og undervisningsformer

For både fjernstudenter og lokale studenter gjelder tre til fire innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer. Arbeidsoppgaven hjelper studenten inn i fagstoffet.

For fjernstudenter skjer den påfølgende undervisningen i form av nettleksjoner og podcasts. For lokale studenter gis undervisning med vekt på forelesninger, seminarer og workshops av tilsvarende omfang.  

Arbeidsomfang

Cirka 375 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a. Deltakelse på minst 80 % av tre dagers obligatorisk innføringskurs.

b. Arbeidsoppgave på 1000 ord.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL106 består av følgende deler og vekting:

 • Case om kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv. Omfang på 1500 ord (pluss/minus 15 prosent). (Utgjør 40 prosent.)
 • Formidlingsprosjekt med fokus på trosopplæring eller evangelisering. Omfang tilsvarende 1000 ord (pluss/minus 15 prosent). (Utgjør 30 prosent.)
 • Refleksjonsnotat om utfordringer og muligheter for kristen apologetikk i møte med aktuell ungdomskultur.  Omfang på 1000 ord (pluss/minus 15 prosent) (Utgjør 30 prosent.)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 • Emnet er en teoretisk variant av 3KL104, og kan ikke tas sammen med dette.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Med forbehold om endringer

¤ Stjernemerket pensum finnes i kompendium som ligger elektronisk på itslearning.

1. Ungdommens livsverden og kristen apologetikk (396 sider)

2. Ungdom, trosopplæring og kristen apologetikk (483 sider)

 • ¤ Dahle, Lars: «Apologetiske anliggender for kristne formidlere og fagpersoner» i Theofilos nr 1 2009, s.12-30 (18 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: «Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag» i Dansk Tidsskrifte for Teologi og Kirke vol 44 nr 2 2017, s. 139-159 (20 s.).
 • ¤ Hinderaker, Bjørn: «En helhetlig religionspedagogisk tilnærming til sannhetsspørsmålet- Sluttrapport fra trosopplæringsprosjektet Hvorfor akkurat Jesus?» i Theofilos vol 8 nr 2 2016 s. 277-288 (11 s.).
 • Keller, Timothy: Gud? Kristen tro møter moderne skepsis (Oslo: Lunde Forlag, 2013) s.3-96, 127-212 (178 s.).
 • Møllerbråten, Tom Arne: Tro under tvil. Tanker fra en kristen skeptiker (Oslo: Verbum, 2015) s.14-141 (127 s.).
 • Møllerbråten, Tom Arne: «Hvordan håndtere tvil?» online foredrag på http://snakkomtro.com/hvordan-handtere-tvil/ (61 min)
 • ¤ Nordheim, Bård Eirik Hallesby: «Kapittel 2: Back to Basics» i Teologi for kristent ungdomsarbeid. Kan tru praktiserast? (Bergen: Fagbokforlaget, 2008) s. 29-60 (31 s.)
 • ¤ Redse, Arne: «Særmerke ved den kristne trusopplæringa» i Simonnes, Asbjørn (red): Digital trusopplæring (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011), s. 175- 190 (14 s.).
 • ¤ Simonnes, Torbjørn: «Den digitale arenaen og trusopplæringa. Intervju med Margunn Serigstad Dahle» i Simonnes, Asbjørn (red): Digital trusopplæring (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011), s 234-242 (8 s.).
 • ¤ Sveinall, Arne Tord «Sjelesorg og de unge» i Theofilos vol 4 nr 2 2012 s.105-120 (15 s.).

Anbefalte ressurser:

3. Ungdom, evangelisering og kristen apologetikk (458 sider)

Anbefalte ressurser: