GL17MUS1BDES Musikk 1 1.-7.trinn modul 2 desentralisert

Alle versjoner:
GL17MUS1BDES (2019—2020)

Emnekode: GL17MUS1BDES

Emnenavn: Musikk 1 1.-7.trinn modul 2 desentralisert

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fulgt undervisningen på modul 1 for å ta modul 2.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i desentralisert lærerutdanning.

Frittstående enkeltemne som videre- eller etterutdanning.

Innledning

Musikk 1, 1 – 7, er rettet inn mot grunnskolelærerutdanningens 1. - 7. trinn.

Musikk 1 er bygget opp av to moduler á 15 stp. Minste kompetansegivende enhet for dette faget er 30 studiepoeng. Musikk 1 tilbys organisert som 30 studiepoeng over to semestre.

Modul 2 består av tre samlinger i Oslo (en samling à tre dager og to samlinger à to dager) og fire nettsamlinger.

Musikkfaget i grunnskolen har som mål å gi elever musikkopplæring slik at de kan ta aktivt del i musikk gjennom musisering, komponering og lytting. I musikkstudiet i lærerutdanningene for grunnskolen er det derfor lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom lærerstudentenes egen musikalske utvikling og deres fagdidaktiske kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning. 
 
Faget skal gi grunnleggende innsikt i musikk som et utøvende, skapende og lyttende fag, estetiske læringsprosesser og kreativitet, den norske og internasjonale musikkarven, i musikk som flerkulturelt samfunnsfenomen og i musikk som identitetsskapende uttrykksform. Det skal gi grunnlag for studentenes allmenne danning og deres faglige vekst. Faget skal gi studentene opplæring slik at de kan ta aktivt del i kultur-, skole- og fagutvikling i sitt framtidige yrke. Arbeidet med faget skal på alle nivå omfatte forskningsbasert kunnskap og erfaring knyttet til de aktivitets- og erkjennelsesformene vi finner i musikkfaget i gjeldende læreplaner for grunnskolen og i praksisfeltet. Studiet skal gi grunnlag for musikkfaglig samarbeid med andre fag og instanser utenom skolen. Utvikling av de utøvende, personlige og kunstneriske sidene ved musikkfaget krever øving og modning over lang tid og er derfor sentrale på alle nivå. 

Studiet skal gjøre studentene fortrolige med begynneropplæring i musikk, musikalsk barnekultur, og i grunnleggende ferdigheter og kompetanser slik disse er utformet i gjeldende læreplan for musikk i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene utvikle sin evne til kommunikasjon og sitt personlige uttrykk. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, læreplaner i faget og fagets læreplanhistorie
 • har forskningsbasert kunnskap om læring og estetiske og kreative læringsprosesser knyttet til begynneropplæring i musikk
 • har kunnskap om musikalsk barnekultur og barns musikalske utvikling, uttrykksformer, kreativitet, identitet og faktorer som virker inn på slik utvikling
 • har kunnskaper om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring
 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser og læringsmateriell for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk
 • har kunnskap om ulike begreper og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk

FERDIGHETER

Studenten

 • kan synge og bruke stemmen på varierte måter, kan akkompagnere, og kan uttrykke seg musikalsk på ulike instrumenter
 • kan leke til og med musikk og mestrer et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser til bruk i musikkundervisning
 • kan lytte aktivt til et bredt utvalg av musikk fra ulike sjangre, historiske perioder og ulike kulturer og vise kunnskap om denne musikken gjennom muntlige, skriftlige og andre uttrykksformer
 • kan improvisere og komponere musikk med stemme, musikkinstrumenter og digitale verktøy
 • mestrer ulike innfallsvinkler til begynneropplæring og progresjon i musikkfaget og er fortrolig med grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk
 • kan lede prosesser i musisering, komponering og lytting for elever
 • kan planlegge, bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpasset musikkopplæring

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan gjennomføre helhetlige undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom mål, innhold og vurderingsformer i musikkfaget
 • kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige tema- og prosjektarbeider
 • kan stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold

Modul 2 bygger på modul 1 og vil innen de fleste områder følge en progresjonstankegang. Fokuset vil særlig være rettet mot følgende:

Musisering: Studenten skal få utvikle ferdigheter innenfor sang, spill, lek, dans og bevegelse og tilegne seg et repertoar som kan brukes i skolen på 1.-7. trinn. Hovedområdet involverer opplæring i og individuell øving på ulike klasseromsinstrumenter og på akkompagnementsinstrument (gitar eller piano) og samspill på ulike klasseromsinstrumenter.

Anvendt musikkteori: Rytmikk, rytmisk musikkpedagogikk, arrangering og komponering vil her stå sentralt. IKT-hjelpemidler vil trekkes inn både som redskap og kreativt verktøy.

Anvendt musikkorientering: Studentene vil lære om ulike lyttemåter og lyttemetodikker.

Didaktikk: Dette fagområdet er både praktisk og teoretisk. Studenten skal her tilegne seg kunnskap om musikk som fag i skolen og bli kjent med ulike metodiske innfallsvinkler til undervisning i musikk på 1. til 7. trinn. Aktuelle emner vil være: ulike former for kunnskap i musikk, tilpasset opplæring og begynneropplæring i musikk. Studenten skal utrustes til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk på 1. til 7. trinn og utvikle evne til didaktisk refleksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil omfatte forelesninger, workshops, gruppearbeid, veiledning, nettleksjoner og individuelt arbeid i form av selvstudium og øving. På samlingene legges det opp til hovedsakelig praktisk arbeid.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen i faget:

 • Aktiv deltakelse på alle typer samlinger (minst 80 % frammøte)
 • Skriftlig didaktisk oppgave og praksisoppgave
 • Videoopptak av 2 sanger på akkompagnementsinstrument (spill + sang) etter metronom
 • Arrangering og komponering: To oppgaver etter nærmere beskrivelser der bl.a. ulike digitale verktøy kan inngå
 • Individuell høring i studentens metodiske ferdighetsmappe og i deler av metodikken (knyttes til læringsutbyttebeskrivelsene) 

Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten ett nytt forsøk i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent og teller ikke ved fastsetting av endelig karakter.

Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten ett nytt forsøk i samme semester. Alle arbeidskrav må være godkjente før studentene kan gå opp til eksamen.

Avsluttende vurdering

Eksamen er praktisk-muntlig med disse elementene: 

 • Metodisk instruksjon av medstudenter. Oppgaven kan omfatte sang, samspill, bevegelse, arrangering og komponering. Det gis 48 timer til forberedelse. 
 • Akkompagnementsinstrument og sang.  

Tidsramme pr. student: 25 min. Det gis én individuell karakter på  praktisk-muntlig eksamen. For å få ståkarakter, må studenten stå på begge delene. Ved eventuell gjentatt eksamen må begge deler tas opp. 

Tillatte hjelpemidler

Blir spesifisert nærmere for den enkelte del.  

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

10 dager veiledet praksis, jr. egen praksisplan. Praksisen gjennomføres på hjemstedet. For gjeldende regelverk se kap. 7 om veiledet praksis i forskrift om studier for NLA Høgskolen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering etter kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Hanken, Ingrid M. og Johansen, Geir (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Ophus, Tone (2011). Nyt notene. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S.

Ophus, Tone (2014). Sang, spill og sprell 1. Sang, lek og rytmikk for barn 6-13 år, Oslo: Norsk Noteservice.

Ophus, Tone (2015). Sang, spill og sprell 2. Flerstemt sang og samspill for barn 6-13 år. Oslo: Norsk Noteservice.

Sætre, Jon Helge & Salvesen, Geir (red.) (2010). Allmenn musikkundervisning. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Wedin, Eva Nivbrant (2012). Spela med hela kroppen : rytmik och motorik i undervisningen. Gehrmans Musikförlag.

Kompendium med utdrag fra didaktisk og metodisk materiale rettet mot musikkfaget

Definert innhold fra sangbanken.no

Definerte nettleksjoner/læringsvideoer

Noter fra ulike kilder (bl.a. internett) med sanger og stykker tilpasset fag, instrument og nivå

Fritt valgt sangbok i samråd med faglærer, f.eks.

Musikk i skolen (2008) Sang i Norge. (576 s.)

Smit, Johan; Solheim, Oddmund og Sæther, Sven (red.) (2010) Syng livet. Allsangbok for hele Norge. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag.