4MTGH100 Musikkteori, gehør og harmonilære

Alle versjoner:
4MTGH100 (2024—2025)
4MTGH100 (2023—2024)
4MTGH100 (2022—2023)
4MTGH100 (2021—2022)
4MTGH100 (2020—2021)
4MTGH100 (2019—2020)
4MTGH100 (2018—2019)

Emnekode: 4MTGH100

Emnenavn: Musikkteori, gehør og harmonilære

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til :

 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i utøvende musikk, fordypning i låtskriving - årsstudium

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende notekunnskap
 • har grunnleggende kunnskap om besifringssystemet og trinnanalyse
 • har kjennskap til funksjonsanalyse
 • har grunnleggende kunnskap om vokale arrangeringsteknikker
 • har kjennskap om strategier for å lese og skrive melodisk materiale uten modulasjon

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lese og skrive noter i g- og f-nøkkel
 • kan skrive noter med besifring og melodi
 • kan arrangere enkle flerstemmige vokalsatser
 • kan imitere, memorere og enkel improvisasjon.
 • kan lese og skrive ned melodisk materiale uten modulasjon
 • kan lese rytmer med ulike taktarter, underdeling og tempi
 • kan gjenkjenne treklanger og firklanger ved hjelp av trinnanalyse og besifring innenfor én toneart
 • kan arrangere to og trestemmig vokalsatser i ulike koblingsteknikker

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet grunnleggende musikkteoretisk forståelse
 • kan overføre fagets utbytte til andre emner og i egen musisering
 • har utviklet en grunnleggende forståelse av hvordan et notert vokalarrangement klinger

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i musikkteori og er spesielt tilrettelagt for studenter som følger kurs i låtskriving, men fungerer også som en generell innføring i musikkteori. I løpet av året får studenten innføring i notekunnskap, besifrings-systemet, enkel trinnanalyse, grunnleggende innføring i notasjonsprogrammet Sibelius og enkle metoder for vokalarrangering.

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige gruppetimer med lærer over to semestre. Ukentlige gruppetimer gjennom hele studieåret.

Emnet består av to kurs, Arrangering I gjennomføres i høstsemesteret og Arrangering II i vårsemesteret. Det undervises i fellestimer og gruppetimer. Arrangering I inneholder grunnleggende kurs i notasjonsprogrammet Sibelius. De første arrangeringsoppgavene utføres som en integrert del av kurset.

Arbeidsomfang

Ca. 275 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav høstsemester: Innlevering av 3-4 teorioppgaver gitt av faglærer.
 • Arbeidskrav vårsemester: - Innlevering av akkordskjema til to sanger - To sanger med melodi og besifring - To arrangementer med melodi og besifring der det brukes flerstemmig vokalteknikk

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell skoleeksamen. Varighet: 4 timer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skoleeksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.Andre språk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4MHGA Harmonilære, gehør og arrangering

Emnesperre

4 MUST Musikkteori

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Molde, Audun: Akkordboka, s.9-98. Norsk noteservice, 2013.

Supplerende litteratur:

Tveit, S.: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel s.15-49, 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.

Johansen, Niels Eskil: Hørelære Melodi i dur og moll, s.5-77. Oslo: Norsk Musikkforlag, 1996.

Palmqvist, Bengt-Olov: The Refinement of Rhythm Vol 1, s.1-151 København: Bopac 2004, 2008 Lavik, Babben: Lytt til akkorder, s.15-25. Oslo: Norsk musikkforlag, 1991

Askeland, John Børge: Gehørtrening 1 (kompendium), s.1-79. Oslo, 2014.

Ted Pease and Ken Pullig: Modern Jazz Voicings, 2001