VULES2BK Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2,Modul 2: Lese- og skriveveilederen

Alle versjoner:
VULES2BK (2019—2020)

Emnekode: VULES2BK

Emnenavn: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2,Modul 2: Lese- og skriveveilederen

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet2 er et studium for lærere på grunnskolens barnetrinn.

Opptakskrav

 • Godkjent lærerutdanning
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet1.
 • Studenter som får studieplass må være tilsatt i skolen i studieperioden (ved eventuell ledig plass kan dette fravikes)

Det er en forutsetning at deltagerne har kontakt med en barneskole der de har mulighet for å hente inn materiale og ta del i læringsarbeid.

Innledning

Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet2 omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for Modul 2: Lese- og skriveveilederen.

Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet er et resultat av Kunnskapsdepartementets strategi for videreutdanning av lærere, Kompetanse for kvalitet. Faget er praksisrettet ved at deltagernes yrkeserfaring i størst mulig grad skal knyttes til og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen.

 

I Kunnskapsløftet legges det vekt på elevenes evne til å lese og skrive ulike tekster på ulike måter, både for å lære og for å oppleve. Det legges også vekt på elevenes forståelse av egen lese- og skriveutvikling. Lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag. Lesing og skriving er slik grunnleggende ferdigheter. Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes lese- og skriveutvikling.

Studiet vil fokusere på både de tekniske og de kommunikative sidene ved lesing og skriving av skriftlige og sammensatte tekster, samt tilpasset lese- og skriveopplæring.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • forskning og nyere teorier om fagovergripende, fagspesifikk og kritisk literacy
 • opplæring i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • lesestimulering og skriveinspirasjon
 • lese- og skriveveilederrollen
 • skoleutvikling
 • valgt fordypningsemne
 • hvordan digitale verktøy kan utnyttes hensiktsmessig i lese- og skriveopplæringen

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere lese- og skriveopplæringen i ulike fag og på ulike trinn, og reflektere over valgene i lys av relevant teori
 • til god lese- og skriveutvikling, og legge til rette for at elevene vurdere og bruke ulike undervisningsmetoder i lese- og skriveopplæringen fra 1. til 7. trinn for alle elever
 • stimulere elevene utvikler seg som engasjerte, bevisste og kritiske lesere og skrivere
 • kan legge til rette for at arbeidet med lesing og skriving av fag- og skjønnlitteratur styrker alle elevers læring og danning
 • veilede ledelse og kollegaer, elever og foresatte i lese- og skriveutvikling
 • bruke relevante praktiske og teoretisk kunnskap i et utviklingsarbeid, og kan evaluere og videreutvikle dette
 • formidle kunnskap om fordypningsemnet sitt og andre aktuelle lese- og skrivefaglige emner til aktuelle målgrupper

Generell kompetanse

Studenten

 • er en sikker språkbruker, både muntlig og skriftlig
 • har informasjonskompetanse og digital kompetanse
 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon over egen praksis
 • kan arbeide selvstendig, og sammen med andre, med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i og på tvers av fag
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til medstudenter og eget kollegium
 • kan bidra til å utvikle lokale lese- og skriveplaner, og kan benyttes som lese- og skriveveileder i eget kollegium

Innhold

 • Lese- og skriveveilederrollen
 • Utviklingsarbeid
 • Lesestimulering og skriveinspirasjon
 • Informasjonskompetanse og digital kompetanse
 • Valgfri fordypning innen leseveiledning knyttet til følgende emner:
  • Begynneropplæringen
  • Den andre lese- og skriveopplæringen
  • Lese- og skriveopplæring når lesing er utfordrende

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert, men med tre obligatoriske samlinger over to dager (torsdager og  fredager). På samlingene vektlegges undervisning, studentaktive læringsformer og erfaringsutveksling. Studentene vil bli delt inn i faste grupper som arbeider sammen både på samlingene og på nettet. Læringsarbeidet vil søke å knytte sammen lærernes egen undervisningserfaring og -praksis med relevant teori.

Kontakten mellom samlingene, både studentene imellom og mellom fagveileder og student, vil foregå på den læringsplattformen NLA Høgskolen benytter. Studentene skal møtes til nettsamlinger og gi hverandre respons på arbeidet med fordypningsoppgaven. Fagveileder vil bidra med innspill og veiledning.  

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer inkludert selvstudium

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være godkjente før studentene kan levere inn fagtekst og refleksjonsnotat til avsluttende vurdering.

Arbeidskrav

 • Tre muntlige framlegg i gruppe med refleksjonsnotat
 • Deltakelse i tre nettsamlinger
 • Utkast til fordypningsoppgave som fagveileder og medstudent(er) skal respondere på
 • Respons på en medstudents utkast til foredrag
 • Oppmøte på samlingene
 • Litteraturliste over selvvalgt pensum

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Foredrag
 • Muntlig eksaminasjon

Avsluttende vurdering består av et foredrag og en påfølgende eksaminasjon. Foredraget skal knyttes til utviklingsarbeid og valgt fordypningsemne, og skal ha eget kollegium som målgruppe. Eksaminasjonen tar utgangspunkt i lese- og skriveveilederrollen.

Studenten vurderes etter sine fagdidaktiske kunnskaper og sin refleksjonsevne knyttet til lese- og skriveveilederens ulike roller.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon blir gitt i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det vil bli gitt karakter etter en gradert skala fra A til F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. 

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Pensum

Kommer.