MGL1KH101 Kunst og håndverk 1 1-7

Alle versjoner:
MGL1KH101 (2022—2023)
MGL1KH101 (2021—2022)
MGL1KH101 (2020—2021)
MGL1KH101 (2019—2020)
MGL1KH101 (2018—2019)
MGL1KH101 (2017—2018)

Emnekode: MGL1KH101

Emnenavn: Kunst og håndverk 1 1-7

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i Grunnskolelærerutdanning 1-7

Innledning

I Kunst og håndverk 1 arbeides det med faglige og didaktiske tema som er relevante for alle som skal undervise i kunst og håndverk på trinnene 1-7. Det er tett veksling mellom praktisk arbeid, teori og refleksjon slik at studenten skal få nærhet til praksisfeltet og innsikt i hvordan elever utvikler forståelse og ferdigheter i kunst og håndverksfaglige emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om relevante materialer, teknikker, redskap og estetiske virkemidler
 • har kunnskap om hvordan analoge og digitale uttrykksformer innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst kan tolkes og brukes som utgangspunkt for barns skapende arbeid i begynneropplæringen
 • har kunnskap om barns to- og tredimensjonale ytringsformer med tilhørende teorier om estetiske læringsprosesser, leik og kreativitet
 • kjenner til hvordan ulike medier kan brukes til formidling og faglig oppdatering
 • kjenner til gjeldende regler om opphavsrett, personvern og kildekritikk også ved bruk av bilder og andre visuelle ressurser.
 • har generell kunnskap om hovedretninger innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst i ulike kulturer til ulike tider og om skolefaget kunst og håndverks historie

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan arbeide målrettet med ideutvikling, dokumentasjon og vurdering, også av egne skapende prosesser
 • kan formidle mangfoldet i lokal og global kunst- og formkultur på varierte måter og med det stimulere til helhetstenkning og miljøbevissthet
 • kan formidle valg av inspirasjonskilder, arbeidsmetoder, virkemidler, materialer, teknikker, verktøy og læremidler
 • kan bruke og vedlikeholde redskap, utstyr og maskiner og ta ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet på verkstedene (HMS-rutiner)
 • kan bruke tegning både som språkform og som verktøy i skissearbeid, konseptutvikling og arbeidstegninger i gitt målestokk
 • kan bruke fagets innhold, arbeidsmåter og teori i undervisningsplanlegging, gjennomføring og læringsorientert vurdering på en måte som ivaretar tilpasset opplæring og de fem grunnleggende ferdighetene
 • kan organisere utstillinger av elevarbeider og på andre måter synliggjøre faget på ulike arenaer

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • er fortrolig med erfaringsbasert læringsformer og har innsikt i hvordan selvstendige undersøkelser og skapende arbeidsformer kan bidra til å løse ulike formrelaterte problem
 • kan gjøre rede for hvordan skapende arbeid med materialer utfordrer sanser, engasjerer følelser, krever konsentrasjon og aktiviserer kroppen
 • ser elevenes kulturelle forskjeller som en ressurs og kan utnytte mangfoldet som utgangspunkt for meningsfulle oppgaver, respekt og anerkjennelse.
 • kan gjøre rede for hvordan valg av materialer, arbeidsformer og tema bidrar til gjenbruk, vedlikehold og omtanke for miljøet
 • kan innby andre fag til praktisk, teoretisk og didaktisk samarbeid og generere tverrfaglige arbeids- og forståelsesformer

Innhold

Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk og estetisk skapende handling, og kritisk refleksjon. Faget er forankret i kommunikasjons- og produksjons-former knyttet til visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne og kompetanse utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser. Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet, og sammenhengen mellom disse.

Kunst og håndverk 1 gir grunnleggende opplæring i kunst, design og arkitektur. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetoder og ulike slags medier knyttet til begynneropplæring i gjeldende læreplan for 1.-7. trinn i grunnskolen. Emnet vektlegger arbeid med håndverk, materialer, redskap og teknikker. Leik, ferdighetstrening og utforskning står sentralt. Materialer, farger, former og digitale uttrykk bearbeides med metoder og verktøy tilpasset 1.-7. trinn. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er en integrert del av arbeidet. Undervisningen tar opp skolefagets historie frem til i dag og legitimerer det som allmenndannende. Den forbereder studenten på sitt yrke med praktiske øvinger relatert til fagets vitenskapelige perspektiver og metoder. Egne erfaringer i faget skal utvikle studentene til gode veiledere for elevene i deres skapende prosesser og gi kunnskap i lærings- og støtteformer som fremmer elevenes faglige utvikling. Studenten skal kunne bruke ulike vurderingsformer som fremmer elevenes læring.

Arbeids- og undervisningsformer

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i

 • forelesninger
 • seminar
 • øvelser og praktisk arbeid individuelt og i grupper
 • veiledning individuelt og i grupper
 • selvstudium og eget arbeid i verksted
 • muntlig presentasjon
 • skriftlig innlevering
 • dokumentasjon av arbeidsprosess
 • arbeidsoppgaver i praksisskolene
 • ekskursjoner

Alle læringsaktiviteter er obligatoriske.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca. 900 timer

Dette omfatter også selvstudium og eget arbeid i verksted.

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse).
 • Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon av prosessene. Generelle og kunstdidaktiske refleksjoner inngår som en del av denne dokumentasjonen.
 • Skriftlig oppgave
 • Gjennomført praksis*
 • Prosjekt knyttet til praksis, med etterfølgende muntlig framføring individuelt eller i gruppe

*Gjelder ikke studenter som ikke følger 5-årig GLU. Studenter i 4.år følger egen praksisplan.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell eksamen:

Mappevurdering: Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon i form av arbeidsbok presenteres i en eksamensutstilling.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på Kunst og håndverk 2 (GLU 1-7).

Praksis

Det henvises til egen praksisplan.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Alminnelig god fysisk og psykisk helse for å kunne delta i arbeid på verkstedene.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Med forbehold om endringer.

Anter, K.F. (1996). Farge og arkitektur. I: Smedal, G., Farge overalt. Vollen: Tell forlag (s. 125-139).

Bagnall, B. (1997): Teikne-male: Et komplett kurs. Oslo. Teknologisk forlag (s. 128-137 og s. 244-257).

Breiset, R. & Gunnerød, G. (2001). Telgje, spikke, smi: Med kvass kniv i rått tre. Oslo: Norges Husflidslag.

Bråten, I. & Kvalbein. Å. (2014). Ting på nytt: En gjenbruksdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s.11-141)(103 sider)

Danbolt, G. (1999). Blikk for bilder: Formidling av billedkunst til barn og ungdom, Oslo: Norsk kulturråd. Tilgjengelig som e-bok: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092300121

Danbolt, G. & Kjerschow. M. (1996).Billedspor 1: Kunst- og kulturhistorie. Fra istid til renessanse. Vollen: Tell. Tilgjengelig som e-bok:http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2010113005078

Danbolt, G.& Kjerschow, M. (1996).  Billedspor 2:Kunst- og kulturhistorie:Frabarokken til vår egen tid. Vollen: Tell Forlag. Tilgjengelig som e-bok: http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?&urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2009112600018

Dukan, J. (2007). Fargelære: En praktisk oppslagsbok for alt som har med farge å gjøre. Oslo: Lunde Forlag (s. 9-11 og s. 13-16).

Edwards, B. (2008). The NewDrawing on the Right Side of the Brain. Workbook. New York: Tarcher /Putnam, a member of Penguin Putnam Inc. (s. 28-227).

Einmo, A.P. & Hestad. A.G. (1999). Harde og plastiske materialer. Vollen: Tell forlag. Tilgjengelig som e-bok: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010072723002

Granum, E. (1983). Vi ser på kunst: En nøkkel til kunstopplevelsen. Oslo: Aschehoug (s 58-59).

Gunnarsjaa, Arne (2001). Arkitekturhistorie: En kort innføring i byggekunst. Oslo: Abstrakt forlag AS. (s.6 - 91).

Haabesland, A. Å. & Vavik. R. (2000). Kunst og håndverk – hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget (s. 128-206). (60 sider)

Leborg, C. (2004). Visuell Gramatikk. Oslo: Abstrakt forlag (80 sider)

Lerdahl, E. (2007). Slagkraft: Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Limstrand, K. & Abrahamsen, G. (2009). Bedre vurdering i kunstfagene. Bodø: Najonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Tilgjengelig på nett: http://www.kunstkultursenteret.no/wips/1908525829/

Nielsen, L.M. (2009). Fagdidaktikk for kunst og håndverk. I går - i dag - i morgen. Oslo: Universitetsforlaget.

Oslo Kommune Utdanningsetaten (2009). Vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet: Veileder. Oslo: Oslo kommune, Utdanningsetaten. (24 sider)

Paulsen, B. (1999). Det skjønne. Oslo: Ad Notam Gyldendal (s. 11-29).

Thorsnes, Tollef (2014). Grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk. I: K.Skovholt (red). Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser. (s.240-263). Oslo: Cappelen Damm.

Timenes, K. (1997). Tekstil: teknikker og oppgaver, Kristiansand: Høyskoleforlaget. Tilgjengelig som e-bok: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010040605062

*Yttredal, C.P. (2012). Lys: Farge, design og kommunikasjon. Bergen: Fagbokforlaget (s. 43-61).

Øidvin, R. (2000). Skupturkomposisjon. Form, 34(4), 32-37.