GL5NAT1B Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 2

Alle versjoner:
GL5NAT1B (2024—2025)
GL5NAT1B (2023—2024)
GL5NAT1B (2022—2023)
GL5NAT1B (2021—2022)
GL5NAT1B (2020—2021)
GL5NAT1B (2019—2020)
GL5NAT1B (2018—2019)
GL5NAT1B (2017—2018)

Emnekode: GL5NAT1B

Emnenavn: Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Innledning

I naturfag 1 Modul 2 arbeides det med naturfagdidaktiske og naturfaglige tema som er relevante for alle som skal undervise i naturfag på trinnene 5–10 i grunnskolen. Naturfag 1 gir grunnleggende innføring i naturfagene og presenterer arbeidsmåter grunnskolelærerstudentene kan bruke til å styrke elevenes motivasjon for og læring av naturfaglige emner.

Kommunikasjon foregår på en digital læringsplattform. Informasjon legges her ut som oppslag og forespørsler rettes gjennom meldingssystemet. Alle obligatoriske innleveringer leveres som Word eller pdf filer. Det forutsettes at alle studenter jevnlig sjekker fagets nettside.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om naturvitenskapens og teknologiens metoder og tenkemåter
 • har omfattende undervisningskunnskap i naturfag på mellom- og ungdomstrinnet og kjennskap til overgangen til videregående skole
 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning om undervisning, vurdering og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, hverdagsforestillinger, grunnleggende ferdigheter og utforskende arbeidsmåter
 • har grunnleggende kunnskap om struktur og funksjon til celler, sansene våre og noen sentrale organsystemer (respirasjons/sirkulasjonssystemet og fordøyelsessystemet) i menneskekroppen
 • har kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse, og helsefremmende arbeid i skolen
 • har kunnskap om kretsløp i naturen og menneskers påvirkning på disse
 • har kunnskap om bevaring, overføring, kvalitet og ulike former for energi, og bruk av energibegrepet i naturfag, inkludert enkle beregninger
 • har kunnskap om oppbygging og egenskaper til stoffer og kjemiske reaksjoner relatert til fenomener i hverdagen og i naturen
 • har kunnskap om begrepet krefter i relasjon til bevegelse med konstant akselerasjon, inkludert kjennskap til gravitasjon, friksjon, og kunne utføre beregninger knyttet til dette
 • har kunnskap om ulike bølger og egenskaper som frekvens, bølgelengde og amplitude, samt hvordan lyd og lys påvirker liv og livsprosesser
 • har kunnskap om solsystemet og jordas plass i universet, årstids- og døgnvariasjoner, månefaser og stjernebilder, samt samiske og andre kulturers myter og sagn knyttet til himmelfenomener
 • har kunnskap om værfenomener og hvordan disse oppstår, værsystemer, klima, drivhuseffekten og global oppvarming

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på grunnleggende ferdigheter og flerkulturelle elevgrupper
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning inne og ute og anvende varierte metoder og modeller som fremmer elevenes begrepslæring, kreativitet og utforskning
 • kan gjennomføre målinger, gjøre beregninger, bruke relevant utstyr og gjennomføre aktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre tverrfaglig teknologi- og designundervisning med fokus på designprosessen fra idé til produkt og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i naturfagene, herunder anatomi og fysiologi, fysikk, astronomi, teknologi og design, klima og miljø, og naturfagdidaktikk. Emnene vektlegges slik det er relevant for 5.-10. trinn, med særlig vekt på cellebiologi, anatomi og fysiologi, fysikk, teknologi og design, og miljø og klima. I naturfagdidaktikk fokuseres det på drøfting og begrunnelser for feltarbeid, kjemididaktikk, naturvitenskapelige arbeidsmetoder, læringsteori og naturfaget sin plass i skolen. Studentene skal arbeide med naturfagdidaktisk litteratur, for å øke sin forståelse for naturfagdidaktiske problemstillinger. Studentene vil også få en første innføring i naturfagdidaktisk metode. Kurset har også fokus på emnene grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktiske øvinger
 • Praktisk prosjekt
 • Rapport og oppgave skriving
 • En samling på campus Breistein (fredag-lørdag) tidlig i semesteret.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav skal gjennomføres:

 • Praktiske øvinger i fysikk – en dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Praktiske øvinger i anatomi og fysiologi en dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Prosjekt i teknologi og design, med innlevert skriftlig rapport
 • Klima/miljø - med innlevert skriftlig teoretisk/praktisk oppgave
 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse).

Generelle og naturfagdidaktiske refleksjoner inngår som en del av rapportene studentene leverer.

Skriftlige innleveringer kan være individuelle eller gruppeoppgaver.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Ved gyldig fravær fra praktiske arbeidsøkter kan det gis kompensasjonsoppgave knyttet til det aktuelle fagområdet. Dersom skriftlige innleveringer ikke blir godkjent ved første innlevering, gis studenten ett nytt forsøk til å levere revidert oppgave.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig 4 timers skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Gjeldende læreplan for grunnskolen.

Kalkulator uten grafisk display.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

I tilknytning til praksis gjennomføres det en praksisoppgave.

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng overlapping med naturfag 1; GL17NA1+GL17NA2, GL5NA1+GL5NA2, GL17NAT1A+ GL17NAT1B, GL5NAT1A+GL5NAT1B

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på naturfagekskursjonen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

*Angell, Carl, Bungum, Berit, Henriksen, Ellen K., Kolstø, Stein Dankert, Persson, Jonas og Renstrøm, Reidun. 2011. Fysikkdidaktikk. Høyskoleforlaget, Kristiansand. s. 147-159 (13 sider)

Dahlin, Liv Klakegg. Svorkmo, Anne-Gunn og Voll, Liv Oddrun. 2013. Teknologi og design i skolen. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 23 – s. 60 og s. 111 – s. 172 (100 sider).

Elgarøy, Ø (2017) Astronomi – en kosmisk reise. Oslo: Universitetsforlaget. s.13-29 og s.141-163 (41 sider)

EPA. 2019. Basic information on PFAS (1 side). https://www.epa.gov/pfas/basic-information-pfas

Fox, E.G. 2019. Food packaging is full of toxic chemicals – here's how it could affect your health (3 sider). https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/28/plastics-toxic-america-chemicals-packaging

Grimenes, Arne Auen, Jerstad, Per og Sletbak, Bjørn. 2011. Grunnleggende fysikk for Universitet og Høgskole. Cappelen Damm, Oslo. s. 11-76, s. 97-130, s. 206-207, s. 385-405, s. 445-452 og s. 456-466 (133 sider).

Grindeland, J. M., Lyngved, R. & Tandberg, C. 2012. Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal Akademisk.  s. 9–173 s. 298 – 370 og s. 395 – 413 (243 sider).

Holden, E. 2019. Pesticide residues found in 70% of produce sold in US even after washing (3 sider). https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/20/pesticide-residues-produce-even-after-washing-us

 

*Johansson, S. 1996. Rundt i naturen sammen med barna 2. Oslo: AdNotam Gyldendal. s. 121–128 (8 sider).

Keast, Stephen og Marangio, Karen. 2015. Values and Knowledge Education (VaKE) in teacher education: Benefits for Science Pre-service Teachers when using Dilemma Stories. Procedia – Social and Behavioral Sciences 167: 198-203 (6 sider). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814068098

Kvammen, P.I., Lie, S., Nyhus, G.C., Vedum, T.V. og Ødegård, T. 2014. Cellen og livsprosessene. I: Oppdag naturen. Biologi for Grunnskolelærerutdanningen. Fagbokforlaget. s. 39-45, (7 sider).

Myhre, Arne. 2015. Klima, energi og miljø. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. s. 17–248, 256-268 (244 sider).

Parker, Laura. 2018. Planet or Plastic? We Made Plastic. We Depend on It. Now We’re Drowning in It. National Geographic Magazine (ca 11 sider). https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/06/plastic-planet-waste-pollution-trash-crisis/

Rochman, C.M., Brookson, C., Bikker, J., Djuric, N., Earn, A., Bucci, K., Athey, S.,. Huntington, A., McIlwraith, H., Munno, K., De Frond, H., Kolomijeca, A., Erdle, L., Grbic, J., Boyomi, M., Borrelle, S.B., Wu, T., Santoro, S., Werbouski, L.M., Zhu, X., Giles, R.K. Hamilton, B.M., Thaysen, C., Kaura, A., Klasios, N., Ead, L., Kim, J., Sherlock, C., Ho, A., & Hung, C. 2019. Rethinking Microplastics as a Diverse Contaminant Suite. Environmental Toxicology and Chemistry 38(4) s. 703–711 (9 sider). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30909321

 

Sjøberg, Svein. 2009. Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 29–62, og s. 361–426 (145 sider).

Toft, Geir Olav, Reindal, Solveig M., Sæther, Jostein, Skrunes, Njål. 2018. Modern genetics and gene technology. Ethical challenges to humanity. Menon, Journal of Educational Research.3rd thematic Issue, s 30-45(15 sider).

http://www.edu.uowm.gr/site/system/files/menon_issue_3rd_special_112018.pdf

van Marion, P. og Strømme, A. 2015. Biologididaktikk. (2. utg.) Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 36-39, 104-145 (46 sider).

*Østrem, Sissel. 2010. Pedagogikk og elevkunnskap. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo. s. 98-117 (21 sider).

Totalt 1049 sider