P3PRO-L Prosjektplan for skoleledere

Alle versjoner:
P3PRO-L (2019—2020)

Emnekode: P3PRO-L

Emnenavn: Prosjektplan for skoleledere

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått rektorutdanningen eller minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende.
Fullført og bestått 15 studiepoeng «Skolemiljø og ledelse».
Fullført og bestått P302 Pedagogisk grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 1, og P303 Pedagogisk grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 2.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk.

Innledning

-

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om og innsikt i sentrale kvaliteter ved forskningsprosessen i pedagogisk forsking
 • har oversikt over aktuell faglitteratur innen eget forskningsfelt og har knyttet seg til dette feltet gjennom arbeidet med prosjektplanen 
 • har kunnskap om forskningsetiske dilemma og vitenskapelige grunnlagsspørsmål relevant for eget forskningsområde og prosjekt 

Ferdigheter

Studenten

 • kan det mest grunnleggende når det gjelder å presentere og drøfte et forskningsspørsmål og sammenhengen mellom forskningsspørsmål og metode.
 • kan presentere og vurdere aktuelle pedagogiske og vitenskapsteoretiske implikasjoner av forskningsprosjektet sitt
 • har et tilfredsstillende akademisk nivå i forhold til systematikk i skriving og referanser til litteratur
 • kan delta aktivt og konstruktivt i en faglig samtale om sitt prosjekt og fagområdet prosjektet springer ut fra  

Generell kompetanse

Studenten

 • kan skrive en prosjektplan som er et mulig utgangspunkt for en masteroppgave der forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan har god forskningsmessig kvalitet og er gjennomførbart i løpet av den tiden som er anslått i fremdriftsplanen.

Innhold

Studenten skal utarbeide en prosjektplan som skal kunne implementeres i en 40 studiepoengs masteroppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Det anbefales at arbeidet med prosjektplanen startes opp så tidlig som mulig, og at man arbeider med denne samtidig som man tar P303.

Undervisningen foregår i seminarer.

Studenter får veiledning om utkast til prosjektplan, leverer og får tilbakemelding på to utkast før endelig innlevering.

Prosjektplan kan skrives individuelt eller to studenter sammen. Dersom studenter skriver prosjektplan sammen skal også masteroppgaven skrives sammen.

Arbeidsomfang

Ca. 150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Obligatorisk deltakelse på 1 dagsseminar
 • Obligatorisk innlevering i 2 omganger
 • I referanselisten for prosjektplanen skal selvvalgt kjernelitteratur fremgå. Denne litteraturen skal godkjennes av veileder før endelig innlevering.

Dersom studenten velger ikke å levere prosjektplan til vurdering i samme semesteret som undervisningen for dette emnet gjennomføres, må likevel arbeidskravene for emnet oppfylles. Innlevering av prosjektplanen til vurdering skjer da i det påfølgende semesteret, til fastsatt frist

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Innlevering av prosjektplan.
 • Faglig samtale. Gjennomføres ved bestått prosjektplan. Den faglige samtalen drøfter styrker/svakheter i prosjektplanen og muligheter videre for masteravhandlingen.

Ved vurdering til Ikke-bestått kan studenten levere ny prosjektplan. Dette kan tidligst skje i påfølgende semester. Det forutsettes at planen blir gjennomarbeidet under veiledning før den leveres på nytt.

Kravet for å få Bestått som avsluttende vurdering er at prosjektplanen er vurdert til bestått, og at faglig samtale er gjennomført.

Tillatte hjelpemidler

Prosjektplan:  Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk, andre språk etter søknad.

Progresjonskrav

Emnet må være vurdert til Bestått for å kunne fortsette på PMAS. Bestått emne legger også grunnlag for tildeling av veileder for arbeidet med masteravhandlingen.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

5 sp. studiepoengsreduksjon mot p3Pro.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. Studenter og veiledere evaluerer opplegget underveis, og etter at det er gjennomført.

Andre bestemmelser

Masteroppgaven kan tidligst leveres i semesteret etter at prosjektplanen er bestått.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Prosjektplanen er i hovedsak basert på selvvalgt litteratur. Grunnlaget for valget kan være litteratur fra rektorutdanningen og emnet skolemiljø og ledelse. Referanselisten i prosjektplanen skal inkludere selvvalgt litteraturen, og denne skal godkjennes av veileder før prosjektplanen leveres inn til vurdering.