VULES2AK Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2,Modul 1: Lese- og skriveoppl. når lesing og skriving er utfordrende

Alle versjoner:
VULES2AK (2019—2020)

Emnekode: VULES2AK

Emnenavn: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2,Modul 1: Lese- og skriveoppl. når lesing og skriving er utfordrende

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet2 er et studium for lærere på grunnskolens barnetrinn.

Opptakskrav

 • Godkjent lærerutdanning
 • Bestått Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet1
 • Studenter som får studieplass må være tilsatt i skolen i studieperioden (ved eventuell ledig plass kan dette fravikes)

Det er en forutsetning at deltagerne har kontakt med en barneskole der de har mulighet for å hente inn materiale og ta del i læringsarbeid.

Innledning

Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet er et resultat av Kunnskapsdepartementets strategi for videreutdanning av lærere, Kompetanse for kvalitet. Faget er praksisrettet ved at deltagernes yrkeserfaring i størst mulig grad skal knyttes til og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen.

 

I Kunnskapsløftet legges det vekt på elevenes evne til å lese og skrive ulike tekster på ulike måter, både for å lære og for å oppleve. Det legges også vekt på elevenes forståelse av egen lese- og skriveutvikling. Lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag. Lesing og skriving er slik grunnleggende ferdigheter. Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes lese- og skriveutvikling.

Studiet vil fokusere på både de tekniske og de kommunikative sidene ved lesing og skriving av skriftlige og sammensatte tekster, samt tilpasset lese- og skriveopplæring.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • viktige forutsetninger for utvikling av skriftspråklig kompetanse
 • teorier og nyere forskning om generelle og spesifikke lese- og skrivevansker
 • hvordan en kan kartlegge språk-, lese- og skriveferdigheter
 • hvordan en kan forebygge og iverksette tiltak knyttet til lese- og skrivevansker
 • lesing og skriving når norsk er andrespråket
 • mellomspråksutvikling
 • læreplaner og kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk
 • migrasjonslitteratur og litteraturformidling for minoritetsspråklige

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, bruke og vurdere ulike undervisningsmetoder for å fremme lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter fra 1. til 7. trinn, både for elever for elever med lese- og/eller skrivevansker og elever med norsk som andrespråk
 • kartlegge språk-, lese- og skriveferdigheter, både for elver med norsk som første- og andrespråk, og sette i verk relevante tiltak for å gi tilpasset opplæring
 • oppdage lese- og skrivevansker
 • vurdere undervisningsmateriell som støtter språkutviklingen og utvikling av lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, som for eksempel lettlesbøker og annen litteratur, lydbøker, spill og IKT som verktøy
 • reflektere over egen praksis i lys av teorier og forskning om lese- og skrivevansker og andrespråksdidaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • er en sikker språkbruker, både muntlig og skriftlig
 • kan legge til rette for at arbeidet med lesing og skriving av fag- og skjønnlitteratur styrker alle elevers læring og danning
 • har informasjonskompetanse og digital kompetanse
 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon over egen praksis
 • kan arbeide selvstendig, og sammen med andre, med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i og på tvers av fag
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid i eget klasserom
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til medstudenter og eget kollegium

Innhold

 • Lese- og skrivevansker
  • Generelle og spesifikke vansker
  • Observasjon og kartlegging
  • Forebygging og tilpassing
  • Læringsmiljø og opplæring som fremmer god utvikling i alle fag
 • Lesing og skriving når norsk er andrespråket
  • Språklig og kulturelt mangfold - muligheter og utfordringer
  • Læreplaner og veiledninger, lover og regelverk
  • Vurdering og kartlegging
  • Andrespråkslæring
  • Læringsmiljø og opplæring som fremmer god utvikling i alle fag

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert, men med tre obligatoriske samlinger over to dager (torsdager og  fredager). På samlingene vektlegges undervisning, studentaktive læringsformer og erfaringsutveksling. Studentene vil bli delt inn i faste grupper som arbeider sammen både på samlingene og på nettet. Læringsarbeidet vil søke å knytte sammen lærernes egen undervisningserfaring og -praksis med relevant teori.

Kontakten mellom samlingene, både studentene imellom og mellom fagveileder og student, vil foregå på den læringsplattformen NLA Høgskolen benytter. Studentene skal møtes til nettsamlinger og gi hverandre respons på fagtekstarbeid. Fagveileder vil bidra med innspill og veiledning.  

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer inkludert selvstudium

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være godkjente før studentene kan levere inn fagtekst og refleksjonsnotat til avsluttende vurdering.

Arbeidskrav

 • Tre muntlige framlegg i gruppe med refleksjonsnotat
 • Deltakelse i fem nettsamlinger
 • Ett refleksjonsnotat fra nettsamling
 • Utkast til fagtekst som fagveileder og medstudent(er) skal respondere på
 • Respons på en medstudents fagtekst
 • Oppmøte på samlingene
 • Litteraturliste over selvvalgt pensum

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Fagtekst
 • Refleksjonsnotat knyttet til arbeidet i modulen

Studentene vurderes etter sin evne til å bruke sine kunnskaper i et selvstendig arbeid med en fagdidaktisk problemstilling. Fagteksten knyttes til praksis og arbeides fram gjennom veiledning / respons fra fagveileder og medstudent(er). I refleksjonsnotatet skal studentene drøfte læringsutbyttet av arbeidet i modulen.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det vil bli gitt karakter etter en gradert skala fra A til F, der A er beste og E er laveste ståkarakter.  

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Pensum

Kommer.