BLFORNAB-UD Naturfag- og friluftsliv i barnehagen

Alle versjoner:
BLFORNAB-UD (2019—2020)

Emnekode: BLFORNAB-UD

Emnenavn: Naturfag- og friluftsliv i barnehagen

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

NLA -studenter på BL må ha bestått avsluttende vurdering på KO 1-5, samt bestått individuell muntlig eksamen på KO 6

Eksterne søkere (overflyttingsstudenter) må ha fullført og bestått eksamen og praksis fra KO 1-5.

Videreutdanningssøkere må ha godkjent barnehagelærerutdanning/-kompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på KO4 Natur, helse og rørsle.

Relevans i studieprogrammet

Valgfri fordypning i bachelorprogrammet for barnehagelærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap
Studenten har

 • Kunnskap om samspill mellom natur og mennesker og hvordan naturen kan benyttes som læringsarena for barn i barnehagealder
 • Kunnskap om betydningen av friluftsliv og naturopplevelser
 • Kunnskap om arter (planter og dyr) i norske økosystemer
 • Kunnskap om dyr og menneskets anatomi og fysiologi
 • Kunnskap om stoffer og fenomener i naturen
 • Kunnskap om hvordan naturen er oppbygget med hensyn til farger, form, og struktur
 • Kunnskap om verdensrommet
 • Kjennskap til ulike myter knyttet til fenomener på nattehimmelen, inkludert de samiske
 • Kunnskap om hvordan man kan fremme barns selvoppfatning gjennom kroppslig mestring


Ferdigheter
Studenten kan

 • Bruke naturen for å skape et allsidig sansestimulerende utemiljø som legger til rette for lek, undring, utforsking og læring i barnehagen
 • La naturen være utgangspunkt for estetiske og skapende prosesser som egner seg for arbeid i barnehagen
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere utforskende aktiviteter for barnehagebarn i ulike aldre
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere helsefremmende aktiviteter i barnehagen
 • Drøfte hvordan mat og måltider, naturopplevelser og friluftsliv inngår i identitetsutvikling og sosialisering, samt hvordan disse kan gi en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling
 • Fremme arbeidet med natur, helse og rørsle i barnehagen
 • Gjennomføre ulike typer friluftsliv og reflektere over hvordan dette kan benyttes i barnehagen
 • Vurdere risiko av lekemiljø, samt legge til rette for barns risikovurdering og mestring

Generell kompetanse
Studenten

 • Kjenner aktuell fagdidaktisk litteratur knyttet til barns læreprosesser innen naturfag og fysisk fostring
 • Kan arbeide tverrfaglig i barnehagen med tema knyttet til naturfag, fysisk fostring, kunst og håndverk og/eller pedagogikk
 • Kan anvende utviklingsarbeid og forskning som grunnlag for eget utviklingsarbeid med barn

Innhold

Emnet består av fagområdene naturfag (13 stp.), fysisk fostring (13 stp.), kunst og handverk (2 stp.) og pedagogikk (2. stp.).

Denne fordypningen vil legge vekt på å gi studenten kunnskaper og erfaringer som skal utruste dem til å arbeide i barnehagen med ulike temaer knyttet til natur, naturfenomener og friluftsliv:

I fordypningen «Naturfag- og friluftsliv i barnehagen» legges det til rette for at studentene skal bli godt kjent med planter og dyr i ulike norske økosystemer og tilegne seg praktiske ferdigheter som gjør dem trygge på å ta naturen i bruk som lærings- og opplevingsarena for et mangfold av barn i barnehagen (m.o.t. ulik alder, kjønn, interesser, kultur og fysiske forutsetninger). Studentene skal bl.a. erfare friluftsliv gjennom ulike årstider, arbeide med landart og velge seg ut et naturområde (referanseområde) der de studerer hvordan naturen forandrer seg gjennom året. Dagsturer og overnattingsturer inngår i studiet.

