4VUMU1G17 Musikk 1 1.-7.trinn, modul 1

Alle versjoner:
4VUMU1G17 (2019—2020)

Emnekode: 4VUMU1G17

Emnenavn: Musikk 1 1.-7.trinn, modul 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Studenter som ønsker å velge Musikk 1 bør kunne

 • beherske minst ett instrument på et moderat nivå
 • synge noenlunde reint
 • grunnleggende musikkteori (så som notenavn, noteverdier og de vanligste akkorder)

For ytterligere informasjon, ta kontakt med tone.ophus@nla.no.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i desentralisert lærerutdanning.

Frittstående enkeltemne som videre- eller etterutdanning.

Innledning

Musikk 1, 1 – 7, er rettet inn mot grunnskolelærerutdanningens 1. - 7. trinn.

Musikk 1 er bygget opp av to moduler á 15 stp. Minste kompetansegivende enhet for dette faget er 30 studiepoeng. Musikk 1 tilbys organisert som 30 studiepoeng over to semestre.

Modul 1 består av tre samlinger i Oslo (en samling à 1 dag og to samlinger à to dager) og fire nettsamlinger.

Musikkfaget i grunnskolen har som mål å gi elever musikkopplæring slik at de kan ta aktivt del i musikk gjennom musisering, komponering og lytting. I musikkstudiet i lærerutdanningene for grunnskolen er det derfor lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom lærerstudentenes egen musikalske utvikling og deres fagdidaktiske kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning. 
 
Faget skal gi grunnleggende innsikt i musikk som et utøvende, skapende og lyttende fag, estetiske læringsprosesser og kreativitet, den norske og internasjonale musikkarven, i musikk som flerkulturelt samfunnsfenomen og i musikk som identitetsskapende uttrykksform. Det skal gi grunnlag for studentenes allmenne danning og deres faglige vekst. Faget skal gi studentene opplæring slik at de kan ta aktivt del i kultur-, skole- og fagutvikling i sitt framtidige yrke. Arbeidet med faget skal på alle nivå omfatte forskningsbasert kunnskap og erfaring knyttet til de aktivitets- og erkjennelsesformene vi finner i musikkfaget i gjeldende læreplaner for grunnskolen og i praksisfeltet. Studiet skal gi grunnlag for musikkfaglig samarbeid med andre fag og instanser utenom skolen. Utvikling av de utøvende, personlige og kunstneriske sidene ved musikkfaget krever øving og modning over lang tid og er derfor sentrale på alle nivå. 
  

Studiet skal gjøre studentene fortrolige med begynneropplæring i musikk, musikalsk barnekultur, og i grunnleggende ferdigheter og kompetanser slik disse er utformet i gjeldende læreplan for musikk i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene utvikle sin evne til kommunikasjon og sitt personlige uttrykk. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om musikalsk barnekultur og barns musikalske utvikling, uttrykksformer, kreativitet, identitet og faktorer som virker inn på slik utvikling
 • har kunnskaper om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring
 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser og læringsmateriell for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk
 • har grunnleggende kunnskap om et bredt utvalg musikk fra ulike kulturer, sjangre og historiske epoker, og om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunnskontekster og medier
 • har kunnskap om ulike begreper og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk

FERDIGHETER

Studenten

 • kan synge og bruke stemmen på varierte måter, kan akkompagnere, og kan uttrykke seg musikalsk på ulike instrumenter
 • kan leke til og med musikk og mestrer et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser til bruk i musikkundervisning
 • kan lytte aktivt til et bredt utvalg av musikk fra ulike sjangre, historiske perioder og ulike kulturer og vise kunnskap om denne musikken gjennom muntlige, skriftlige og andre uttrykksformer
 • kan improvisere og komponere musikk med stemme, musikkinstrumenter og digitale verktøy
 • kan lede prosesser i musisering, komponering og lytting for elever

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan gjennomføre helhetlige undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom mål, innhold og vurderingsformer i musikkfaget
 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et samfunn preget av mangfold
 • kan stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold

Musikk 1 er bygget opp av to moduler á 15 studiepoeng. Studiet består av hovedområdene musisering, anvendt musikkteori, musikkorientering og didaktikk. Innholdet i modul 1 og modul 2 vil bygge på hverandre ut fra progresjons- og spiralprinsippet.

Musisering: Her legger vi vekt på at studenten skal få utvikle ferdigheter innenfor sang, spill, lek og bevegelse. Studenten skal innenfor disse områdene også tilegne seg et repertoar som kan brukes i skolen på 1.-7. trinn. Hovedområdet involverer øving på eget instrument og på akkompagnementsinstrument (gitar eller piano) og samspill på ulike klasseromsinstrumenter.

Anvendt musikkteori: Her vil fagdisiplinene musikkteori, hørelære, rytmikk, arrangering og komponering stå sentralt. Studenten vil få få innsikt i grunnleggende musikkteori og musikalsk analyse, og tilegne seg grunnleggende ferdigheter i improvisasjon og komponering blant annet gjennom lek med og utforsking av musikalske grunnelementer. IKT-hjelpemidler vil her trekkes inn både som redskap og kreativt verktøy.

Musikkorientering: Her vil studentene tilegne seg kunnskap om norsk og internasjonal musikk fra ulike epoker, tradisjoner og kulturer, og utvikle evnen til å lytte aktivt og reflekterende til et representativt utvalg av musikk.

Didaktikk: Dette fagområdet er både praktisk og teoretisk. Studenten skal her tilegne seg kunnskap om musikk som fag i skolen og bli kjent med ulike metodiske innfallsvinkler til undervisning i musikk på 1. til 7. trinn. Aktuelle emner vil være: Barns musikalitet, grunnleggende ferdigheter i musikk og læreplaner i musikk. Studenten skal utrustes til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk på 1. til 7. trinn og utvikle evne til didaktisk refleksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil omfatte forelesninger, workshops, gruppearbeid, veiledning, nettleksjoner og individuelt arbeid i form av selvstudium og øving. På samlingene legges det opp til hovedsakelig praktisk arbeid.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen i faget:

 • Aktiv deltakelse på alle typer samlinger (minst 80 % frammøte)
 • Innlevering og retting av musikkteorioppgave
 • 1-2 komponeringsoppgaver etter nærmere spesifisering der bl.a. ulike digitale verktøy inngår
 • Planlegging og gjennomføring av praksisoppgave med tilhørende refleksjonsnotat
 • Gjennomført sanginstruksjon med en valgt barnegruppe dokumentert gjennom video og med tilhørende refleksjonsnotat

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent og teller ikke ved fastsetting av endelig karakter.

Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten ett nytt forsøk i samme semester. Alle arbeidskrav må være godkjente før studentene kan gå opp til eksamen.

Avsluttende vurdering

Skriftlig skoleeksamen i musikkorientering, musikkteori og hørelære (Varighet: 4 t)

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

10 dager veiledet praksis, jr. egen praksisplan. Praksisen gjennomføres på hjemstedet. For gjeldende regelverk se kap. 7 om veiledet praksis i forskrift om studier for NLA Høgskolen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering etter kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Utgivelsene merket * vil benyttes i både modul 1 og 2.

*Hanken, Ingrid M. og Johansen, Geir (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 266 s.

*Ophus, Tone (2011). Nyt notene. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S. 228 s.

*Ophus, Tone (2014). Sang, spill og sprell 1. Sang, lek og rytmikk for barn 6-13 år, Oslo: Norsk Noteservice. 48 s.

*Ophus, Tone (2015). Sang, spill og sprell 2. Flerstemt sang og samspill for barn 6-13 år. Oslo: Norsk Noteservice. 48 s.

*Sætre, Jon Helge & Salvesen, Geir (red.) (2010). Allmenn musikkundervisning. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. 304 s.

Tronshaug, Hans Jacob Høyem og Svein Tørnquist (2010). Musikk i perspektiv1. Fagbokforlaget. 301 s. (Bøkene finnes både på bokmål og nynorsk).

Tronshaug, Hans Jacob Høyem og Svein Tørnquist (2011). Musikk i perspektiv2. Fagbokforlaget. 354 s. (Bøkene finnes både på bokmål og nynorsk).

*Wedin, Eva Nivbrant (2013). Utveckla språket med musik. Isaberg Förlag. 157 s.

Kompendium med utdrag fra didaktisk og metodisk materiale rettet mot musikkfaget

Lyttepensum i musikkhistorie

Definert innhold fra sangbanken.no

Noter fra ulike kilder (bl.a. internett) med sanger og stykker tilpasset fag, instrument og nivå

Fritt valgt sangbok i samråd med faglærer, f.eks.

Musikk i skolen (2008) Sang i Norge. (576 s.)

Smit, Johan; Solheim, Oddmund og Sæther, Sven (red.) (2010) Syng livet. Allsangbok for hele Norge. Noregs Kristelege Følkehøgskolelag.