Mange tema blir også behandlet under forelesinger og seminarer. Det blir bl.a. undervist om økologi, vannets egenskaper, vær og klima, måltidets rolle i barnehagen, kroppen vår og helsefremmende arbeid (fysisk og psykisk) i barnehagen. Barnehagelæreren sin rolle blir drøftet ut fra et perspektiv omhvordan pedagogen kan legge til rette for at læringsmiljøet ute, men også inne, skal stimulere barnehagebarns utforskertrang og ønsker om å forstå naturvitenskaplige fenomener, og legge til rette for naturopplevelser og fysisk, estetisk og kreativ utfoldelse. Naturopplevelser og refleksjon rundt disse kan videre legge grunnlaget for en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

Forskning og utviklingsarbeid i barnehagen blir belyst gjennom forelesninger og seminarer, og studentene skal gjennomføre et utviklingsarbeid i tilknytning til praksis i fordypningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Ekskursjoner, forelesninger, øvelser, seminar og gruppearbeid, observasjoner, praksis, veiledning og selvstudium.

Undervisningen er organisert som fulltidsstudium over to undervisningsbolker (hhv. høst og vår).

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: 900 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 

 • Tilstedeværelse og deltagelse på all undervisning
 • Aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring, evaluering og formidling av erfaring, av to overnattingsturer ut fra gitte vurderingskriterier*.
 • SkriftlIg dokumentasjon av et utviklingsarbeid knyttet til praksis
 • Rapport fra praktisk arbeid
 • Dokumentasjon av arbeid i referanseområde gjennom studieåret

 

*I særskilte tilfeller med "gyldig" fravær vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning/læringsarbeid. Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell, muntlig eksamen med forberedelsestid (30 minutter).

Tillatte hjelpemidler

Rammeplan for barnehagen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A – F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Praksis har et omfang på 10 dager og vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått. All deltakelse i praksisopplæringen er obligatorisk, og er en integrert del av studiet. Praksis er nært knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, og i praksis skal studentene planlegge, gjennomføre og lede et utviklingsprosjekt.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Med forbehold om endringer.

 

Ahmer, C. (2015). Inkluderende barnehager med naturen som leke- og læringsarena (s. 77-90). I: Hallås, B-O & Karlsen, G ( red.). Natur og danning- profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Fagbokforlaget (13s.)

 

Bakke, H.K. (2017) Natur 1. Barn opplever naturen. Kap. 6 (s. 81- 90). Cappelen Damm Akademisk. 2. utgave. (10s)

 

Bakke, H.K. (2017) Natur 2. Barn utforsker naturfenomener. Hele boken, unntatt kap. 4. (s. 61-68). Cappelen Damm Akademisk. 2. utgave. (98 s).

 

Elfström I., Nilsson B., Sterner L. og Wehner- Godee C. (2016). Barn og naturvitenskap, s. 8-129. Cappelen Damm Akademisk. (121s)

 

Fiskum, T.A. og Husby, J.A. (red.) (2014). Uteskoledidaktikk. Ta fagene med ut. Kap.5 (s.70-80) og kap. 10-12 (s. 137-176). Cappelen Damm Akademisk. (50 s).

 

Gurholt, K.P. og Sanderud, J. R. (2016). Curious play: Children`s exploration of nature. Journal of Adventure Education and Outdoor learning 16 (4), 318- 329. (11s).

 

Hammer, A.S.E. (2012) Undervisning i barnehagen? I: Ødegaard, E.E. (red.) Barnehagen som danningsarena. Kap 10 (s. 223-240). Fagbokforlaget. (17s).

 

Hansson, L., Löfgren, L og Pendrill, A. (2014). Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? NorDiNa, 10 (1), s.77-89. (11s)

 

Holter, K. og Langholm, G. (2014). Utforskende naturfag i barnehagen. I: Broström, S., Lafton T. og Letnes, M.A. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Kap.5 (s. 86-99). Fagbokforlaget. (13s)

 

Håberg, L.I.A ( 2016). Kvardagslivets didaktikk i barnehagen. Ansvar og arbeidsfordeling.( s.23-71). Universitetsforlaget. (48 s.)

 

Idsøe. E-C. & Roland, P. ( 2017). Mobbeadferd i barnehagen.Temaforståelse- forebygging- tiltak. (s.11-44 og 74-91). Cappelen Damm Akademisk (48s.)

 

Jansen, T.T. (2014): Utforskerstund som læringsaktivitet. I: Broström, S., Lafton T. og Letnes, M.A. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming, Kap. 4 (s. 66- 86). Fagbokforlaget. (21s).

 

Jansen, T.T. (2008). Å arbeide mot det ukjente. I: Moser, T. og Pettersvold, M. (red.): En verden av muligheter- fagområdene i barnehagen. Kap.9 (s. 175- 197). Universitetsforlaget. (22s)

 

Klepsvik, K. & Heggen, M.P (2015). Ta naturen tilbake i barnehagen (s. 95- 111).

I: Hallås, B-O & Karlsen, G ( red.). Natur og danning- profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Fagbokforlaget (16s.)

Kvammen, P.I., Lie, S., Nyhus, G.C., Vedum, T.V. og Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen. Biologi for lærere. Grunnskolelærerutdanning. Fagbokforlaget, Bergen. Kap. 8- 10 (s.193-227), 15-16 (s. 399-427) og 18-21 (s. 443- 526). (145s)

 

Langholm, G. (Red.). (2017) Forskerfrøboka. Barn og natur. Kap. 1 (s.11-50), 3-4 (s. 75-178) og s. 179-199. Fagbokforlaget. 2. utgave. (173s).

 

Langholm, G. & Tuset, E. H. (2013). Matglede i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka med unntak av kap. 8 (126 s.)

 

Lundheim, R. (2013). Helse- Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. Hele boka (107 s.)

 

Lysklett, O.B. (2013). Ute hele uka. Natur- og friluftsbarnehagen. Kap. 3-5 (s. 56-126) og 7-9 (138-198). Universitetsforlaget. (113s).

 

Mjaavatn, P.E. og Fjørtoft, I. (2008). Barn og fysisk aktivitet- med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år. Bufetat. Finnes på:

https://www.bufdir.no/global/Barn_og_fysisk_aktivitet.pdf (29 s.)

 

Nordal, A. (2009). Læring gjennom mestring: skoggruppemetoden. Sebu forlag. Hele boka (192 s.)

 

Patrick, H., Mantzicopoulos, P. og Samarapungavan, A. (2099). Motivation for learning science in kindergarten: Is there a gender gap and does integrated inquiry and literacy instruction make a difference. Journal of research in science teaching. 46 (2), 166-191. (25s)

 

Samarapungavan, A., Mantzicopoulos, H. og Patrick H. (2008). Learning science through inquiry in kindergarten. Science Education 92, s. 868-908 (40s).

 

Sandseter, E. B. H. & Jensen, J-O. (2014). Vilt og farlig – barn og unges bevegelseslek. Oslo: Gyldendal akademisk. Hele boka (203 s.)

 

Sommer, D. ( 2014). Barndomspsykologi. Små barn i en ny tid. ( s.101-136). Fagbokforlaget (35s.)

 

Sosial- og helsedirektoratet. (2007). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Finnes på: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf (16 s.)

 

Sørenstuen, J-E. (2011). Levende spor. Å oppdage naturen gjennom kunst, og kunsten gjennom natur. Kap. 3-8, 10, 12, 14-16, 19 og 21. Fagbokforlaget. (156 s).

 

Willhelmsen, B-U (red.) ( 2017). Mat og måltidsaktiviteter i barnehagen (s.23-34). Universitetsforlaget (11s).

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla